Back out là gìNghĩa từ Back out

Ý nghĩa của Back out là:

  • Không giữ đúng hẹn, nuốt lời

Ví dụ minh họa cụm động từ Back out:

 
- He BACKED OUT two days before the holiday so we gave the ticket to his
sister.
Anh ấy đã không giữ đúng hẹn hai ngày trước kỳ nghỉ vì thế chúng tôi đã
tặng chiếc vé cho chị anh ta.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Back out trên, động từ Back còn có một số cụm động từ sau:


b-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp