Đề thi Tiếng Anh lớp 6 Học kì 1 có đáp án (Đề 5)Đề thi Tiếng Anh lớp 6 Học kì 1

Thời gian làm bài: 90 phút

I. PHONETICS

Choose the letter A, B, C or D preceding the word whose underlined part different from the others

Quảng cáo

1. A. teacher B. reading C. breakfast D. eat

2. A. why B. who C. when D. what

3. A. live B. morning C. city D. sign

4. A. hour B. house C. how D. home

II. VOCABULARY and GRAMMAR

Choose the best answer A, B, C or D to complete the following sentences

1. Does Lan have Math on Tuesday? - No, she ___________.

A. don’t       B. doesn’t       C. hasn’t       D. haven’t

2. She ___________ her teeth every evening.

A. brush       B. to brush       C. brushing       D. brushes

3. What is she doing now? She __________ to music now.

A. listen       B. listens       C. is listening       D. listening

4. Hi. My name is John. What’s __________ name? -My name’s Lan.

A. my       B. her       C. his       D. your

5. Which .........................is your sister in? - 6A

A. grade       B. city       C. class       D. time

6. My father ........................volleyball now.

A. not play       B. aren't playing       C. playing       D. isn't playing

7. Is Nga eleven years old? – No. She.....................

A. don’t       B. aren’t       C. is       D. isn’t

8. They.................English on Monday and Friday.

A. Has       B. have       C. hasn’t       D. to have

Find and correct the mistake

1. I like watching TV. There are a good film on TV tonight.

A       B       C       D

2. What is he often do when it’s hot?

A       B       C       D

III. READING

Read the passage and do the task that follow

Quảng cáo

My name is Trang. I live in a house near the sea. It’s an old house, about 100 years old, and it’s very small. It has two floors. There are two bedrooms, a living room, a bathroom and a kitchen. The bedrooms are upstairs. The bathroom is next to the kitchen. There is a lovely fireplace in the living room. There is a beautiful garden in front of the house. I live with my parents. I play badminton with my father in my free time. We have a lot of fun. I love my house very much.

Questions True False

1. Trang doesn’t live far from the beach

2. There are five rooms in her house

3. The bedrooms are on the second floor

4. There is a garden to the left of the house

5. She plays badminton with her father in her free time.

IV. WRITING

Finish the second sentence in such a way that is similar to the original one

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

1. Lan’s school bag is new.

=> Lan has ……………………………………………………

2. Does your school have forty classrooms?

=> Are there………………………………………………..…?

Đáp án

I. PHONETICS

Choose the letter A, B, C or D preceding the word whose underlined part different from the others

1. C 2. B 3. D 4. A

II. VOCABULARY and GRAMMAR

Choose the best answer A, B, C or D to complete the following sentences

1. B 2. D 3. C 4. D
5. C 6. D 7. D 8. B

III. READING

Read the passage and do the task that follow

Questions True False

1. Trang doesn’t live far from the beach

2. There are five rooms in her house

3. The bedrooms are on the second floor

4. There is a garden to the left of the house

5. She plays badminton with her father in her free time.

X

X

X
X

X

IV. WRITING

Finish the second sentence in such a way that is similar to the original one

1. Lan has a new school bag.

2. Are there forty classroom in your school?

Các đề kiểm tra, đề thi Tiếng Anh lớp 6 có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 6 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 6 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Tiếng Anh lớp 6 - cô Tuyết Nhung

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Toán 6 - Cô Diệu Linh

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Văn 6 - Cô Ngọc Anh

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k9: fb.com/groups/hoctap2k9/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-hoc-ki-1-tieng-anh-6.jsp


s