Đề thi Tiếng Anh lớp 6 Học kì 1 có đáp án (Đề 4)Đề thi Tiếng Anh lớp 6 Học kì 1

Thời gian làm bài: 90 phút

I. PHONETICS

Choose the letter A, B, C or D preceding the word whose underlined part different from the others

Quảng cáo

1. A. ruler       B. music       C. student       D. pupil

2. A. eraser       B. bedroom       C. pencil       D. engineer

3. A. school       B. watch       C. check       D. change

4. A. brother       B. mother       C. these       D. think

II. VOCABULARY & GRAMMAR

Choose the best answer A, B, C or D to complete the following sentences

1. Is your apartment ..................? - No, it isn't. It's small.

A. beautiful       B. big       C. noisy       D. far

2. What's ......................? - It's a bank.

A. this       B. they       C. these       D. those

3. There is a stadium ................my house.

A next       B. opposite       C. in front       D. between

4. My parents live ............................the farm.

A. between       B. in       C. on       D. at

5. How many books does Ba ___________? - He has eight books.

A. have       B. has       C. to have       D. having

6. He has breakfast _____ six o’clock.

A. in       B. at       C. on       D. for

7. My school is ________ to a hospital.

A. near       B. next       C. beside       D. between

8. Where is ________ school? - It’s in the country.

A. he       B. me       C. her       D. they

Find and correct the mistake

1. How much rooms are there in the new house?

A       B       C       D

2. I’m very thirsty. I like any apple juice.

A       B       C       D

III. READING

Read the passage and do the task that follow

Quảng cáo

My name is Mai. I am a student at Thang Long School. It is in the country. Every morning, I get up at five o’clock. I take a shower, have breakfast and go to school at 6.30. I have classes from 7.00 to 11.15. At 12.00 I have lunch at school. In the afternoon, I do the housework and play volleyball with my friends. In the evening, I watch television or listen to music and do my homework. I go to bed at 10.30.

Choose True (T) or False (F):

Statements T/F

1. Mai is a student at Thang Long School.

2. Mai goes to school at half past six.

3. She does the housework and plays volleyball in the evening.

4. In the evening, she go to bed at 11 p.m.

1. ….…

2. ….…

3. ….…

4. ….…

IV. WRITING

Rearrange the words to make a meaningful sentence

1. listens/ He/ after/ to/ school/ music/.

..…………...…………….……...…………….……...…………….…….....……

2. school/ city/ is/ My/ the/ in

..…………...…………….……...…………….……...…………….…….....……

Đáp án

I. PHONETICS

Choose the letter A, B, C or D preceding the word whose underlined part different from the others

1. A 2. A 3. A 4. D

II. VOCABULARY & GRAMMAR

Choose the best answer A, B, C or D to complete the following sentences

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack
1. B 2. A 3. B 4. C
5. A 6. B 7. B 8. C

III. READING

Read the passage and do the task that follow

1. T (I am a student at Thang Long School.)

2. T (I take a shower, have breakfast and go to school at 6.30.)

3. F (In the afternoon, I do the housework and play volleyball with my friends.)

4. F (I go to bed at 10.30.)

IV. WRITING

Rearrange the words to make a meaningful sentence

1. He listens to music after school.

2. My school is in the city.

Các đề kiểm tra, đề thi Tiếng Anh lớp 6 có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 6 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 6 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Tiếng Anh lớp 6 - cô Tuyết Nhung

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Toán 6 - Cô Diệu Linh

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Văn 6 - Cô Ngọc Anh

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k9: fb.com/groups/hoctap2k9/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-hoc-ki-1-tieng-anh-6.jsp


s