Toán lớp 2 Em làm được những gì trang 77, 78, 79, 80 - Chân trời sáng tạo

Toán lớp 2 Em làm được những gì trang 77, 78, 79, 80 - Chân trời sáng tạo

Với giải bài tập Toán lớp 2 Em làm được những gì trang 77, 78, 79, 80 sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 2 Tập 1.

Quảng cáo

Luyện tập 1: Trang 77 SGK Toán lớp 2 Tập 1

Quan sát các số sau:

Toán lớp 2 Em làm được những gì trang 77, 78, 79, 80 | Chân trời sáng tạo.

a) Dùng các từ “số liền trước”, “số liền sau” để nói về các số còn thiếu.

   Mẫu: Trong ô màu vàng là số liền sau của số 18, đó là số 19.

b) Số?

Toán lớp 2 Em làm được những gì trang 77, 78, 79, 80 | Chân trời sáng tạo.

c) Mèo con có bao nhiêu bút chì màu?

Biết rằng:

Mèo con có nhiều hơn 18 cái nhưng ít hơn 21 cái.

Số bút chì màu của mèo con không phải là số liền trước của 21.

Trả lời:

Quan sát hình em điền được như sau: 

a) Trong ô màu xanh là số liền trước của số 21, đó là số 20.

     Trong ô màu xanh dương là số liền sau của số 21, đó là số 22.

b) Số có thể điền vào là số 19, 20.

Em thấy số bút chì màu của mèo con có nhiều hơn 18 cái nhưng ít hơn 21 cái, nên số bút chì màu của mèo con là 19 cái hoặc 20 cái.

Số liền trước của số 21 là số 20, nhưng số bút chì màu của mèo con không phải là số liền trước của 21.

Vậy số bút chì màu của mèo con sẽ là 19 cái.

Em viết như sau: 

c) Mèo con có 19 chiếc bút chì màu.

Luyện Tập 2: Trang 77 SGK Toán lớp 2 Tập 1

Tính nhẩm.

30 + 60                                   7 + 10                                     5 + 12

90 – 60                                   17 – 7                                     17 – 12                       

90 – 30                                   17 – 10                                   17 – 5 


Trả lời:

Em thực hiện các phép tính và được kết quả như sau: 

30 + 60 = 90                          7 + 10 = 17                            5 + 12 = 17

90 – 60 = 30                          17 – 7  = 10                            17 – 12 = 5                

90 – 30 = 60                          17 – 10 = 7                            17 – 5 = 12

Luyện tập 3: Trang 77 SGK Toán lớp 2 Tập 1

Đặt tính rồi tính.

51 + 18                                               4 + 62

78 – 38                                               95 – 70 

Trả lời:

Em đặt tính sao cho các chữ số ở cùng hàng thẳng cột với nhau, chữ số hàng đơn vị thẳng cột với chữ số hàng đơn vị, chữ số hàng chục thẳng cột với chữ số hàng chục. Sau đó, em thực hiện cộng, trừ lần lượt từ phải sang trái (hay lần lượt cộng, trừ các chữ số hàng đơn vị rồi cộng, trừ các chữ số hàng chục).

 Em được kết quả sau:

Toán lớp 2 Em làm được những gì trang 77, 78, 79, 80 | Chân trời sáng tạo.

Luyện tập 4: Trang 77 SGK Toán lớp 2 Tập 1

Tính nhẩm. 

7 + 7                                       12 – 8                                     7 + 6 

2 + 9                                       15 – 8                                     13 – 7  

8 + 4                                       18 – 9                                     13 – 6 

Trả lời:

Phép tính 7 + 7 =

Em thấy 7 + 3 = 10, nên em tách 7 = 3 + 4, em có phép tính: 7 + 3 + 4 

Tính 7 + 3 + 4 = 10 + 4 = 14

Vậy: 7 + 7 = 14

Phép tính: 12 – 8 = 

Em thấy 12 – 2 = 10, nên em tách 8 = 2 + 6, em có phép tính: 12 – 2 – 6 

Tính 12 – 2 – 6 = 10 – 6 = 4

Vậy 12 – 8 = 4

Em thực hiện các phép tính tiếp theo và được kết quả như sau: 

7 + 7 = 14                              12 – 8 = 4                              7 + 6 = 13 

2 + 9 = 11                              15 – 8  = 7                              13 – 7  = 6                  

8 + 4 = 12                              18 – 9  = 9                              13 – 6 = 7

Luyện tập 5: Trang 78 SGK Toán lớp 2 Tập 1

Mỗi con vật che số nào?

Mẫu:

Toán lớp 2 Em làm được những gì trang 77, 78, 79, 80 | Chân trời sáng tạo.

Trả lời:

Nhìn vào hình mẫu em thấy số ở ngoài chính là tổng của hai số ở trong liền kề nhau cộng lại.

Vị trí của nhím là tổng của hai số 8 và 9, em có 8 + 9 = 17. Vậy em viết số 17 vào vị trí của nhím.

Vị trí của sóc, em thấy 8 cộng với số ở vị trí của sóc bằng 15, để tìm số ở vị trí của sóc em lấy 15 – 8 bằng 7. Vậy em viết số 7 vào vị trí của sóc.

Em làm tương tự với vị trí của các con vật tiếp theo và được kết quả như sau: 

Toán lớp 2 Em làm được những gì trang 77, 78, 79, 80 | Chân trời sáng tạo.

Luyện tập 6: Trang 78 SGK Toán lớp 2 Tập 1

Số?

a) Ba số theo hàng hay cột đều có tổng là 14.

b) Ba số theo hàng hay cột đều tổng là 13.

Toán lớp 2 Em làm được những gì trang 77, 78, 79, 80 | Chân trời sáng tạo.

Trả lời:

Quan sát hình em có: Hàng đầu tiên em có phép tính: 3 + 6 + ? = 14

Tính 3 + 6 = 9 

9 + ? = 14 

9 cộng mấy bằng 14; 9 cộng 5 bằng 14, em điền 5

Em làm tương tự với các hàng hay cột tiếp theo và được kết quả như sau: 

Toán lớp 2 Em làm được những gì trang 77, 78, 79, 80 | Chân trời sáng tạo.

Luyện tập 7: Trang 78 SGK Toán lớp 2 Tập 1

a) Xếp hình chú bé cưỡi ngựa.

Toán lớp 2 Em làm được những gì trang 77, 78, 79, 80 | Chân trời sáng tạo.

b) Xếp hình con vật.

Toán lớp 2 Em làm được những gì trang 77, 78, 79, 80 | Chân trời sáng tạo.

Luyện tập 8: Trang 79 SGK Toán lớp 2 Tập 1

Đúng (Đ) hay sai (S)?

Toán lớp 2 Em làm được những gì trang 77, 78, 79, 80 | Chân trời sáng tạo.

 Trả lời:

Quan sát hình em thấy:

Đường đi của Sên Xanh dương là đường thẳng, nên câu a là sai.

Độ dài đường đi của Sên Tím là: 3 cm + 5 cm + 3 cm = 11 cm, nên câu b là đúng.

Độ dài đường đi của Sên Xanh lá là 1 dm + 2 cm, em biết 10 cm = 1 dm > 2 cm, độ dài đường đi của Sên Xanh lá chưa đủ 2 dm, nên câu c là sai.

Độ dài đường đi của Sên Xanh dương là 10 cm, em biết 10 cm = 1 dm, nên câu d là đúng.

 Em điền vào như sau: 

Toán lớp 2 Em làm được những gì trang 77, 78, 79, 80 | Chân trời sáng tạo.

Luyện tập 9: Trang 79 SGK Toán lớp 2 Tập 1

Hôm qua Mai gấp được 9 ngôi sao. Hôm nay Mai gấp thêm 8 ngôi sao nữa. Hỏi cả hai ngày Mai gấp được bao nhiêu ngôi sao?

Trả lời:

Để tính số ngôi sao cả hai ngày Mai gấp được, em lấy số ngôi sao hôm qua Mai gấp được là 9 ngôi sao, cộng với số ngôi sao hôm nay Mai gấp thêm là 8 ngôi sao. Em có phép tính: 9 + 8 = 17 (ngôi sao).

Bài giải

Cả hai ngày Mai gấp được số ngôi sao là:

9 + 8 = 17 (ngôi sao)

Đáp số: 17 ngôi sao.

Vui học: Trang 79 SGK Toán lớp 2 Tập 1

Mỗi bạn cao bao nhiêu xăng-ti-mét?

Toán lớp 2 Em làm được những gì trang 77, 78, 79, 80 | Chân trời sáng tạo.

Trả lời:

Để tính được bạn Ngô cao bao nhiêu xăng-ti-mét, em lấy chiều cao của bạn Cà Tím là 15 cm cộng với số xăng-ti-mét mà bạn Cà Tím thấp hơn bạn Ngô là 3 cm. Em có phép tính: 15 + 3 = 18 cm.

Để tính được bạn Cà Chua cao bao nhiêu xăng-ti-mét, em lấy chiều cao của bạn Cà Tím là 15 cm trừ đi số xăng-ti-mét mà bạn Cà Tím cao hơn bạn Cà Chua là 9 cm. Em có phép tính: 15 – 9 = 6 cm.

Vậy: 

Bạn Ngô cao: 15 + 3 = 18 cm.

Bạn Cà Chua cao: 15 – 9 = 6 cm. 

Khám phá: Trang 80 SGK Toán lớp 2 Tập 1

Tại sao quạ uống được nước?

Toán lớp 2 Em làm được những gì trang 77, 78, 79, 80 | Chân trời sáng tạo.

Thử thách: Trang 80 SGK Toán lớp 2 Tập 1

Có một cây măng tre, hôm sau cây măng mọc cao hơn hôm trước 3 dm (hình vẽ). Vào thứ Bảy, cây cao bao nhiêu đề-xi-mét?

Toán lớp 2 Em làm được những gì trang 77, 78, 79, 80 | Chân trời sáng tạo.

Trả lời: 

Vào thứ Bảy, cây cao: 2 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 17 dm.

Đất nước em: Trang 80 SGK Toán lớp 2 Tập 1

Toán lớp 2 Em làm được những gì trang 77, 78, 79, 80 | Chân trời sáng tạo.

Quảng cáo

Xem thêm các bài giải bài tập Toán lớp 2 sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán lớp 2 Tập 1, Tập 2 sách Chân trời sáng tạo hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách giáo khoa Toán lớp 2 bộ sách Chân trời sáng tạo của NXB Giáo dục.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Chân trời sáng tạo khác
Tài liệu giáo viên