Mệnh đề INDEXED BY trong SQLiteMệnh đề INDEXED BY index-name (index-name là tên chỉ mục) xác định rằng chỉ mục với tên đã cho phải được sử dụng để tìm kiếm các giá trị trên bảng ở trước.

Nếu index-name không tồn tại hoặc không thể được sử dụng cho truy vấn, thì lệnh SQLite này thất bại.

Mệnh đề NOT INDEXED xác định rằng sẽ không có chỉ mục nào được sử dụng khi truy cập bảng trước đó, bao gồm các chỉ mục ngầm định đã được tạo bởi ràng buộc UNIQUE và PRIMARY KEY.

Tuy nhiên, INTERGER PRIMARY KEY có thể vẫn được sử dụng để tìm các entry ngay cả khi NOT INDEXED được xác định.

Cú pháp

Sau đây là cú pháp cơ bản của mệnh đề INDEXED BY và nó có thể được sử dụng với lệnh DELETE, UPDATE, và SELECT.

SELECT|DELETE|UPDATE column1, column2...
INDEXED BY (index_name)
table_name
WHERE (CONDITION);
Quảng cáo

Ví dụ

Với bảng COMPANY này, chúng ta sẽ tạo một chỉ mục và sử dụng nó để thực hiện hoạt động INDEXED BY.

sqlite> CREATE INDEX salary_index ON COMPANY(salary);
sqlite>

Bây giờ, lựa chọn dữ liệu từ bảng COMPANY, bạn có thể sử dụng mệnh đề INDEXED BY như sau:

sqlite> SELECT * FROM COMPANY INDEXED BY salary_index WHERE salary > 5000;

Ví dụ trên sẽ cho kết quả:

ID     NAME    AGE     ADDRESS   SALARY
---------- ---------- ---------- ---------- ----------
7      James    24     Houston   10000.0
2      Allen    25     Texas    15000.0
1      Paul    32     California 20000.0
3      Teddy    23     Norway   20000.0
6      Kim     22     South-Hall 45000.0
4      Mark    25     Rich-Mond  65000.0
5      David    27     Texas    85000.0

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.

Các bài học SQLite phổ biến khác tại VietJack: