Truy vấn UPDATE trong SQLiteTruy vấn UPDATE trong SQLite được sử dụng để sửa đổi các bản ghi đang tồn tại trong một bảng. Bạn có thể sử dụng mệnh đề WHERE với truy vấn UPDATE để cập nhật các hàng đã được lựa chọn, nếu không, tất cả các hàng sẽ bị tác động.

Cú pháp

Cú pháp cơ bản của truy vấn UPDATE với mệnh đề WHERE như sau:

UPDATE table_name
SET column1 = value1, column2 = value2...., columnN = valueN
WHERE [condition];

Bạn có thể kết hợp N điều kiện bởi sử dụng toán tử AND hoặc OR trong SQLite.

Ví dụ

Bạn theo dõi bảng COMPANY có các bản ghi sau:

ID     NAME    AGE     ADDRESS   SALARY
---------- ---------- ---------- ---------- ----------
1      Paul    32     California 20000.0
2      Allen    25     Texas    15000.0
3      Teddy    23     Norway   20000.0
4      Mark    25     Rich-Mond  65000.0
5      David    27     Texas    85000.0
6      Kim     22     South-Hall 45000.0
7      James    24     Houston   10000.0

Ví dụ sau sẽ cập nhật ADDRESS cho một khách hàng có ID là 6.

sqlite> UPDATE COMPANY SET ADDRESS = 'Texas' WHERE ID = 6;
Quảng cáo

Bây giờ, bảng COMPANY sẽ có các bản ghi sau:

ID     NAME    AGE     ADDRESS   SALARY
---------- ---------- ---------- ---------- ----------
1      Paul    32     California 20000.0
2      Allen    25     Texas    15000.0
3      Teddy    23     Norway   20000.0
4      Mark    25     Rich-Mond  65000.0
5      David    27     Texas    85000.0
6      Kim     22     Texas    45000.0
7      James    24     Houston   10000.0

Nếu bạn muốn sửa đổi tất cả giá trị các cột là ADDRESS và SALARY trong bảng này, bạn không cần sử dụng mệnh đề WHERE và khi đó truy vấn UPDATE sẽ như sau:

sqlite> UPDATE COMPANY SET ADDRESS = 'Texas', SALARY = 20000.00;

Bây giờ, bảng COMPANY sẽ có các bản ghi sau:

ID     NAME    AGE     ADDRESS   SALARY
---------- ---------- ---------- ---------- ----------
1      Paul    32     Texas    20000.0
2      Allen    25     Texas    20000.0
3      Teddy    23     Texas    20000.0
4      Mark    25     Texas    20000.0
5      David    27     Texas    20000.0
6      Kim     22     Texas    20000.0
7      James    24     Texas    20000.0

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.

Các bài học SQLite phổ biến khác tại VietJack:
Tài liệu giáo viên