Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 12 Học kì 1 có đáp án (Lần 1 - Đề 3)

Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 12 Học kì 1 có đáp án (Lần 1 - Đề 3)

    Môn Lịch Sử lớp 12

    Thời gian làm bài: 15 phút

Câu 1: Tờ báo nào dưới đây là của tiểu tư sản trí thức ở Việt Nam giai đoạn 1919 - 1925?

Quảng cáo

A. Người nhà quê.     B. Tin tức.

C. Tiền phong.    D. Dân chúng.

Câu 2: Tờ báo nào dưới đây do Nguyễn Ái Quốc làm chủ nhiệm, kiêm chủ bút trong thời gian hoạt động ở nước ngoài?

A. Sự thật.     B. Đời sống công nhân.

C. Người cùng khổ.     D. Nhân đạo.

Câu 3: Việc Nguyễn Ái Quốc bỏ phiếu tán thành gia nhập Quốc tế Cộng sản và tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp (12/1920) là mốc đánh dấu

A. sự thiết lập quan hệ giữa Việt Nam với các nước thuộc địa trên thế giới.

B. bước ngoặt quyết định trong cuộc đời hoạt động của Nguyễn Ái Quốc.

C. sự chấm dứt tình trạng khủng hoảng về đường lối cứu nước ở Việt Nam.

D. bước ngoặt quyết định trong tiến trình phát triển của cách mạng Việt Nam.

Câu 4: Cuộc khởi nghĩa Yên Bái (2/1930) ở Việt Nam do tổ chức nào lãnh đạo?

A. Đảng Thanh niên.     B. Đảng Lập hiến.

C. Việt Nam Quốc dân đảng.     D. Việt Nam nghĩa đoàn.

Câu 5: Sự phân hóa của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên đã dẫn đến sự ra đời của các tổ chức cộng sản nào ở Việt Nam (1929)?

Quảng cáo

A. An Nam Cộng sản đảng và Đông Dương Cộng sản liên đoàn.

B. Đông Dương Cộng sản đảng và An Nam Cộng sản đảng.

C. Đông Dương Cộng sản liên đoàn và Đông Dương Cộng sản đảng.

D. Đông Dương Cộng sản đảng và Tân Việt Cách mạng đảng.

Câu 6: Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, mâu thuẫn cơ bản, cấp bách hàng đầu của Cách mạng Việt Nam là mâu thuẫn giữa

A. giai cấp công nhân và giai cấp tư sản.

B. giai cấp nông dân và giai cấp địa chủ.

C. nhân dân Việt Nam với thực dân Pháp.

D. tư sản Việt Nam với thực dân Pháp.

Câu 7: Con đường giải phóng dân tộc của Nguyễn Ái Quốc (hình thành trong những năm 20 của thế kỉ XX) khác biệt hoàn toàn với các con đường cứu nước trước đó về

A. lực lượng cách mạng.     B. khuynh hướng chính trị.

C. đối tượng cách mạng.     D. mục tiêu trước mắt.

Câu 8: Sự kiện nào dưới đây có ảnh hưởng tích cực đến cách mạng Việt Nam ngay sau Chiến tranh thế giới thứ nhất?

A. Sự thiết lập của một trật tự thế giới mới.

B. Cách mạng tháng Mười Nga thành công.

C. Nước Pháp tham dự Hội nghị Vécxai.

D. Phe Hiệp ước thắng trận trong chiến tranh.

Câu 9: Trong phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925, một số tư sản và địa chủ lớn ở Nam Kì thành lập tổ chức chính trị nào dưới đây?

Quảng cáo

A. Đảng Lập hiến.     B. Hội Phục Việt.

C. Đảng Thanh niên.     D. Việt Nam nghĩa đoàn.

Câu 10: Vì sao trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai (1919 - 1929), thực dân Pháp mở rộng ngành công nghiệp chế biến ở Việt Nam?

A. Nguồn nguyên liệu sẵn có, nhân công dồi dào.

B. Đây là ngành kinh tế duy nhất thu được lợi nhuận.

C. Đây là ngành kinh tế chủ đạo của Việt Nam.

D. Pháp đầu tư vốn nhiều nhất vào công nghiệp.

Đáp án

1 – A 2 – C 3 – B 4 – C 5 – B
6 – C 7 – B 8 – B 9 – A 10 – A

Các đề kiểm tra Lịch Sử lớp 12 có đáp án khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

de-kiem-tra-15-phut-lich-su-12-hoc-ki-1-lan-1.jsp

Các loạt bài lớp 12 khác
2004 - Toán Lý Hóa