Back down là gìNghĩa từ Back down

Ý nghĩa của Back down là:

  • Rút lại ý kiến, quan điểm

Ví dụ minh họa cụm động từ Back down:

 
- She refused to BACK DOWN and was fired.
Cô ta từ chối rút lại ý kiến và bị sa thải.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Back down trên, động từ Back còn có một số cụm động từ sau:


b-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp