Giáo án GDCD 11 Bài 6: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (tiết 2)

Giáo án GDCD 11 Bài 6: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (tiết 2)

Download Giáo án GDCD 11 Bài 6: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (tiết 2)

I. Mục tiêu bài học

1. Về kiến thức

- Học sinh nắm được nội dung cơ bản của CNH - HĐH ở nước ta.

- Học sinh nắm được trách nhiệm của công dân đối với sự nghiệp CNH - HĐH .

2. Về kĩ năng

Hiểu được tình hình và trình độ CNH - HĐH ở các nước và ở nước ta.

3. Về thái độ

- Nâng cao lòng tin vào đường lối CNH - HĐH của Đảng và Nhà nước ta.

- Xác định đúng tinh thần, thái độ, trách nhiệm công dân

II. Các năng lực hướng tới phát triển ở học sinh

- Năng lực tự học, năng lực giao tiếp hợp tác, năng lực giải quyết các vấn đề và sáng tạo khoa học công nghệ để áp dụng vào công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

III. Phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực

- Thảo luận nhóm

- Xử lí các tình huống

- Hợp tác làm việc

IV. Phương tiện dạy học

- SGK, SGV GDCD 11

- Sách bài tập tình huống GDCD 11

- Những nội dung có liên quan đến bài học

- Chuẩn kiến thức kĩ năng 11

- Máy chiếu

V. Tổ chức dạy học

1. Ổn định tổ chức lớp

2. Kiểm tra bài cũ

3. Học bài mới

Hoạt động của GV và HS Nội dung

1. Khởi động

* Mục tiêu

- Khích thích HS tìm hiểu về nội dung của CNH - HĐH.

- Rèn luyện kĩ năng tư duy CNH – HĐH.

* Cách tiến hành:

GV sử dụng phương pháp thuyết trình để vào bài.

Ở tiết trước, chúng ta đã tìm hiểu xong khái niệm, tính tất yếu khách quan và tác dụng của công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tuần này, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu nội dung cơ bản của công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta và trách nhiệm của công dân đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, qua mục 2, 3 của bài 6.

2. Hoạt động hình thành kiến thức

Hoạt động 1. Sử dụng phương pháp trực quan tìm hiểu khái niệm CNH – HĐH đất nước.

- Mục tiêu: HS hiểu được nội dung của CNH – HĐH đất nước.

- Rèn luyện kĩ năng tư duy để tìm hiểu nội dung của sự nghiệp CNH – HĐH đất nước.

* Cách tiến hành:

- GV cho học sinh xem sơ đồ khái quát, bảng 3, SGV, tr. 84:

- Công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta có những nội dung cơ bản gì?

- Cho học sinh xem sơ đồ khái quát, bảng 3, SGV, tr. 84:

Giáo án GDCD 11 Bài 6: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (tiết 2) | Giáo án Giáo dục công dân 11 mới, chuẩn nhất

- Phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất được thể hiện thông qua những việc làm nào?

- Nhận xét, chốt lại.

- Lần lượt cho học sinh xem các sơ đồ sau:

 + Sơ đồ 1: Cơ cấu kinh tế:

  Giáo án GDCD 11 Bài 6: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (tiết 2) | Giáo án Giáo dục công dân 11 mới, chuẩn nhất

 + Sơ đồ 2: Xu hướng chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế:

  Giáo án GDCD 11 Bài 6: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (tiết 2) | Giáo án Giáo dục công dân 11 mới, chuẩn nhất

 + Sơ đồ 3: Tỷ trọng phát triển cơ cấu ngành kinh tế trong GDP:

  Giáo án GDCD 11 Bài 6: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (tiết 2) | Giáo án Giáo dục công dân 11 mới, chuẩn nhất

 + Sơ đồ 4: Xu hướng chuyển dịch cơ cấu lao động trong tổng lao động xã hội:

  Giáo án GDCD 11 Bài 6: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (tiết 2) | Giáo án Giáo dục công dân 11 mới, chuẩn nhất

- Thế nào là cơ cấu kinh tế biến đổi theo hướng tiến bộ?

- Ví dụ: Cơ cấu kinh tế theo ngành và vùng ở nước ta đã và đang chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa:

 + Năm 2005:

  . Cơ cấu ngành: tỷ trọng công nghiệp và xây dựng trong GDP là 41%. Tỷ trọng nông, lâm nghiệp và thủy sản là 20.9%. Tỷ trọng dịch vụ là 38,1%.

  . Cơ cấu lao động: tỷ trọng lao động của ngành công nghiệp và xây dựng trong tổng số lao động xã hội: 17.9%. Lao động trong các ngành dịch vụ: 25.3%. Lao động trong các ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản: 56.8%.

 + Dự báo năm 2010, cơ cấu ngành trong GDP (tổng sản phẩm trong nước) sẽ là: nông nghiệp 15-16%; công nghiệp và xây dựng 43-44%; dịch vụ 40-41%

2. Nội dung cơ bản của công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta

a. Phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất

- Thực hiện cơ khí hóa nền sản xuất xã hội.

- Áp dụng những thành tựu khoa học và công nghệ hiện đại vào các ngành kinh tế.

- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

b. Xây dựng một cơ cấu kinh tế hợp lý, hiện đại và hiệu quả

- Chuyển dịch, phát triển từ cơ cấu kinh tế nông nghiệp lên cơ cấu kinh tế công, nông nghiệp và dịch vụ hiện đại.

- Chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức.

c. Củng cố và tăng cường địa vị chủ đạo của quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa và tiến tới xác lập địa vị thống trị của quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa trong toàn bộ nền kinh tế quốc dân (Không học).

* Hoạt động 2: Sử dụng phương pháp thuyết trình, giảng giải, phân tích trình bày trách nhiệm của công dân đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

* Mục tiêu:

- HS trình bày trách nhiệm của công dân đối với sự nghiệp CNH – HĐH ở nước ta.

- Rèn luyện kĩ năng tư duy, liên hệ thực tiễn để tìm hiểu trách nhiệm của công dân đối với sự nghiệp CNH – HĐH đất nước.

* Cách tiến hành:

- GV hướng dẫn HS nghiên cứu tài liệu mục 3

- GV nêu câu hỏi

- Công dân có trách nhiệm như thế nào đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước?

- Nhận xét, chốt lại nội dung bài học.

3. Trách nhiệm của công dân đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

- Nhận thức đúng đắn về tính tất yếu khách quan và tác dụng to lớn của công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

- Lựa chọn ngành, mặt hàng có khả năng cạnh tranh cao, phù hợp với nhu cầu của thị trường.

- Ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ hiện đại vào sản xuất.

- Học tập, nâng cao trình độ văn hóa, khoa học - công nghệ hiện đại.

4. Hoạt động luyện tập

* Mục tiêu :

- Luyện tập để học sinh củng cố những gì đã biết về khái niệm, tác dụng của CNH – HĐH đất nước.

- Rèn luyện năng lực tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đè cho hs.

* Cách tiến hành :

- GV tổ chức cho học sinh làm bài tập 2,3 SGK Trang 55

5. Hoạt động vận dụng

* Mục tiêu

- Tạo cơ hội cho HS vận dụng kiến thức và kĩ năng vào thực tế cuộc sống

- Rèn luyên năng lực lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề sáng tạo, năng lực công nghệ thông tin

* Cách tiến hành:

- Học sinh vận dụng những thành tựu CNH – HĐH vào trong học tập và trong đời sống

- GV hệ thống lại toàn bộ kiến thức cơ bản của tiết học

- Những tiền đề để tiến hành CNH - HĐH trong thời kì quá độ lên CNXH ở nước ta.

 + Huy động vốn và sử dụng vốn có hiệu quả

 + Nguồn nhân lực

 + Tiềm lực khoa học kĩ thuật

 + Quan hệ kinh tế đất nước

 + Sự lãnh đạo, định hướng của Đảng và Nhà nước

6. Hoạt động mở rộng

- GV cung cấp cho học sịnh những kiến thức có liên quan như luật KHCN, tìm hiểu sự phát triển KHCN trong nước và thế giới

Xem thêm các bài soạn Giáo án GDCD lớp 11 chuẩn khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 40% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Khóa học 11