Toán lớp 2 Bảng trừ trang 67, 68, 69, 70 - Chân trời sáng tạo

Toán lớp 2 Bảng trừ trang 67, 68, 69, 70 - Chân trời sáng tạo

Với giải bài tập Toán lớp 2 Bảng trừ trang 67, 68, 69, 70 sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 2 Tập 1.

Quảng cáo

Thực hành 1: Trang 67 SGK Toán lớp 2 Tập 1 

Toán lớp 2 Bảng trừ trang 67, 68, 69, 70 | Chân trời sáng tạo.

Luyện tập 1: Trang 68 SGK Toán lớp 2 Tập 1 

Tính nhẩm:

11 – 4                                     18 – 9                                     15 – 6                                     12 – 4 

13 – 8                                     14 – 7                                     16 – 9                                     17 – 8

Trả lời:

Em có thể thực hiện bằng 2.

+ Dựa vào bảng trừ (qua 10).

+ Áp dụng cách trừ qua 10 trong phạm vi 20 như sau:

11 – 4 = 11 – 1 – 3 = 7

13 – 8 = 13 – 3 – 5 = 5

18 – 9 = 18 – 8 – 1 = 9

14 – 7 = 12 – 4 – 3 = 7

15 – 6 = 15 – 5 – 1 = 9

16 – 9 = 16 – 6 – 3 = 7

12 – 4 = 12 – 2 – 2 = 8

17 – 8 = 17 – 7 – 1 = 9

Em điền kết quả như sau:

11 – 4  = 7                              18 – 9 = 9                              15 – 6 = 9                              12 – 4 = 8

13 – 8  = 5                              14 – 7  = 7                              16 – 9  = 7                              17 – 8 = 9

Luyện Tập 2: Trang 68 SGK Toán lớp 2 Tập 1 

Viết (theo mẫu).

Mẫu:

Toán lớp 2 Bảng trừ trang 67, 68, 69, 70 | Chân trời sáng tạo.

8 + 6 = 14                                                                  …… + …… = ……

6 + 8 = 14                                                                  …… + …… = ……

14 – 6 = 8                                                                  …… + …… = ……

14 – 8 = 6                                                                  …… + …… = ……

Trả lời:

Có 7 hình tròn màu xanh da trời, 5 hình tròn màu xanh lá.

Em có thể viết các phép tính như sau:

Toán lớp 2 Bảng trừ trang 67, 68, 69, 70 | Chân trời sáng tạo.

7 + 5 = 12

5 + 7 = 12

12 – 7 = 5

12 – 5 = 7

Luyện tập 3: Trang 68 SGK Toán lớp 2 Tập 1 

9 + 7 = ……                                      8 + 3 = ……                                      6 + 7 = …….

16 – 7 = ……                                    11 – …… = 8                                    13 – …… = 7

16 – 9 = ……                                    11 – …… = 3                                    13 – …… = 6

Trả lời:

Em thực hiện phép tính, kết quả như sau:

9 + 7 = 16                                          8 + 3 = 11                                          6 + 7 = 13

16 – 7 = 9                                          11 – 3 = 8                                          13 – 6 = 7

16 – 9 = 7                                          11 – 8 = 3                                          13 – 7 = 6Luyện tập 4: Trang 68 SGK Toán lớp 2 Tập 1 

Lúc đầu trên xe có 12 bạn, sau đó 3 bạn xuống xe. Hỏi trên xe còn lại bao nhiêu bạn?

Toán lớp 2 Bảng trừ trang 67, 68, 69, 70 | Chân trời sáng tạo.

Trả lời: Trên xe còn lại …… bạn

Trả lời:

Lúc đầu trên xe có 12 bạn, sau đó 3 bạn xuống xe. Để tính số bạn còn lại trên xe, em thực hiện phép tính trừ:   12 – 3 = 9 (bạn)

Em điền vào chỗ chấm như sau:

Toán lớp 2 Bảng trừ trang 67, 68, 69, 70 | Chân trời sáng tạo.

            Trả lời: Trên xe còn lại 9 bạn.

Luyện tập 5: Trang 69 SGK Toán lớp 2 Tập 1 

Số?

Mẫu:

Toán lớp 2 Bảng trừ trang 67, 68, 69, 70 | Chân trời sáng tạo.

Trả lời:

Quan sát hình mẫu, em nhận thấy: Số hàng trên bằng tổng của hai số hàng dưới số đó. Ví dụ: 9 = 6 + 3, 8 = 3 + 5, 17 = 9 + 8.

Hay số hàng dưới bằng số hàng trên trừ đi số bên cạnh số hàng dưới đó.

Ví dụ: 6 = 9 – 3, 3 = 9 – 6, 3 = 8 – 5, 5 = 8 – 3, 9 = 17 – 8, 8 = 17 – 9.

Hình màu tím: em thực hiện cộng hai số hàng dưới với nhau để tìm số hàng trên:

5 + 2 = 7,  2 + 6 = 8,  7 + 8 = 15.

Hình màu xanh: em thực hiện trừ số hàng trên cho số đã biết ở hàng dưới để tìm số cần điền.

19 – 13 = 6,  13 – 7 = 6,  6 – 6 = 0.

Em điền kết quả như sau:

Toán lớp 2 Bảng trừ trang 67, 68, 69, 70 | Chân trời sáng tạo.

Luyện tập 6: Trang 69 SGK Toán lớp 2 Tập 1 

Số?

Biết ba số theo hàng ngang hay cột dọc đều có tổng là 15.

Toán lớp 2 Bảng trừ trang 67, 68, 69, 70 | Chân trời sáng tạo.

Trả lời: 

Ba số hàng ngang hay cột dọc đều có tổng là 15.

2 + 5 + 8 = 15

2 + 9 + ? = 15, em tính 2 + 9 = 11,  11+ ? = 15, em tìm được ? là 4.

7 + 7 + ? = 15, em tính 7 + 7 = 14,  14 + ? = 15, em tìm được ? là 1.

5 + 1 + ?  = 15, em tính 5 + 1 = 6,  6 + ? = 15, em tìm được ? là 9.

7 + 3 + ? = 15, em tính 7 + 3 = 10, 10 + ? = 15, em tìm được ? là 5.

3 + 1 + ? = 15, em tính 3 + 1 = 4,  4 + ? = 15, em tìm được ? là 11.

1 + 8 + ? = 15, em tính 1 + 8 = 9,  9 + ? = 15, em tìm được ? là 6.

0 + 8 + ? = 15, em tính 0 + 8 = 8,  8 + ? = 15, em tìm được ? là 7.

7 + 6 + ? = 15, em tính 7 + 6 = 13,  13 + ? = 15, em tìm được ? là 2.

8 + 4 + ? = 15, em tính 8 + 4 = 12,  12 + ? = 15, em tìm được ? là 3.

Em điền kết quả vào hình như sau:

Toán lớp 2 Bảng trừ trang 67, 68, 69, 70 | Chân trời sáng tạo.

Luyện tập 7: Trang 69 SGK Toán lớp 2 Tập 1 

Thuyền nào đậu sai bến?

Toán lớp 2 Bảng trừ trang 67, 68, 69, 70 | Chân trời sáng tạo.

Trả lời:

Em tính kết quả phép trừ ghi ở mỗi chiếc thuyền.

Thuyền A: 12 – 7 = 5

Thuyền B: 14 – 9 = 5

Thuyền C: 11 – 6 = 5

Thuyền D: 13 – 7 = 6

Thuyền D có kết quả là 6, khác với kết quả của thuyền A, B, C. Vậy thuyền D là thuyền đậu sai bến.

Em ghi kết quả như sau:

13 – 7 = 6: Thuyền D đậu sai bến.

Luyện tập 8: Trang 69 SGK Toán lớp 2 Tập 1 

(>, =, <)

9 + 2 …… 9 + 3                                                       3 + 7 …… 17 – 7 

11 – 2 …… 11 – 3                                                    15 – 10 …… 15 – 9 

Trả lời:

Em thực hiện như sau:

9 + 2 = 11,  9 + 3 = 12,  11 < 12 nên 9 + 2 < 9 + 3.

11 – 2 = 9, 11 – 3 = 8,  9 > 8 nên 11 – 2 > 11 – 3.

3 + 7 = 10,  17 – 7 = 10, nên 3 + 7 = 17 – 7.

15 – 10 = 5,  15 – 9 = 5, nên 15 – 10 < 15 – 9.

Em ghi kết quả như sau:

9 + 2 < 9 + 3                                                              3 + 7 = 17 – 7 

11 – 2 > 11 – 3                                                          15 – 10 < 15 – 9 

Luyện tập 9: Trang 70 SGK Toán lớp 2 Tập 1 

Tính để tìm ghế cho bạn.

Toán lớp 2 Bảng trừ trang 67, 68, 69, 70 | Chân trời sáng tạo.

Trả lời:

Em thực hiện phép tính:

13 – 5 = 8; 13 – 3 = 10; 13 – 7 = 6; 13 – 9 = 4

Em nối như sau:

Toán lớp 2 Bảng trừ trang 67, 68, 69, 70 | Chân trời sáng tạo.

Thử thách: Trang 70 SGK Toán lớp 2 Tập 1 

Hình phía sau rổ len có bao nhiêu cái cúc áo?

Toán lớp 2 Bảng trừ trang 67, 68, 69, 70 | Chân trời sáng tạo.

Trả lời:

Quan sát hình, em nhận thấy:

Hình thứ nhất có 19 cái cúc áo.

Hình thứ hai có 15 cái cúc áo.

Hình thứ ba có 11 cái cúc áo.

Hình thứ tư có ? cái cúc áo.

Hình thứ năm có 3 cái cúc áo.

Em nhận thấy, số cúc áo trong các hình cách 4. (19 – 15 = 4,  15 – 11 = 4)

Số cúc áo phía sau rổ len là: 11 – 4 = 7. 

Em ghi kết quả như sau:

Hình phía sau rổ len có 7 cái cúc áo.

Quảng cáo

Xem thêm các bài giải bài tập Toán lớp 2 sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán lớp 2 Tập 1, Tập 2 sách Chân trời sáng tạo hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách giáo khoa Toán lớp 2 bộ sách Chân trời sáng tạo của NXB Giáo dục.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Chân trời sáng tạo khác
Tài liệu giáo viên