Catch at là gìNghĩa từ Catch at

Ý nghĩa của Catch at là:

  • Bắt lấy, nắm lấy cái gì

Ví dụ minh họa cụm động từ Catch at:

 
- She CAUGHT AT my sleeve as I was leaving and said she needed to
talk to me.
Cô ta chúng lấy tay áo tôi khi tôi rời đi và nói rằng cô ta cần nói
chuyện với tôi.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Catch at trên, động từ Catch còn có một số cụm động từ sau:


c-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp