30 Bài tập trắc nghiệm tổng hợp Toán 10 Chương 7 Kết nối tri thức (có đáp án)

Với 30 bài tập trắc nghiệm tổng hợp Toán 10 Chương 7: Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sách Kết nối tri thức sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm để biết cách làm các dạng bài tập Toán 10.

30 Bài tập trắc nghiệm tổng hợp Toán 10 Chương 7 Kết nối tri thức (có đáp án)

Câu 1. E : x 2 16 + y 2 = 4  có tổng độ dài trục lớn và trục bé bằng:

Quảng cáo

A. 5;   

B. 10;

C. 20;

D. 40.

Câu 2. Vectơ nào dưới đây là một vectơ chỉ phương của đường thẳng đi qua gốc tọa độ O(0; 0) và điểm M(a; b)?

A. u 1 = 0 ; a + b ;

B. u 2 = a ; b ;

C. u 3 = a ; b ;

D. u 4 = a ; b .

Quảng cáo


Câu 3. Xét vị trí tương đối của hai đường thẳng:

  d 1 : x – 2y + 1 = 0 và d 2 : – 3x + 6y – 10 = 0

A. Trùng nhau.

B. Song song.

C. Vuông góc với nhau.

D. Cắt nhau nhưng không vuông góc nhau.

Câu 4. Viết phương trình tham số của đường thẳng d đi qua điểm M(6; -10) và vuông góc với trục Oy?

A. d : x = 10 + t y = 6

B. d : x = 2 + t y = 10

C. d : x = 6 y = 10 t

D. d : x = 6 y = 10 + t

Câu 5. Góc nào tạo bởi giữa hai đường thẳng: d 1 : x + 3 y = 0 d 2: x + 10 = 0 .

Quảng cáo

A. 30 o

B. 45 o

C. 60 o

D. 90 o

Câu 6. Xét vị trí tương đối của hai đường thẳng:

d 1 : 3x - 2y - 6 = 0 và d 2: 6x - 2y - 8 = 0

A. Trùng nhau.

B. Song song.

C. Vuông góc với nhau.

D. Cắt nhau nhưng không vuông góc nhau.

Câu 7. Phương trình tổng quát của đường thẳng đi qua hai điểm A(3 ; -1) và B(1 ; 5) là:

A. -x + 3y + 6 = 0 

B. 3x - y + 10 = 0 

C. 3x - y + 6 = 0 

D. 3x + y - 8 = 0

Quảng cáo

Câu 8. Khái niệm nào sau đây định nghĩa về hypebol?

A. Cho điểm F cố định và một đường thẳng ∆ cố định không đi qua F. Hypebol (H) là tập hợp các điểm M sao cho khoảng cách từ M đến F bằng khoảng cách từ M đến ∆;

B. Cho F1, F2 cố định với F1F2 = 2c (c > 0). Hypebol (H) là tập hợp điểm M sao cho M F 1 M F 2 = 2 a  với a là một số không đổi và a > c;

C. Cho F1, F2 cố định với F1F2 = 2c (c > 0) và một độ dài 2a không đổi (a > c).  Hypebol (H) là tập hợp các điểm M sao cho M ∈ (P) ⇔ MF1 + MF2 = 2a;

D. Cả ba định nghĩa trên đều không đúng định nghĩa của Hypebol .

Câu 9. Khoảng cách từ giao điểm của đường thẳng x – 3y + 4 = 0 và 2x + 3y – 1 = 0 đến đường thẳng ∆: 3x + y + 4 = 0 bằng:

A. 2 10

B. 3 10 5

C. 10 5

D. 2

Câu 10. Đường thẳng d đi qua gốc tọa độ O và song song với đường thẳng – x + 2y + 3 = 0 có phương trình tham số là:

A. d : x = 1 y = 2

B. d : x = 2 t y = t

C. d : x = t y = 2 t

D. d : x = 2 t y = t

Câu 11. Đường thẳng nào là đường chuẩn của parabol y 2 = 3 2 x

A. x = 3 4

B. x = 3 4

C. x = 3 2

D. x = 3 8

Câu 12. Đường thẳng nào dưới đây đi qua điểm M(1; -1).

A. d 1 : x = 3 + 2 t y = t

B. d 2 : x = t y = 2 + 3 t

C. d 3 : x = 3 + t y = 2 t

D. d 4 : x = 3 t y = 2

Câu 13. Đường tròn (C) có tâm I (1; -5) và đi qua O (0; 0) có phương trình là:

A. x + 1 2 + y 5 2 = 26

B. x + 1 2 + y 5 2 = 26

C. x 1 2 + y + 5 2 = 26

D. x 1 2 + y + 5 2 = 26

Câu 14. Phương trình tiếp tuyến d của đường tròn (C): (x + 2)2 + (y + 2)2 = 25 tại trung điểm của A (1; 3) và B (3; -1) là:

A. d: -y + 1 = 0

B. d: 4x + 3y + 14 = 0

C. d: 3x – 4y – 2 = 0

D. d: 4x + 3y - 11 = 0

Câu 15. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho điểm M(x0, y0) và đường thẳng ∆: ax + by + c = 0. Khoảng cách từ điểm M đến ∆ được tính bằng công thức:

A. d M , Δ = a x 0 + b y 0 a 2 + b 2

B. d M , Δ = a x 0 + b y 0 a 2 + b 2

C. d M , Δ = a x 0 + b y 0 + c a 2 + b 2

D. d M , Δ = a x 0 + b y 0 + c a 2 + b 2

Câu 16. Khoảng cách từ điểm M(-1; 1) đến đường thẳng : 3x – 4y – 3 = 0 bằng:

A. 2 5

B. 2;

C. 4 5

D. 4 25

Câu 17. Gọi I(a; b) là tâm của đường tròn C : x 2 + y + 4 2 = 5. Tính S = 2a + b:

A. -2;

B. 4;

C. 0;

D. -4.

Câu 18. Elip E : x 2 25 + y 2 9 = 1 có độ dài trục lớn bằng:

A. 5;   

B. 10;

C. 25;

D. 50.

Câu 19. Đáp án nào đúng, góc giữa hai đường thẳng sau:

d 1 : 2 x + 2 3 y + 5 = 0 d 2: y - 6 = 0

A. 30 o

B. 45 o

C. 60 o

D. 90 o

Câu 20. Tọa độ tâm I và bán kính R của đường tròn (C): (x - 1)2 + (x + 3)2 = 16 là:

A. I (-1; 3), R = 4;

B. I (1; -3), R = 4;

C. I (1; -3), R = 16;

D. I (-1; 3), R = 16.

Câu 21. Cho elip E : 4 x 2 + 9 y 2 = 36 . Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau:

A. (E) có trục lớn bằng 6;

B. (E) có trục nhỏ bằng 4;

C. (E) có tiêu cự bằng 5

D. (E) có tỉ số c a = 5 3

Câu 22. Đường tròn có tâm I (1; 2), bán kính R = 3 có phương trình là:

A. x 2 + y 2 + 2 x + 4 y 4 = 0

B. x 2 + y 2 + 2 x 4 y 4 = 0

C. x 2 + y 2 2 x + 4 y 4 = 0

D. x 2 + y 2 2 x 4 y 4 = 0

Câu 23. Elip E : 4 x 2 + 16 y 2 = 1có độ dài trục bé bằng:

A. 2

B. 4

C. 1

D. 1 2

Câu 24. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có A(3; -4); B(1; 5) và C(3; 1). Tính diện tích tam giác ABC.

A. 10; 

B. 5;

C. 26

D. 2 5

Câu 25. Cho đường tròn C : x 1 2 + y + 2 2 = 8. Viết phương trình tiếp tuyến d của (C) tại điểm A (3; -4).

A. d: x + y + 1 = 0

B. d: x - 2y - 11 = 0;

C. d: x - y - 7 = 0;

D. d: x - y + 7 = 0.

Câu 26. Viết phương trình tiếp tuyến của đường tròn C : x 2 + y 2 + 4 x + 4 y + 3 = 0, biết tiếp tuyến song song với đường thẳng d: 2x – y – 18 = 0.

A. 2x + y + 3 = 0 hoặc x + 2y – 7 = 0

B. 2x – y – 3 = 0  hoặc 2x – y + 7 = 0

C. 2x + y – 3 = 0  hoặc 2x – y – 7 = 0

D. 2x – y + 3 = 0  hoặc 2x – y + 7 = 0

Câu 27. Góc tạo bởi giữa hai đường thẳng d 1: 7x - 3y + 6 = 0 và d 2: 2x - 5y có giá trị?

A. π 4

B. π 3

C. 2 π 3

D. 3 π 4

Câu 28. Với giá trị của c bằng bao nhiêu thì đường thẳng 3x + y – 2c = 0 đi qua điểm A(3 ; -1).

A. c = 0

B. c = 2

C. c = 3

D. c = 4

Câu 29. Phương trình đường thẳng cắt hai trục tọa độ tại A(-5 ; 0) và B(0; 2) là:

A. 2x – 5y + 4 = 0

B. 3x – 5y + 10 = 0

C. 5x – 2y – 10 = 0

D. 2x – 5x + 10 = 0

Câu 30. Tìm giá trị góc giữa hai đường thẳng sau:

d 1: 6x - 5y + 15 = 0 và d 2 : x = 10 6 t y = 1 + 5 t

A. 30 o

B. 45 o

C. 60 o

D. 90 o

Xem thêm bài tập trắc nghiệm Toán lớp 10 Kết nối tri thức có đáp án hay khác:

Săn SALE shopee tháng 9:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 10

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 10 Kết nối tri thức khác