Đề thi Tiếng Anh lớp 6 Học kì 1 có đáp án (Đề 3)Đề thi Tiếng Anh lớp 6 Học kì 1

Thời gian làm bài: 90 phút

I. PHONETICS

Choose the letter A, B, C or D preceding the word whose underlined part different from the others

Quảng cáo

1. A. chair       B. teacher       C. school       D. children

2. A. goes       B. watches       C. boxes       D. brushes

3. A. house       B. home       C. hotel       D. hour

4. A. truck       B. bus       C. ruler       D. lunch

II. VOCABULARY and GRAMMAR

Choose the best answer A, B, C or D to complete the following sentences

1. Is your father going to work ________ bus today?

A. in       B. to       C. by       D. at

2. There is ________ armchair in our living room.

A. an       B. a       C. two       D. three

3. Hello. I ________ your new teacher.

A. is       B. am       C. are       D. do

4. We always get up ________ half past six in the morning.

A. to       B. about       C. in       D. at

5. ________ is my teacher. Her name is Sandra.

A. These       B. There       C. This       D. Those

6. Where do you live? I live ________ Tran Phu Street.

A. to       B. on       C. at       D. down

7. How many ________ are there in the classroom?

A. board        B. benches       C. table       D. floor

8. – What are these? – ________ are desks.

A. He       B. We       C. Those       D. They

III. READING

Fill in each gap a suitable word in the box

Quảng cáo
and to in my they big it

My name is Long. I am eleven years old. I am a student. I go (1) _____________ Quang Trung school. It is a (2) _____________ school. it is on Le Loi street. In front of (3) _____________ school, there is a yard. And opposite (4) _____________, there is a photocopy store. My school has 3 floors, (5) _____________ 57 rooms. I am (6) _____________ class 6A. My classroom is on the third floor.

IV. WRITING

Reorder the words to make meaningful sentences

1. goes/ school/ at/ she/ always/ to/ six thirty.

_______________________________________________________

2. kitchen/ are/ There/ chairs/ in/ four/ the.

_______________________________________________________

Đáp án

I. PHONETICS

Choose the letter A, B, C or D preceding the word whose underlined part different from the others

1. C 2. A 3. D 4. C

II. VOCABULARY and GRAMMAR

Choose the best answer A, B, C or D to complete the following sentences

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack
1. C 2. A 3. B 4. D
5. C 6. B 7. B 8. D

III. READING

Read the passage and do the task that follow

1. to 2. big 3. my
4. it 5. and 6. in

IV. WRITING

Reorder the words to make meaningful sentences

1. She always go to school at six thirty.

2. There are four chairs in the kitchen.

Các đề kiểm tra, đề thi Tiếng Anh lớp 6 có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 6 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 6 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Tiếng Anh lớp 6 - cô Tuyết Nhung

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Toán 6 - Cô Diệu Linh

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Văn 6 - Cô Ngọc Anh

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k9: fb.com/groups/hoctap2k9/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-hoc-ki-1-tieng-anh-6.jsp


s