Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 2)Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 2)

     Đề thi Học kì 1 - Năm học ....

     Môn Toán lớp 7

     Thời gian làm bài: 90 phút

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm).

Hãy chọn câu trả lời đúng.

Câu 1. Kết quả của phép tính Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 2) bằng

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 2)

Câu 2. Cho Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 2) thì x bằng

A. 2                          

B. 3                                     

C. -2                        

D. -3

Câu 3. Với a, b, c, d ∈ Z; b, d ≠ 0 kết luận nào sau đây là đúng?

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 2)

Câu 4. Cho đẳng thức 5.14 = 35.2 ta lập được tỉ lệ thức

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 2)

Câu 5. Nếu Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 2) thì x bằng

A. 9                               

B. -9                           

C. 3                        

D. -3

Câu 6. Làm tròn số 0,345 đến chữ số thập phân thứ nhất

A. 0,35                

B. 0,34                      

C. 0,3                                        

D. 0,4

Câu 7. Phân số nào biểu diễn được dưới dạng số thập phân hữu hạn?

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 2)

Câu 8. Cho hình vẽ dưới đây, Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 2) là một cặp góc

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 2)

A. bù nhau.

B. trong cùng phía.

C. so le trong.

D. đồng vị.

Câu 9. Cho a//b và c⊥a khi đó

A. b//c.                

B. a//c.                

C. c⁡⊥ b.                        

D. a⁡⊥ b.

Câu 10. Tiên đề Ơclít được phát biểu:

“Qua một điểm M nằm ngoài đường thẳng a ....”

A. Có duy nhất một đường thẳng đi qua M và song song với a.    

B. Có hai đường thẳng song song với a.

C. Có ít nhất một đường thẳng song song với a.    

D. Có vô số đường thẳng song song với a.

Câu 11. Cho tam giác ABC. Nhận xét nào dưới đây là đúng?

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 2)

Câu 12. Cho tam giác MHK vuông tại H, thì:

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 2)

II. Phần tự luận (7 điểm).

Câu 13. (1,75 điểm) Thực hiện phép tính:

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 2)

Câu 14. (1,5 điểm) Hưởng ứng phong trào kế hoạch nhỏ của Đội, ba lớp 7A1, 7A2,  7A3 đã thu được tổng cộng 126 kg giấy vụn. Biết rằng số giấy vụn thu được của ba lớp lần lượt tỉ lệ với 6 : 7 : 8. Hãy tính số kg giấy vụn mỗi lớp thu được?

Câu 15. (0,75 điểm) Tìm x, biết:

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 2)

Câu 16.( 1,25 điểm) Cho hình vẽ:

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 2)

Biết a // b, Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 2)

a) Đường thẳng b có vuông góc với đường thẳng AB không? Vì sao?

b) Tính số đo Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 2).

c) Vẽ tia phân giác Cx của góc ACD, tia Cx cắt BD tại I. Tính góc CID.

Câu 17. (1,75 điểm) Cho tam giác ABC có = 900 và  = 200.

a) Tính số đo các góc Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 2)

b) Chứng tỏ tổng số đo các góc ngoài ở ba đỉnh của một tam giác bằng 1800.

Đáp án và Hướng dẫn làm bài

I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,25 điểm

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 2)

Câu 1.

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 2)

Chọn đáp án D

Câu 2.

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 2)

Chọn đáp án B

Câu 3.

Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:

  Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 2)

Chọn đáp án C

Câu 4.

Từ đẳng thức: 5.14 = 35.2 ta lập được các tỉ lệ thức

  Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 2)

Chọn đáp án B

Câu 5.

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 2)

Chọn đáp án A

Câu 6.

0,345 ≈ 0,3 (vì chữ số bỏ đi là 4 < 5)

Chọn đáp án C

Câu 7.

Đưa các phân số đã cho về dạng tối giản và phân tích mẫu:

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 2) (mẫu 7 có ước nguyên tố 7 khác 2 và 5)

12 = 22.3, nên mẫu số 12 có ước nguyên tố 3 khác 2 và 5

Vậy phân số Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 2) viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn.

Chọn đáp án A

Câu 8.

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 2)

Theo hình vẽ ta thấy Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 2) là một cặp góc đồng vị.

Chọn đáp án D

Câu 9.

Ta có: a // b và c ⊥ a thì c ⊥ b (quan hệ giữa tính vuông góc và tính song song).

Chọn đáp án C

Câu 10.

Phát biểu tiên đề Ơclít: "Qua một điểm M nằm ngoài đường thẳng a, có duy nhất một đường thẳng đi qua M và song song với a."

Chọn đáp án A

Câu 11.

Theo định lý tổng ba góc trong tam giác ABC ta có: Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 2)

Chọn đáp án B

Câu 12.

Áp dụng định lý tổng ba góc của tam giác vào tam giác MHK vuông tại H, thì ta có:

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 2) (trong tam giác vuông hai góc nhọn phụ nhau).

Chọn đáp án D

II. TỰ LUẬN (7,0 điểm)

Câu 13.

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 2)

Câu 14.

Gọi số kg giấy vụn thu được của 3 lớp 7A1, 7A2, 7A3 lần lượt là a, b, c.

  (a, b, c > 0) (0,25 điểm)

Theo bài ra ta có: Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 2)   và  a + b + c = 126.  (0,25 điểm)

Theo tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 2)

Vậy số kg giấy vụn thu được của 3 lớp 7A1, 7A2, 7A3 lần lượt là 36 kg, 42 kg, 48kg.         (0,25 điểm)

Câu 15.

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 2)

Câu 16.

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 2)

a) Ta có: Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 2)  (quan hệ giữa tính vuông góc và tính song song) 

(0,5 điểm)

b) Vì a // b nên: Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 2) (vì hai góc trong cùng phía).

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 2)

Do đó: Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 2)  (0,5 điểm)

c) Ta có: Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 2) (CI là tia phân giác của góc ACD)

Vì a // b nên Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 2) (hai góc so le trong).   (0,25 điểm)

Câu 17.

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 2)

a) Ta có Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 2) (hai góc nhọn của tam giác ABC vuông tại A).

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 2)

Suy ra Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 2)       1 điểm

b)

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 2)

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 2)

Vậy tổng các góc ngoài ở ba đỉnh của một tam giác bằng 1800.     (0,75 điểm)

Tham khảo các Đề thi Toán lớp 7 chọn lọc, có đáp án hay khác:

GIẢM GIÁ 40% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 7 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Học tốt toán 7 - Thầy Lê Tuấn Anh

4.5 (243)

799,000đs

599,000 VNĐ

Học tốt tiếng Anh 7 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

Học tốt Văn 7 - Cô Lan Anh

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

Loạt bài Đề kiểm tra Toán 7 | Đề kiểm tra 15 phút, 45 phút, 1 tiết, học kì 1, học kì 2 Toán 7 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Toán 7 Tập 1 và Tập 2 gồm đầy đủ 2 phần: Đại số và Hình học giúp bạn giành điểm cao trong các bài kiểm tra Toán lớp 7 hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-thi-toan-lop-7-giua-ki-1.jsp


Nhóm học tập 2k8