Đề thi Tiếng Anh lớp 6 Học kì 1 có đáp án (Đề 1)Đề thi Tiếng Anh lớp 6 Học kì 1

Thời gian làm bài: 90 phút

I. PHONETICS

Choose the letter A, B, C or D preceding the word whose underlined part different from the others

Quảng cáo

1. A. school       B. good       C. book       D. cook

2. A. fine       B. five       C. night       D. evening

3. A. bus       B. ruler       C. much       D. truck

4. A. home       B. close       C. housework       D. old

II. VOCABULARY and GRAMMAR

Choose the best answer A, B, C or D to complete the following sentences

1. Is your apartment ____________? - No, it isn't. It's small.

A. beautiful       B. big       C. noisy       D. far

2. My father ____________ volleyball now.

A. not play       B. aren't playing       C. playing       D. isn't playing

3. ____________ people are there in your family?

A. How much       B. How often       C. How many       D. How long

4. What's ____________? - It's a bank.

A. this       B. they       C. these       D. those

5. We are waiting ____________ the bus.

A. for       B. to       C. with       D. of

6. My sister has ____________ eraser and a pencil.

A. a       B. the       C. X       D. an

7. – Good morning. How are you? – ________________.

A. Yes, please.       B. Thank you.       C. I’m fine, thanks.       D. That’s a good idea.

8. I live ____________ Ho Chi Minh city.

A. in       B. on       C. for       D. with

Complete the dialogue below

do my bye at listen music it
Quảng cáo

Lan: Hello, Nga

Nga: Hi, Lan.

Lan: What do you do (1) _____________ school?

Nga: I do (2) _____________ homework.

Lan: Do you play soccer?

Nga: Yes, I (3) _____________.

Lan: Do you (4) _____________ to music?

Nga: No. I don’t like (5) _____________.

Lan: (6) _____________, Nga.

Nga: Bye, Lan.

III. READING

Read the passage and do the task that follow

Alex is twelve years old. He is in grade 6. He lives in a house with his mother, father and sister. His house is next to a bookstore. In the neighborhood, there is a restaurant, a market and a stadium. Alex's father is a chef. He works in the restaurant. His mother is an accountant. She works in the market. Alex goes to school at seven in the morning. He has classes from seven thirty to eleven thirty.

1. How many people are there in Alex's house?

______________________________________________________

2. What is next to his house?

______________________________________________________

3. Where does his mother work?

______________________________________________________

4. What time does he go to school?

______________________________________________________

IV. WRITING

Rewrite the following sentences without changing their meaning. Begin with the given words.

1. Does his school have forty classrooms?

→ Are there ______________________________________________

2. My father usually drives his car to work.

→ My father usually goes ____________________________________

Đáp án

I. PHONETICS

Choose the letter A, B, C or D preceding the word whose underlined part different from the others

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack
1. A 2. D 3. B 4. C

II. VOCABULARY and GRAMMAR

Choose the best answer A, B, C or D to complete the following sentences

1. B 2. D 3. C 4. A
5. A 6. D 7. C 8. A

III. READING

Read the passage and do the task that follow

1. There are four people in his family.

2. His house is next to a bookstore.

3. She works in the market.

4. He goes to school at seven in the morning.

IV. WRITING

Rewrite the following sentences without changing their meaning. Begin with the given words.

1. Are there forty classrooms in his school?

2. My father goes to work by car.

Các đề kiểm tra, đề thi Tiếng Anh lớp 6 có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 6 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 6 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Tiếng Anh lớp 6 - cô Tuyết Nhung

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Toán 6 - Cô Diệu Linh

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Văn 6 - Cô Ngọc Anh

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k9: fb.com/groups/hoctap2k9/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-hoc-ki-1-tieng-anh-6.jsp


s