Truy vấn INSERT trong SQLiteLệnh INSERT INTO trong SQLite được sử dụng để thêm các hàng dữ liệu mới vào trong một bảng trong cơ sở dữ liệu.

Cú pháp

Có hai cú pháp cơ bản của lệnh INSERT INTO:

INSERT INTO TABLE_NAME (column1, column2, column3,...columnN)] 
VALUES (value1, value2, value3,...valueN);

Ở đây, column1, column2, …, column là tên của các cột trong bảng mà bạn muốn chèn dữ liệu.

Bạn có thể không cần xác định tên các cột trong truy vấn SQLite nếu bạn định thêm các giá trị cho tất cả các cột trong bảng. Nhưng để đảm bảo thứ tự của các giá trị là cùng với thứ tự cột trong bảng, bạn nên xác định. Lúc này, cú pháp INSERT INTO sẽ là như sau:

INSERT INTO TABLE_NAME VALUES (value1,value2,value3,...valueN);

Ví dụ

Giả sử bạn đã có bảng COMPANY đã được tạo trong testDB.db như sau:

sqlite> CREATE TABLE COMPANY(
  ID INT PRIMARY KEY   NOT NULL,
  NAME      TEXT  NOT NULL,
  AGE      INT   NOT NULL,
  ADDRESS    CHAR(50),
  SALARY     REAL
);
Quảng cáo

Các lệnh sau sẽ tạo 6 bản ghi trong bảng COMPANY này:

INSERT INTO COMPANY (ID,NAME,AGE,ADDRESS,SALARY)
VALUES (1, 'Paul', 32, 'California', 20000.00 );

INSERT INTO COMPANY (ID,NAME,AGE,ADDRESS,SALARY)
VALUES (2, 'Allen', 25, 'Texas', 15000.00 );

INSERT INTO COMPANY (ID,NAME,AGE,ADDRESS,SALARY)
VALUES (3, 'Teddy', 23, 'Norway', 20000.00 );

INSERT INTO COMPANY (ID,NAME,AGE,ADDRESS,SALARY)
VALUES (4, 'Mark', 25, 'Rich-Mond ', 65000.00 );

INSERT INTO COMPANY (ID,NAME,AGE,ADDRESS,SALARY)
VALUES (5, 'David', 27, 'Texas', 85000.00 );

INSERT INTO COMPANY (ID,NAME,AGE,ADDRESS,SALARY)
VALUES (6, 'Kim', 22, 'South-Hall', 45000.00 );

Bạn có thể tạo một bản ghi trong bảng này bởi sử dụng cú pháp thứ hai như sau:

INSERT INTO COMPANY VALUES (7, 'James', 24, 'Houston', 10000.00 );

Tất cả lệnh trên sẽ tạo các bản ghi trong bảng COMPANY. Chương tiếp theo sẽ trình bày cho bạn cách hiển thị tất cả bản ghi này từ một bảng:

ID     NAME    AGE     ADDRESS   SALARY
---------- ---------- ---------- ---------- ----------
1      Paul    32     California 20000.0
2      Allen    25     Texas    15000.0
3      Teddy    23     Norway   20000.0
4      Mark    25     Rich-Mond  65000.0
5      David    27     Texas    85000.0
6      Kim     22     South-Hall 45000.0
7      James    24     Houston   10000.0
Quảng cáo

Chèn dữ liệu vào một bảng bởi sử dụng bảng khác

Bạn có thể chèn dữ liệu vào một bảng thông qua lệnh SELECT bởi sử dụng một bảng khác mà có các trường cần thiết để chèn vào bảng đầu tiên. Cú pháp là:

INSERT INTO first_table_name [(column1, column2, ... columnN)] 
  SELECT column1, column2, ...columnN 
  FROM second_table_name
  [WHERE condition];

Lúc này, bạn có thể chưa hiểu các mệnh đề SELECT và WHERE, bạn theo dõi các chương tiếp theo để có thể hiểu rõ hơn.

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.

Các bài học SQLite phổ biến khác tại VietJack:
Tài liệu giáo viên