Toán tử AND và OR trong SQLiteCác toán tử ANDOR trong SQLite được sử dụng để kết hợp nhiều điều kiện để thu hẹp phạm vi dữ liệu trong một lệnh SQLite. Hai loại toán tử này được gọi là toán tử liên hợp.

Các toán tử này cung cấp một phương tiện để tạo nhiều sự so sánh với các toán tử khác nhau trong cùng một lệnh SQLite.

Toán tử AND trong SQLite

Toán tử AND trong SQLite cho phép tồn tại nhiều điều kiện trong mệnh đề WHERE của một lệnh SQLite. Trong khi sử dụng toán tử AND, điều kiện đầy đủ sẽ được xem là true khi tất cả điều kiện là true. Ví dụ, [condition1] AND [condition2] là true chỉ khi condition1 và condition2 đều là true.

Cú pháp

Cú pháp cơ bản của toán tử AND với mệnh đề WHERE như sau:

SELECT column1, column2, columnN 
FROM table_name
WHERE [condition1] AND [condition2]...AND [conditionN];

Bạn có thể kết hợp N điều kiện bởi sử dụng toán tử AND. Để một hành động, chẳng hạn như một truy vấn, được thực hiện bởi lệnh SQLite, thì tất cả điều kiện riêng rẽ trong AND phải là TRUE.

Ví dụ

Bạn theo dõi bảng COMPANY có các bản ghi sau:

ID     NAME    AGE     ADDRESS   SALARY
---------- ---------- ---------- ---------- ----------
1      Paul    32     California 20000.0
2      Allen    25     Texas    15000.0
3      Teddy    23     Norway   20000.0
4      Mark    25     Rich-Mond  65000.0
5      David    27     Texas    85000.0
6      Kim     22     South-Hall 45000.0
7      James    24     Houston   10000.0
Quảng cáo

Lệnh SELECT sau sẽ liệt kê tất cả bản ghi có AGE lớn hơn hoặc bằng 25 salary lớn hơn hoặc bằng 65000:

sqlite> SELECT * FROM COMPANY WHERE AGE >= 25 AND SALARY >= 65000;
ID     NAME    AGE     ADDRESS   SALARY
---------- ---------- ---------- ---------- ----------
4      Mark    25     Rich-Mond  65000.0
5      David    27     Texas    85000.0

Toán tử OR trong SQLite

Toán tử OR trong SQLite được sử dụng để kết hợp nhiều điều kiện trong mệnh đề WHERE của một lệnh SQLite. Trong khi sử dụng toán tử OR, điều kiện đầy đủ sẽ được xem là true khi ít nhất một điều kiện là true. Ví dụ, [condition1] OR [condition2] là true nếu hoặc condition1 hoặc condition2 là true.

Cú pháp

Cú pháp của toán tử OR với mệnh đề WHERE như sau:

SELECT column1, column2, columnN 
FROM table_name
WHERE [condition1] OR [condition2]...OR [conditionN]

Bạn có thể kết hợp N điều kiện bởi sử dụng toán tử OR. Để một hành động, chẳng hạn như một truy vấn, được thực hiện bởi lệnh SQLite, thì CHỈ MỘT trong tất cả điều kiện riêng rẽ trong OR phải là TRUE.

Ví dụ

Quảng cáo

Bạn theo dõi bảng COMPANY có các bản ghi sau:

ID     NAME    AGE     ADDRESS   SALARY
---------- ---------- ---------- ---------- ----------
1      Paul    32     California 20000.0
2      Allen    25     Texas    15000.0
3      Teddy    23     Norway   20000.0
4      Mark    25     Rich-Mond  65000.0
5      David    27     Texas    85000.0
6      Kim     22     South-Hall 45000.0
7      James    24     Houston   10000.0

Lệnh SELECT sau sẽ liệt kê tất cả bản ghi có AGE lớn hơn hoặc bằng 25 HOẶC salary lớn hơn hoặc bằng 65000:

sqlite> SELECT * FROM COMPANY WHERE AGE >= 25 OR SALARY >= 65000;
ID     NAME    AGE     ADDRESS   SALARY
---------- ---------- ---------- ---------- ----------
1      Paul    32     California 20000.0
2      Allen    25     Texas    15000.0
4      Mark    25     Rich-Mond  65000.0
5      David    27     Texas    85000.0

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.

Các bài học SQLite phổ biến khác tại VietJack: