Đề thi Giữa học kì 2 Tiếng Anh lớp 6 mới có đáp án (Đề 3)Đề thi Tiếng Anh lớp 6 Giữa học kì 2

Thời gian làm bài: 60 phút

I. Phonetics:

Circle the word that has the underlined part pronounced differently from the rest.

Quảng cáo

1. A. lovely    B. tower    C. judo     D. local

2. A. athlete    B. fact    C. manner     D. human

3. A. stupid    B. unit    C. funny     D. music

4. A. feather    B. weather    C. gather     D. think

II. Vocabulary and grammar:

Circle the correct answer A, B, C, or D to complete each of the following sentences.

1. Molly is _____________ than her friend.

A. tall    B. taller    C. tallest     D. most tall

2. My sister _____________ her homework every night.

A. does    B. is doing    C. do     D. to do

3. It’s snowy, _____________ we go skiing.

A. but    B. so    C. because     D. and

4. – What’s you _____________ sports? – I love badminton.

A. lovely    B. common    C. favourite     D. national

Fill each blank with the correct form of the verb in brackets.

1. They (go) ____________ to school tomorrow because it is a national holiday.

2. How often ______ you (brush) ______ your teeth?

3. I can (swim) ___________ very well.

4. She (do) __________ morning exercises every day.

III. Reading:

Read and answer the questions.

Hello! I am Jerry. I am 13 years old. I live a country house. There are 4 people in my family: my father, my mother, my elder sister and I. My father is 42 years old and he is an engineer. My mother is 40 years old. She is a farmer. My sister is seventeen. She is a student. And I am a student in grade 6 in Newton secondary school. My school is small but it is very nice. There are 23 students in my classroom: 15 boys and 8 girls. Every day I get up at six o’clock. Then I go to school at seven o’clock.

1. Is Jerry a student?

___________________________________________________________

2. How old is his father?

___________________________________________________________

3. What does his mother do?

___________________________________________________________

4. Where do they live?

___________________________________________________________

5. How many students are there in his classroom?

___________________________________________________________

IV. Writing:

Quảng cáo

Write complete sentences from the following sets of words and phrases.

1. I have straight nose.

My nose __________________________________________.

2. Let’s visit Australia this summer!

Shall we __________________________________________?

ANSWER KEYS

I. Phonetics:

Đáp án Giải thích

1.

A

Đáp án A có phần gạch chân phát âm là Đề thi Giữa học kì 2 Tiếng Anh lớp 6 mới có đáp án (Đề 3) , các đáp án còn lại phát âm là Đề thi Giữa học kì 2 Tiếng Anh lớp 6 mới có đáp án (Đề 3)

2.

D

Đáp án D có phần gạch chân phát âm là Đề thi Giữa học kì 2 Tiếng Anh lớp 6 mới có đáp án (Đề 3) , các đáp án còn lại phát âm là Đề thi Giữa học kì 2 Tiếng Anh lớp 6 mới có đáp án (Đề 3)

3.

C

Đáp án C có phần gạch chân phát âm là Đề thi Giữa học kì 2 Tiếng Anh lớp 6 mới có đáp án (Đề 3) , các đáp án còn lại phát âm là /ju/

4.

D

Đáp án D có phần gạch chân phát âm là Đề thi Giữa học kì 2 Tiếng Anh lớp 6 mới có đáp án (Đề 3) , các đáp án còn lại phát âm là Đề thi Giữa học kì 2 Tiếng Anh lớp 6 mới có đáp án (Đề 3)

II. Vocabulary and grammar:

Quảng cáo
Đáp án Giải thích

1.

B

Câu so sánh hơn

Dịch: Molly cao hơn bạn của mình

2.

A

Câu chia thời hiện tại đơn vì có mốc thời gian “every night”

Dịch: Chị gái tôi làm bài tập mỗi tối.

3.

B

So: vì vậy

Dịch: Trời có tuyết, vì vậy chúng tôi đi trượt tuyết.

4.

C

Favourite: yêu thích

Dịch: - Môn thể thao yêu thích của bạn là gì? – Tôi thích cầu lông.

Fill each blank with the correct form of the verb in brackets.

1. will go

2. do-brush

3. swim

4. does

III. Reading:

1. Yes, he is.

2. He is 42 years old.

3. She is a farmer.

4. They live in a country house.

5. There are 23 students in his classroom.

IV. Writing:

1. My nose is straight.

2. Shall we visit Australia this summer?

Quảng cáo

Các đề kiểm tra, đề thi Tiếng Anh lớp 6 chương trình thí điểm có đáp án khác:

Săn SALE shopee tháng 5:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 6

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và khóa học dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k10: fb.com/groups/hoctap2k10/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-1-tiet-tieng-anh-6-thi-diem-hoc-ki-2.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học