Từ khóa DISTINCT trong SQLiteTừ khóa DISTINCT trong SQLite được sử dụng kết hợp với lệnh SELECT để loại tất cả các bản sao của bản ghi và chỉ lấy các bản ghi duy nhất.

Có thể có tình huống bạn có nhiều bản sao của bản ghi trong một bảng. Trong khi lấy các bản ghi này, nó là hợp lý khi chỉ lấy bản ghi duy nhất thay vì lấy nhiều bản sao của bản ghi đó.

Cú pháp

Cú pháp cơ bản của từ khóa DISTINCT để loại bỏ các bản sao của bản ghi là như sau:

SELECT DISTINCT column1, column2,.....columnN 
FROM table_name
WHERE [condition]

Ví dụ

Bạn theo dõi bảng COMPANY có các bản ghi sau:

ID     NAME    AGE     ADDRESS   SALARY
---------- ---------- ---------- ---------- ----------
1      Paul    32     California 20000.0
2      Allen    25     Texas    15000.0
3      Teddy    23     Norway   20000.0
4      Mark    25     Rich-Mond  65000.0
5      David    27     Texas    85000.0
6      Kim     22     South-Hall 45000.0
7      James    24     Houston   10000.0
8      Paul    24     Houston   20000.0
9      James    44     Norway   5000.0
10     James    45     Texas    5000.0

Đầu tiên, chúng ta xem cách truy vấn SELECT trả về bản sao các bản ghi của NAME:

sqlite> SELECT name FROM COMPANY;

Ví dụ trên sẽ cho kết quả:

NAME
----------
Paul
Allen
Teddy
Mark
David
Kim
James
Paul
James
James

Bây giờ, sử dụng từ khóa DISTINCT với truy vấn SELECT trên và theo dõi kết quả:

sqlite> SELECT DISTINCT name FROM COMPANY;
Quảng cáo

Trong kết quả thu được, chúng ta sẽ thấy không có bất kỳ bản sao nào.

NAME
----------
Paul
Allen
Teddy
Mark
David
Kim
James

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.

Các bài học SQLite phổ biến khác tại VietJack: