Top 4 Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 12 Học kì 1 có đáp án (Lần 1)

Top 4 Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 12 Học kì 1 có đáp án (Lần 1)

Phần dưới là danh sách Top 4 Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 12 Học kì 1 có đáp án (Lần 1). Hi vọng bộ đề kiểm tra này sẽ giúp bạn ôn luyện & đạt điểm cao trong bài kiểm tra, bài thi môn Lịch Sử lớp 12.

Quảng cáo

Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 12 Học kì 1 có đáp án (Lần 1 - Đề số 1)

    Thời gian làm bài: 15 phút

Câu 1: Tờ báo nào dưới đây là của tiểu tư sản trí thức ở Việt Nam giai đoạn 1919 - 1925?

A. Người nhà quê.     B. Tin tức.

C. Tiền phong.    D. Dân chúng.

Câu 2: Tờ báo nào dưới đây do Nguyễn Ái Quốc làm chủ nhiệm, kiêm chủ bút trong thời gian hoạt động ở nước ngoài?

A. Sự thật.     B. Đời sống công nhân.

C. Người cùng khổ.     D. Nhân đạo.

Câu 3: Việc Nguyễn Ái Quốc bỏ phiếu tán thành gia nhập Quốc tế Cộng sản và tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp (12/1920) là mốc đánh dấu

A. sự thiết lập quan hệ giữa Việt Nam với các nước thuộc địa trên thế giới.

B. bước ngoặt quyết định trong cuộc đời hoạt động của Nguyễn Ái Quốc.

C. sự chấm dứt tình trạng khủng hoảng về đường lối cứu nước ở Việt Nam.

D. bước ngoặt quyết định trong tiến trình phát triển của cách mạng Việt Nam.

Quảng cáo

Câu 4: Cuộc khởi nghĩa Yên Bái (2/1930) ở Việt Nam do tổ chức nào lãnh đạo?

A. Đảng Thanh niên.     B. Đảng Lập hiến.

C. Việt Nam Quốc dân đảng.     D. Việt Nam nghĩa đoàn.

Câu 5: Sự phân hóa của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên đã dẫn đến sự ra đời của các tổ chức cộng sản nào ở Việt Nam (1929)?

A. An Nam Cộng sản đảng và Đông Dương Cộng sản liên đoàn.

B. Đông Dương Cộng sản đảng và An Nam Cộng sản đảng.

C. Đông Dương Cộng sản liên đoàn và Đông Dương Cộng sản đảng.

D. Đông Dương Cộng sản đảng và Tân Việt Cách mạng đảng.

Câu 6: Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, mâu thuẫn cơ bản, cấp bách hàng đầu của Cách mạng Việt Nam là mâu thuẫn giữa

A. giai cấp công nhân và giai cấp tư sản.

B. giai cấp nông dân và giai cấp địa chủ.

C. nhân dân Việt Nam với thực dân Pháp.

D. tư sản Việt Nam với thực dân Pháp.

Câu 7: Con đường giải phóng dân tộc của Nguyễn Ái Quốc (hình thành trong những năm 20 của thế kỉ XX) khác biệt hoàn toàn với các con đường cứu nước trước đó về

A. lực lượng cách mạng.     B. khuynh hướng chính trị.

C. đối tượng cách mạng.     D. mục tiêu trước mắt.

Câu 8: Sự kiện nào dưới đây có ảnh hưởng tích cực đến cách mạng Việt Nam ngay sau Chiến tranh thế giới thứ nhất?

Quảng cáo

A. Sự thiết lập của một trật tự thế giới mới.

B. Cách mạng tháng Mười Nga thành công.

C. Nước Pháp tham dự Hội nghị Vécxai.

D. Phe Hiệp ước thắng trận trong chiến tranh.

Câu 9: Trong phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925, một số tư sản và địa chủ lớn ở Nam Kì thành lập tổ chức chính trị nào dưới đây?

A. Đảng Lập hiến.     B. Hội Phục Việt.

C. Đảng Thanh niên.     D. Việt Nam nghĩa đoàn.

Câu 10: Vì sao trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai (1919 - 1929), thực dân Pháp mở rộng ngành công nghiệp chế biến ở Việt Nam?

A. Nguồn nguyên liệu sẵn có, nhân công dồi dào.

B. Đây là ngành kinh tế duy nhất thu được lợi nhuận.

C. Đây là ngành kinh tế chủ đạo của Việt Nam.

D. Pháp đầu tư vốn nhiều nhất vào công nghiệp.

Đáp án

1 – A 2 – C 3 – B 4 – C 5 – B
6 – C 7 – B 8 – B 9 – A 10 – A

Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 12 Học kì 1 có đáp án (Lần 1 - Đề số 2)

    Thời gian làm bài: 15 phút

Câu 1: Những giai cấp mới ra đời ở Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất là

A. Tư sản và tiểu tư sản.

B. Công nhân và tư sản.

C. Công nhân và tiểu tư sản.

D. Địa chủ và tư sản dân tộc.

Câu 2: Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Đông Dương (1919 - 1929), thực dân Pháp đầu tư vốn nhiều nhất vào ngành kinh tế nào?

A. Thương nghiệp.     B. Giao thông vận tải.

C. Thủ công nghiệp.     D. Nông nghiệp.

Câu 3: Tờ báo nào dưới đây là của tiểu tư sản trí thức ở Việt Nam giai đoạn 1919 - 1925?

A. Người nhà quê.    B. Tin tức.

C. Tiền phong.    D. Dân chúng.

Câu 4: Thực dân Pháp bắt đầu tiến hành cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Đông Dương (1919 - 1929) trong bối cảnh thế giới như thế nào?

A. Nền kinh tế các nước tư bản chủ nghĩa ổn định.

B. Hệ thống thuộc địa của các nước tư bản chủ nghĩa Âu – Mĩ bị thu hẹp.

C. Các nước tư bản châu Âu gánh chịu hậu quả chiến tranh nặng nề.

D. Nền kinh tế thế giới đang trên đà phát triển mạnh.

Câu 5: Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp ở Đông Dương (1919 - 1929), nền kinh tế Việt Nam

A. Có sự chuyển biến rất nhanh và mạnh về cơ cấu.

B. Phổ biến vẫn trong tình trạng lạc hậu, nghèo nàn.

C. Có sự phát triển độc lập với nền kinh tế Pháp.

D. Có đủ khả năng cạnh tranh với nền kinh tế Pháp.

Câu 6: Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, cùng với thực dân Pháp lực lượng xã hội nào dưới đây trở thành đối tượng của cách mạng Việt Nam?

A. Đại địa chủ và tư sản mại bản.

B. Trung, tiểu địa chủ và tư sản mại bản.

C. Trung địa chủ và tư sản mại bản.

D. Tiểu địa chủ và tư sản mại bản.

Câu 7: Sự kiện nào đánh dấu công nhân Việt Nam bước đầu đi vào đấu tranh tự giác?

A. Năm 1920, công nhân Sài Gòn - Chợ Lớn thành lập tổ chức Công hội.

B. Năm 1921, Liên đoàn công nhân tàu biển ở Viễn Đông được thành lập.

C. Tháng 5/1929, hơn 200 công nhân xưởng sửa chữa ô tô Avia (Hà Nội) bãi công.

D. Tháng 8/1925, hơn một nghìn công nhân xưởng đóng tàu Ba Son (Sài Gòn) bãi công.

Câu 8: Tính chất cách mạng non yếu của giai cấp tư sản Việt Nam trong phong trào dân tộc dân chủ công khai 1919 – 1925 được thể hiện ở việc

A. Chủ yếu đấu tranh đòi quyền lợi kinh tế.

B. Chưa thành lập được các tổ chức chính trị của mình.

C. Sẵn sàng thỏa hiệp khi được Pháp nhượng bộ một số quyền lợi.

D. Chưa tập hợp được quần chúng nhân dân để phát động các cuộc đấu tranh.

Câu 9: Nội dung nào dưới đây không phải là nhân tố khách quan góp phần đưa tới sự bùng nổ phong trào yêu nước Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất?

A. Thắng lợi của cách mạng tháng Mười Nga năm 1917.

B. Phong trào giải phóng dân tộc ở các nước phương Đông dâng cao.

C. Tác động từ cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp.

D. Phong trào công nhân ở các nước tư bản đế quốc phương Tây phát triển mạnh.

Câu 10: Một trong những nguyên nhân thất bại của phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản ở Việt Nam từ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất đến đầu năm 1930 là do giai cấp tư sản

A. Chỉ sử dụng phương pháp đấu tranh ôn hòa.

B. Chưa được giác ngộ về chính trị.

C. Nhỏ yếu về kinh tế và non kém về chính trị.

D. Chỉ đấu tranh đòi quyền lợi giai cấp.

Đáp án

1 – A 2 – D 3 – A 4 – C 5 – B
6 – A 7 – D 8 – C 9 – C 10 – C

Xem thêm các đề kiểm tra, đề thi Lịch Sử lớp 12 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85


Các loạt bài lớp 12 khác
2004 - Toán Lý Hóa