Truy vấn DELETE trong SQLiteTruy vấn DELETE trong SQLite được sử dụng để xóa các bản ghi đang tồn tại từ một bảng. Bạn có thể sử dụng mệnh đề WHERE với truy vấn DELETE để xóa các hàng đã lựa chọn, nếu không, tất cả hàng sẽ bị tác động.

Cú pháp

Cú pháp cơ bản của truy vấn DELETE với mệnh đề WHERE như sau:

DELETE FROM table_name
WHERE [condition];

Bạn có thể kết hợp N điều kiện bởi sử dụng toán tử AND hoặc OR trong SQLite.

Ví dụ

Bạn theo dõi bảng COMPANY có các bản ghi sau:

ID     NAME    AGE     ADDRESS   SALARY
---------- ---------- ---------- ---------- ----------
1      Paul    32     California 20000.0
2      Allen    25     Texas    15000.0
3      Teddy    23     Norway   20000.0
4      Mark    25     Rich-Mond  65000.0
5      David    27     Texas    85000.0
6      Kim     22     South-Hall 45000.0
7      James    24     Houston   10000.0

Ví dụ sau sẽ XÓA một khách hàng có ID là 7:

sqlite> DELETE FROM COMPANY WHERE ID = 7;
Quảng cáo

Bây giờ, bảng COMPANY sẽ có các bản ghi sau:

ID     NAME    AGE     ADDRESS   SALARY
---------- ---------- ---------- ---------- ----------
1      Paul    32     California 20000.0
2      Allen    25     Texas    15000.0
3      Teddy    23     Norway   20000.0
4      Mark    25     Rich-Mond  65000.0
5      David    27     Texas    85000.0
6      Kim     22     South-Hall 45000.0

Nếu bạn muốn XÓA tất cả bản ghi từ bảng này, bạn không cần sử dụng mệnh đề WHERE, và khi đó truy vấn DELETE sẽ như sau:

sqlite> DELETE FROM COMPANY;

Bây giờ, bảng COMPANY sẽ không có bất kỳ bản ghi nào.

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.

Các bài học SQLite phổ biến khác tại VietJack:
Tài liệu giáo viên