Double down on là gìNghĩa từ Double down on

Ý nghĩa của Double down on là:

  • Nỗ lực hơn, cố gắng hơn

Ví dụ minh họa cụm động từ Double down on:

 
- The government has DOUBLED DOWN ON its policy of giving tax breaks.
Chính phủ đã cố gắng nhiều về chính sách miễn giảm thuế.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Double down on trên, động từ Double còn có một số cụm động từ sau:


d-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp