Lệnh trong SQLiteChương này sẽ trình bày các lệnh SQLite hữu ích cho Lập trình viên SQLite. Các lệnh này được gọi là các Dot command trong SQLite. Và bạn nên ghi nhớ là, với các lệnh này, chúng không nên kết thúc với một dấu chấm phảy (;).

Đầu tiên, để bắt đầu, bạn soạn một lệnh sqlite3 đơn giản tại dòng nhắc lệnh. Lệnh này sẽ cung cấp cho bạn một dòng nhắc lệnh SQLite, từ nơi này bạn có thể thông báo các lệnh SQLite khác nhau.

$sqlite3
SQLite version 3.3.6
Enter ".help" for instructions
sqlite>

Để liệt kê các Dot Command có sẵn trong SQLite, bạn chỉ cần nhập ".help" tại bất cứ lúc nào. Ví dụ:

sqlite>.help

Lệnh trên sẽ hiển thị một danh sách các lệnh Dot Command quan trọng trong SQLite, bao gồm:

LệnhMiêu tả
.backup ?DB? FILESao lưu cơ sở dữ liệu (mặc định là "main") tới FILE
.bail ON|OFFDừng lại sau khi gặp một lỗi. Mặc định là OFF
.databasesLiệt kê tên và các file của Attached Databases
.dump ?TABLE?Chuyển Database thành một định dạng SQL text. Nếu TABLE được xác định thì chỉ chuyển các bảng mà so khớp với LIKE pattern TABLE.
.echo ON|OFFBật/tắt lệnh echo
.exitThoát khỏi SQLite prompt
.explain ON|OFFBật chế độ output mode phù hợp với EXPLAIN on hoặc off. Nếu không có tham số nào, nó sẽ là EXPLAIN on
.header(s) ON|OFFBật/tắt sự hiển thị của các header
.helpHiển thị thông báo này
.import FILE TABLENhập dữ liệu từ FILE vào TABLE
.indices ?TABLE?Hiển thị tên của tất cả chỉ mục. Nếu TABLE được xác định, chỉ hiển thị các chỉ mục cho các bảng mà so khớp với LIKE pattern TABLE
.load FILE ?ENTRY?Tải một Extension library
.log FILE|offBật/tắt chế độ log vào file. FILE có thể là stderr/stdout
.mode MODEThiết lập output mode, với MODE là một trong các tùy chọn:
 • csv: Các giá trị phân biệt nhau bởi dấu phảy

 • column: Các cột căn chỉnh trái

 • html: HTML <table> code

 • insert: Lệnh SQL insert cho TABLE

 • line: Một giá trị mỗi dòng

 • list: Một giá trị mỗi dòng

 • tabs: Các giá trị phân biệt nhau bởi tab

 • tcl: Các phần tử liệt kê TCL

.nullvalue STRINGIn STRING thay cho các giá trị NULL
.output FILENAMEGửi output tới FILENAME
.output stdoutGửi output tới màn hình
.print STRING...In hằng chuỗi
.prompt MAIN CONTINUEThay thế dòng nhắc lệnh chuẩn
.quitThay thế dòng nhắc lệnh chuẩn
.read FILENAMEThực thi SQL trong FILENAME
.schema ?TABLE?Hiển thị các lệnh CREATE. Nếu TABLE được xác định, chỉ hiển thị các bảng mà so khớp với LIKE pattern TABLE
.separator STRINGThay đổi separator được sử dụng bởi output mode và .import
.showHiển thị các giá trị hiện tại cho các thiết lập đa dạng
.stats ON|OFFBật/tắt stats
.tables ?PATTERN?Liệt kê tên của các bảng mà so khớp với một LIKE pattern
.timeout MSThử mở các bảng đã khóa cho MS milliseconds
.width NUM NUMThiết lập độ rộng cột cho "column" mode
.timer ON|OFF Bật/tắt CPU timer measurement
Quảng cáo

Chẳng hạn, bạn thử lệnh .show để xem thiết lập mặc định cho dòng nhắc lệnh SQLite của bạn.

sqlite>.show
   echo: off
 explain: off
 headers: off
   mode: column
nullvalue: ""
  output: stdout
separator: "|"
  width:
sqlite>
Nhớ rằng không có khoảng trống giữa dòng nhắc sqlite> prompt và Dot Command, nếu không thì lệnh bạn nhập sẽ không làm việc.

Định dạng output trong SQLite

Bạn có thể sử dụng dãy lệnh Dot Command sau để định dạng output của bạn theo cách đã được trình bày ở trên, ví dụ:

sqlite>.header on
sqlite>.mode column
sqlite>.timer on
sqlite>

Thiết lập trên sẽ tạo output trong định dạng sau:

ID     NAME    AGE     ADDRESS   SALARY
---------- ---------- ---------- ---------- ----------
1      Paul    32     California 20000.0
2      Allen    25     Texas    15000.0
3      Teddy    23     Norway   20000.0
4      Mark    25     Rich-Mond  65000.0
5      David    27     Texas    85000.0
6      Kim     22     South-Hall 45000.0
7      James    24     Houston   10000.0
CPU Time: user 0.000000 sys 0.000000

Giới thiệu sqlite_master Table

Master Table giữ thông tin quan trọng về các bảng trong Database của bạn và nó được gọi là sqlite_master. Bạn thông báo lệnh sau để thấy Schema của nó:

sqlite>.schema sqlite_master

Lệnh này sẽ cho kết quả:

CREATE TABLE sqlite_master (
 type text,
 name text,
 tbl_name text,
 rootpage integer,
 sql text
);

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.

Các bài học SQLite phổ biến khác tại VietJack: