Back out of là gìCụm từ Back out of có 2 nghĩa:

Nghĩa từ Back out of

Ý nghĩa của Back out of là:

  • Không giữ đúng hẹn, nuốt lời

Ví dụ minh họa cụm động từ Back out of:

 
- She BACKED OUT OF the agreement at the last minute.
Cô ấy hủy cuộc hẹn vào phút cuối.

Nghĩa từ Back out of

Ý nghĩa của Back out of là:

  • Ra khỏi khu vực đỗ xe bằng số lùi

Ví dụ minh họa cụm động từ Back out of:

 
- She BACKED the Rolls OUT OF its parking space.
Cô ta đã lùi chiếc Rolls ra khỏi bãi đỗ xe.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Back out of trên, động từ Back còn có một số cụm động từ sau:


b-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp