Tạo bảng trong SQLiteLệnh CREATE TABLE trong SQLite được sử dụng để tạo một bảng mới trong bất kỳ cơ sở dữ liệu đã cho nào. Về cơ bản, tạo một bảng là cung cấp tên bảng và định nghĩa các cột của nó cũng như kiểu dữ liệu của mỗi cột.

Cú pháp

Cú pháp cơ bản của lệnh CREATE TABLE trong SQLite là như sau:

CREATE TABLE database_name.table_name(
  column1 datatype PRIMARY KEY(one or more columns),
  column2 datatype,
  column3 datatype,
  .....
  columnN datatype,
);

CREATE TABLE là từ khóa nó cho hệ thống để tạo một bảng mới. Tên hoặc định danh duy nhất cho bảng theo sau lệnh CREATE TABLE này. Bạn có thể xác định tùy ý database_name với table_name.

Ví dụ

Ví dụ sau sẽ tạo một bảng COMPANY với ID như là Primary Key và NOT NULL là các ràng buộc chỉ ra rằng các trường này không thể là NULL trong khi tạo các bản ghi trong bảng này.

sqlite> CREATE TABLE COMPANY(
  ID INT PRIMARY KEY   NOT NULL,
  NAME      TEXT  NOT NULL,
  AGE      INT   NOT NULL,
  ADDRESS    CHAR(50),
  SALARY     REAL
);
Quảng cáo

Chúng ta sẽ tạo thêm một bảng nữa để sử dụng cho các chương sau:

sqlite> CREATE TABLE DEPARTMENT(
  ID INT PRIMARY KEY   NOT NULL,
  DEPT      CHAR(50) NOT NULL,
  EMP_ID     INT   NOT NULL
);

Bạn có thể kiểm tra xem bảng của mình đã được tạo thành công hay chưa bởi sử dụng lệnh .tables trong SQLite. Lệnh này liệt kê tất cả các bảng trong một Attached Database.

sqlite>.tables
COMPANY   DEPARTMENT

Ở đây, bạn sẽ thấy bảng COMPANY xuất hiện hai lần bởi vì nó hiển thị bảng COMPANY cho main database và bảng test.COMPANY cho test alias đã được tạo cho testDB.db của bạn. Bạn có thể lấy thông tin đầy đủ về một bảng bởi sử dụng lệnh .schema trong SQLite, như sau:

sqlite>.schema COMPANY
CREATE TABLE COMPANY(
  ID INT PRIMARY KEY   NOT NULL,
  NAME      TEXT  NOT NULL,
  AGE      INT   NOT NULL,
  ADDRESS    CHAR(50),
  SALARY     REAL
);

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.

Các bài học SQLite phổ biến khác tại VietJack:
Tài liệu giáo viên