Đề thi Tiếng Anh lớp 6 Học kì 1 có đáp án (Đề 2)Đề thi Tiếng Anh lớp 6 Học kì 1

Thời gian làm bài: 90 phút

I. PHONETICS

Choose the letter A, B, C or D preceding the word whose underlined part different from the others

Quảng cáo

1. A. take       B. math       C. bathroom       D. class

2. A. soccer       B. open       C. close       D. homework

3. A. brother       B. think       C. this       D. those

4. A. driver       B. hi       C. morning       D. fine

II. VOCABULARY and GRAMMAR

Choose the best answer A, B, C or D to complete the following sentences

1. They often ___________ soccer in the afternoon.

A. do       B. have       C. play       D. look

2. There is a stadium ___________ my house.

A next       B. opposite       C. in front       D. between

3. There ___________ ten pens in his school bag.

A. am       B. X       C. are       D. is

4. My parents live___________ the farm.

A. between       B. in       C. on       D. at

5. – ___________ old is she? – She is six.

A. How       B. What       C. Why       D. When

6. Which ___________ is your sister in? - 6A

A. grade       B. city       C. school       D. time

7. – Is this your ruler? – Yes, ___________.

A. she is       B. it is       C. I am       D. they are

8. He is ___________ truck driver.

A. the       B. an       C. X       D. a

III. READING

Read the passage and do the task that follow

Quảng cáo

On school days Thu gets up at six o’clock. She has breakfast at seven and she goes to school at seven thirty. She goes to school by bus. Thu has lunch in school with her friends. She leaves school at four in the afternoon and she walks home with her friends. She gets home at four thirty. She goes to bed at ten o’clock on school days. At the weekend, she watches television in the evening and she goes to bed at eleven.

1. What time does she have breakfast?

_________________________________________________________

2. Does she go to school on foot?

_________________________________________________________

3. Who does she have lunch with?

_________________________________________________________

4. What does she do in the evening?

_________________________________________________________

IV. WRITING

Make question for the following answers

1. There are twenty classrooms in my school.

_____________________________________________________?

2. She travels to work by car.

_____________________________________________________?

Đáp án

I. PHONETICS

Choose the letter A, B, C or D preceding the word whose underlined part different from the others

1. A 2. A 3. B 4. C

II. VOCABULARY and GRAMMAR

Choose the best answer A, B, C or D to complete the following sentences

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack
1. C 2. B 3. C 4. C
5. A 6. A 7. B 8. D

III. READING

Read the passage and do the task that follow

1. She has breakfast at seven.

2. No, she doesn’t.

3. She has lunch in school with her friends.

4. She watches television.

IV. WRITING

Make question for the following answers

1. How many classrooms are there in your school?

2. How does she travel to work?

Các đề kiểm tra, đề thi Tiếng Anh lớp 6 có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 6 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 6 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Tiếng Anh lớp 6 - cô Tuyết Nhung

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Toán 6 - Cô Diệu Linh

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Văn 6 - Cô Ngọc Anh

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k9: fb.com/groups/hoctap2k9/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-hoc-ki-1-tieng-anh-6.jsp


s