Toán lớp 2 Ôn tập phép cộng và phép trừ trang 119, 120, 121, 122, 123, 124 - Chân trời sáng tạo

Toán lớp 2 Ôn tập phép cộng và phép trừ trang 119, 120, 121, 122, 123, 124 - Chân trời sáng tạo

Với giải bài tập Toán lớp 2 Ôn tập phép cộng và phép trừ trang 119, 120, 121, 122, 123, 124 sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 2 Tập 1.

Quảng cáo

Luyện tập 1: Trang 119 SGK Toán lớp 2 Tập 1

Tính nhẩm.

a) 8 + 3                       7 + 6                           12 – 5                         11 – 3 

    5 + 8                       9 + 4                           16 – 8                         13 – 7 

b) 40 + 50                  70 – 20                       90 – 50 

    60 – 30                   80 + 20                       10 + 70

Trả lời:

Em thực hiện tính nhẩm các phép tính và được kết quả như sau: 

a) 8 + 3 = 11              7 + 6 = 13                  12 – 5 = 7                  11 – 3 = 8 

    5 + 8 = 13              9 + 4 = 13                  16 – 8  = 8                  13 – 7 = 6

b) 40 + 50 = 60         70 – 20 = 50              90 – 50 = 40 

    60 – 30 = 30          80 + 20 = 100           10 + 70 = 80

Luyện Tập 2: Trang 119 SGK Toán lớp 2 Tập 1

Đặt tính rồi tính.

80 + 18                       70 – 20                       30 + 70 

30 – 13                       32 – 15                       100 – 50 

Trả lời:

Em đặt tính sao cho các chữ số ở cùng hàng thẳng cột với nhau, chữ số hàng đơn vị thẳng cột với chữ số hàng đơn vị, chữ số hàng chục thẳng cột với chữ số hàng chục. Sau đó, em thực hiện cộng, trừ lần lượt từ phải sang trái (hay lần lượt cộng, trừ các chữ số hàng đơn vị rồi cộng, trừ các chữ số hàng chục).

 Em được kết quả sau:

Toán lớp 2 Ôn tập phép cộng và phép trừ trang 119, 120, 121, 122, 123, 124 | Chân trời sáng tạo.

Luyện tập 3: Trang 119 SGK Toán lớp 2 Tập 1

Mỗi con vật che số nào?

Toán lớp 2 Ôn tập phép cộng và phép trừ trang 119, 120, 121, 122, 123, 124 | Chân trời sáng tạo.

Muốn tìm được số mà con vật đã che, em lấy 16 – 9 bằng 7, em điền số 7 vào chỗ con vật đã che, em có: 9 + 7 = 16.

Em làm tương tự với các phép tính tiếp theo để tìm được số mà mỗi con vật che, em được kết quả như sau: 

9 + 7 = 16                                                      80 – 60 = 20

14 – 6 = 8                                                      40 + 10 = 50

Thử thách: Trang 119 SGK Toán lớp 2 Tập 1

Chọn ba số rồi viết các phép tính (theo mẫu).

Toán lớp 2 Ôn tập phép cộng và phép trừ trang 119, 120, 121, 122, 123, 124 | Chân trời sáng tạo.

Mẫu:

23 + 27 = 50                          50 – 27 = 23

27 + 23 = 50                          50 – 23 = 27

Trả lời:

34 + 26 = 60              60 – 34 = 26

26 + 34 = 60              60 – 26 = 34

28 + 12 = 40              40 – 12 = 28

12 + 28 = 40              40 – 28 = 12

Luyện tập 4: Trang 120 SGK Toán lớp 2 Tập 1

Số?

Toán lớp 2 Ôn tập phép cộng và phép trừ trang 119, 120, 121, 122, 123, 124 | Chân trời sáng tạo.

Trả lời:

Em thấy số ở hàng dưới là hiệu của số 50 và số ở hàng trên (50 – 21 = 29; 50 – 8 = 42)

Em tính được: 50 – 30 = 20; 50 – 25 = 25; 50 – 12 = 38; 50 – 6 = 44; 50 – 36 = 14

Em điền vào bảng như sau: 

Toán lớp 2 Ôn tập phép cộng và phép trừ trang 119, 120, 121, 122, 123, 124 | Chân trời sáng tạo.

Luyện tập 5: Trang 120 SGK Toán lớp 2 Tập 1

Số?

Cho biết ba số cạnh nhau theo hàng ngang hay cột dọc đều có tổng là 20.

Toán lớp 2 Ôn tập phép cộng và phép trừ trang 119, 120, 121, 122, 123, 124 | Chân trời sáng tạo.

Trả lời:

Ba số cạnh nhau theo hàng ngang hay cột dọc đều có tổng là 20, nên em có các phép tính:

4 + 10 + ? = 20, em có 4 + 10 + 6 = 20, em điền được số 6.

6 + 8 + ? = 20, em có 6 + 8 + 6 = 20, em điền được số 6.

6 + ? + 11 = 20, em có 6 + 3 + 11 = 20, em điền được số 3.

Em làm tương tự với các hàng ngang hay cột dọc tiếp theo và được kết quả như sau: 

Toán lớp 2 Ôn tập phép cộng và phép trừ trang 119, 120, 121, 122, 123, 124 | Chân trời sáng tạo.

Luyện tập 6: Trang 120 SGK Toán lớp 2 Tập 1

Toán lớp 2 Ôn tập phép cộng và phép trừ trang 119, 120, 121, 122, 123, 124 | Chân trời sáng tạo.

Trả lời:

Để tính được lúc đầu trong bình có bao nhiêu con đom đóm, em lấy số con đom đóm bay ra ngoài là 7 con, cộng với số con đom đóm trong bình còn lại là 5 con. Em có phép tính: 7 + 5 = 12 (con).

Bài giải

Lúc đầu trong bình có số con đom đóm là:

7 + 5 = 12 (con)

Đáp số 12 con.

Luyện tập 7: Trang 121 SGK Toán lớp 2 Tập 1

Mỗi con vật che dấu phép tính nào (+, –)?

Toán lớp 2 Ôn tập phép cộng và phép trừ trang 119, 120, 121, 122, 123, 124 | Chân trời sáng tạo.

Em thấy 76 < 96 và 20 < 96, muốn 2 vế bằng nhau thì vế bên trái phải có kết quả là 96 mà 76 + 20 = 96, vậy bọ ngựa đã che dấu cộng. Em điền dấu ( + ) vào vị trí của bọ ngựa.

Em làm tương tự với các phép tiếp tiếp theo để tìm được dấu phép tính mà mỗi con vật đã che và được kết quả như sau: 

a) 76 + 20 = 96                                                         b) 0 + 51 = 51  

    76 – 20 = 56                                                              83 – 83 = 0

                                                                                        42 + 0 = 42

c) 35 + 19 = 19 + 35

Vui học: Trang 121 SGK Toán lớp 2 Tập 1

Giúp bạn kiến tìm đường về nhà.

Toán lớp 2 Ôn tập phép cộng và phép trừ trang 119, 120, 121, 122, 123, 124 | Chân trời sáng tạo.

Trả lời:

Đường về nhà của bạn Kiến đi theo các phép tính có nhớ. Em thực hiện các phép tính và tìm ra các phép tính có nhớ để giúp bạn Kiến tìm được đường về nhà.

Các phép tính có nhớ: 83 – 44 ; 50 – 22 ; 13 + 69

Em điền được như sau: 

Toán lớp 2 Ôn tập phép cộng và phép trừ trang 119, 120, 121, 122, 123, 124 | Chân trời sáng tạo.

Luyện tập 8: Trang 122 SGK Toán lớp 2 Tập 1

Viết phép tính tìm số con bọ rùa được hỏi ở mỗi hình vẽ sau.

a)

Toán lớp 2 Ôn tập phép cộng và phép trừ trang 119, 120, 121, 122, 123, 124 | Chân trời sáng tạo.

b) 

Toán lớp 2 Ôn tập phép cộng và phép trừ trang 119, 120, 121, 122, 123, 124 | Chân trời sáng tạo.

c)

Toán lớp 2 Ôn tập phép cộng và phép trừ trang 119, 120, 121, 122, 123, 124 | Chân trời sáng tạo.

Trả lời:

a) 

Để tính được có tất cả bao nhiêu con bọ rùa, em lấy số con bọ rùa đỏ là 9 con cộng với số con bọ rùa xanh lá là 7 con. Em có phép tính: 9 + 7 = 16 ( con ). Em điền được như sau: 

Toán lớp 2 Ôn tập phép cộng và phép trừ trang 119, 120, 121, 122, 123, 124 | Chân trời sáng tạo.

b)

Để tính được số con bọ rùa đỏ trốn dưới lá, em lấy tổng số con bọ rùa là 16 con trừ đi số con bọ rùa xanh lá là 7 con. Em có phép tính: 9 + 7 = 16 (con). Em điền được như sau: 

Toán lớp 2 Ôn tập phép cộng và phép trừ trang 119, 120, 121, 122, 123, 124 | Chân trời sáng tạo.

c)

Để tính được số con bọ rùa xanh trốn dưới lá, em lấy tổng số con bọ rùa là 16 con trừ đi số con bọ rùa đỏ là 9 con. Em có phép tính: 9 + 7 = 16 (con). Em điền được như sau: 

Toán lớp 2 Ôn tập phép cộng và phép trừ trang 119, 120, 121, 122, 123, 124 | Chân trời sáng tạo.

 Luyện tập 9: Trang 123 SGK Toán lớp 2 Tập 1

Số?

Toán lớp 2 Ôn tập phép cộng và phép trừ trang 119, 120, 121, 122, 123, 124 | Chân trời sáng tạo.

a) Bạn gái có nhiều hơn bạn trai …… hạt đậu. 

b) Bạn trai có ít hơn bạn gái …… hạt đậu.

Trả lời:

Để tính được bạn gái có nhiều hơn bạn trai bao nhiêu hạt đậu hay bạn trai có ít hơn bạn gái bao nhiêu hạt đậu,  em lấy số hạt đậu bạn gái có là 12 hạt trừ đi số hạt đậu bạn trai có là 8 hạt đậu. Em có phép tính: 12 – 8 = 4 (hạt đậu). Em điền như sau: 

a) Bạn gái có nhiều hơn bạn trai 4 hạt đậu. 

b) Bạn trai có ít hơn bạn gái 4 hạt đậu.

Luyện tập 10: Trang 123 SGK Toán lớp 2 Tập 1

Toán lớp 2 Ôn tập phép cộng và phép trừ trang 119, 120, 121, 122, 123, 124 | Chân trời sáng tạo.

Bạn trai có 15 hạt đậu. 

Bạn gái có ít hơn bạn trai 7 hạt đậu

Hỏi bạn gái có bao nhiêu hạt đậu?

Trả lời:

Để tính được bạn gái có bao nhiêu hạt đậu, em lấy số hạt đậu bạn trai có là 15 hạt đậu trừ đi số hạt đậu mà bạn gái ít hơn bạn trai là 7 hạt đậu. Em có phép tính: 15 – 7 = 8 (hạt).

Bài giải

Bạn gái có số hạt đậu là:

15 – 7 = 8 (hạt)

Đáp số: 8 hạt đậu.

Luyện tập 11: Trang 123 SGK Toán lớp 2 Tập 1

Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Toán lớp 2 Ôn tập phép cộng và phép trừ trang 119, 120, 121, 122, 123, 124 | Chân trời sáng tạo.

Bạn gái: 15 hạt đậu

Bạn trai nhiều hơn bạn gái: 5 hạt đậu.

Bạn trai:                     …… hạt đậu? 

Trả lời:

Để tính số hạt đậu bạn trai có, em lấy số hạt đậu bạn gái có là 15 hạt đậu cộng với số hạt đậu mà bạn trai nhiều hơn bạn gái là 5 hạt đậu. Em có phép tính: 15 + 5 = 20 (hạt).

Bài giải

Số hạt đậu của bạn trai là:

15 + 5 = 20 (hạt)

Đáp số: 20 hạt đậu.

Luyện tập 12: Trang 124 SGK Toán lớp 2 Tập 1

Quan sát hình vẽ các con bọ rùa.

Toán lớp 2 Ôn tập phép cộng và phép trừ trang 119, 120, 121, 122, 123, 124 | Chân trời sáng tạo.

a) Số?

Theo màu sắc, số bọ rùa trên gồm …… loại.

Có …… con bọ rùa màu đỏ.

Có …… con bọ rùa màu vàng.

Có …… con bọ rùa màu xanh.

Có …… con bọ rùa màu tím.

 b) 

Toán lớp 2 Ôn tập phép cộng và phép trừ trang 119, 120, 121, 122, 123, 124 | Chân trời sáng tạo.

Bọ rùa màu gì nhiều nhất? Bọ rùa màu gì ít nhất?

Bọ rùa màu đỏ nhiều hơn bọ rùa màu vàng bao nhiêu con?

Trả lời:

a) 

Quan sát hình vẽ và đếm số con bọ rùa, em điền được như sau: 

Theo màu sắc, số bọ rùa trên gồm 4 loại.

Có 18 con bọ rùa màu đỏ.

Có 9 con bọ rùa màu vàng.

Có 14 con bọ rùa màu xanh.

Có 11 con bọ rùa màu tím.

b) Em lần lượt đặt số đồ vật theo số lượng mỗi loại bọ rùa em đã đếm và được kết quả như sau: 

Toán lớp 2 Ôn tập phép cộng và phép trừ trang 119, 120, 121, 122, 123, 124 | Chân trời sáng tạo.

Bọ rùa màu đỏ có nhiều nhất, bọ rùa màu vàng có ít nhất.

Để tính được bọ rùa màu đỏ hơn bọ rùa màu vàng bao nhiêu con, em lấy số bọ rùa màu đỏ là 18 con trừ đi số bọ rùa màu vàng là 9 con. Em có phép tính: 18 – 9 = 9 con. Vậy: 

Bọ rùa màu đỏ hơn bọ rùa màu vàng: 18 – 9 = 9 con.

Quảng cáo

Xem thêm các bài giải bài tập Toán lớp 2 sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán lớp 2 Tập 1, Tập 2 sách Chân trời sáng tạo hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách giáo khoa Toán lớp 2 bộ sách Chân trời sáng tạo của NXB Giáo dục.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Chân trời sáng tạo khác
Tài liệu giáo viên