Giáo án GDCD 11 Bài 9: Nhà nước Xã hội chủ nghĩa (tiết 2)

Giáo án GDCD 11 Bài 9: Nhà nước Xã hội chủ nghĩa (tiết 2)

Download Giáo án GDCD 11 Bài 9: Nhà nước Xã hội chủ nghĩa (tiết 2)

C. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP(5 phút)

1. Ổn định tổ chức lớp

2. Kiểm tra bài cũ:

Câu hỏi: Em hãy trình bày nguồn gốc và bản chất của Nhà nước?

3. Tiến trình bài học:

Hoạt động của GV và HS Nội dung

* Hoạt động 1: Tìm hiểu khái niệm Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam( 6 phút)

- GV sử dụng phương pháp đàm thoại và nêu vấn đề

- Hình thức tổ chức dạy học:Học theo lớp, học cá nhân.

* Bước 1: GV hướng dẫn HS nghiên cứu tài liệu trong SGK.

* Bước 2: GV đưa ra hệ thống câu hỏi, HS suy nghĩ trả lời

- GV:

 * Theo em thế nào là nhà nước pháp quyền? Nêu VD minh hoạ?

 * Thế nào là nhà nước pháp quyền XHCN? Nêu VD minh hoạ?

- HS: Đại diện trả lời.

- GV: N/xét, bổ xung, kết luận.

2. Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam

a) Thế nào là nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam

- Nhà nước pháp quyền là nhà nước quản lí mọi mặt đời sống xã hội bằng pháp luật, mọi hoạt động của các cơ quan nhà nước và công dân đều được thực hiện trên cơ sở pháp luật.

- Nhà nước pháp quyền XHCN VN là nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, quản lí mọi mặt đời sống xh bằng pháp luật do Đảng Cộng sản VN lãnh đạo.

* Hoạt động 2: Tìm hiểu bản chất của nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam (10 phút)

- GV sử dụng phương pháp đàm thoại và nêu vấn đề

- Hình thức tổ chức dạy học:Học theo lớp, học cá nhân.

* Bước 1: GV hướng dẫn HS nghiên cứu tài liệu trong SGK.

* Bước 2: GV đưa ra hệ thống câu hỏi, HS suy nghĩ trả lời

- GV: * Nhà nước ta mang bản chất giai cấp nào? Tại sao?

* Bản chất g/c công nhân của Nhà nước ta được biểu hiện như thế nào?

* Biểu hiện cụ thể của g/c công nhân, tính nhân dân, tính dân tộc của nhà nước ta?

- HS: Đại diện trả lời.

- GV: N/xét, bổ xung, kết luận.

KL: Nhà nước ta là Nhà nước pháp quyền XHCN, mang bản chất g/c công nhân, tính nhân dân rộng rãi và tính dân tộc sâu sắc.

b) Bản chất của nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam

- Nhà nước ta mang bản chất giai cấp công nhân, vì những thành quả cách mạng của quần chúng nhân dân lao động do g/c công nhân thông qua chính Đảng của mình là Đảng Cộng sản VN lãnh đạo.

- Bản chất g/c công nhân của Nhà nước ta được biểu hiện tập trung nhất ở sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản đối với nhà nước.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, toàn bộ hoạt động của Nhà nước, xã hội đều thể hiện quan điểm g/c công nhân, nhằm thực hiện lợi ích, ý chí và nguyện vọng của g/c công nhân, nhân dân lao động và cả dân tộc.

- Bản chất g/c công nhân của Nhà nước ta bao hàm cả tính nhân dân, tính dân tộc sâu sắc:

+ Tính nhân dân của Nhà nước thể hiện: Nhà nước của ta là Nhà nước của dân, vì dân, do nhân dân lập nên và nhân dân tham gia quản lí; thể hiện ýý chí, lợi ích và nguyện vọng của nhân dân, là công cụ chủ yếu để nhân dân thực hiện quyền làm chủ của mình.

+ Tính dân tộc của Nhà nước thể hiện: Nhà nước kế thừa và phát huy những truyền thống, bản sắc tốt đẹp của dân tộc; Nhà nước có chính sách dân tộc đúng đắn, chăm lo lợi ích cho cộng đồng các dân tộc VN và thực hiện đại đoàn kết dân tộc là đường lối chiến lược và động lực to lớn để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

* Hoạt động 3: Tìm hiểu các chức năng của nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam(10 phút)

- GV sử dụng phương pháp đàm thoại và nêu vấn đề

- Hình thức tổ chức dạy học:Học theo lớp, học cá nhân.

* Bước 1: GV hướng dẫn HS nghiên cứu tài liệu trong SGK.

* Bước 2: GV đưa ra hệ thống câu hỏi, HS suy nghĩ trả lời

- GV: Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam có những chức năng cơ bản nào?

* Tại sao Nhà nước có chức năng bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội? Nêu VD minh hoạ?

Tại sao Nhà nước Có chức năng xây dựng và bảo đảm thực hiện các quyền tự do, dân chủ và lợi ích hợp pháp của công dân? Nêu VD minh hoạ?

(Hai chức năng trên có quan hệ hữu cơ và thống nhất với nhau; trong đó chức năng tổ chức và xd là căn bản nhất vì: Nhà nước XHCN, chức năng bảo đảm an ninh chính trị và TTATXH “mới chỉ là những công việc quét dọn trước khi xd, chứ chưa phải là đích thân việc xây dựng” Lê-nin.)

c) Chức năng của Nhà nước pháp quyền XHCNViệt Nam

- Bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội:

Để xd và phát triển KT- XH đất nước Nhà nước phải sử dụng sức mạnh của mình để phòng ngừa, ngăn chặn mọi âm mưu gây rối, phá hoại, bạo loạn, xâm hại đến an ninh quốc gia, ổn định chính trị, giữ vững an ninh chính trị TTATXH, tạo đk hoà bình, ổn định cho công cuộc xd CNXH ở nước ta.

- Bảo đảm thực hiện các quyền tự do, dân chủ và lợi ích hợp pháp của công dân:

 + Tổ chức xd và quản lí nền KT XHCN

 + Tổ chức xd và quản lí Văn hoá, giáo dục, khoa học

 + Tổ chức xd và bảo đảm thực hiện các chính sách xã hội

 + Xây dựng hệ thống PL để bảo đảm thực hiện các quyền tự do dân chủ và lợi ích hợp pháp của công dân.

KL: Hai chức năng trên có quan hệ hữu cơ và thống nhất với nhau; trong đó chức năng tổ chức và xd là căn bản nhất vì: Nhà nước XHCN, chức năng bảo đảm an ninh chính trị và TTATXH “mới chỉ là những công việc quét dọn trước khi xd, chứ chưa phải là đích thân việc xây dựng” Lê-nin.

d) Vai trò của Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong hệ thống chính trị (đọc thêm)

* Hoạt động 4: Trách nhiệm của công dân trong việc tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam(10 phút)

- GV sử dụng phương pháp phát vấn kết hợp với thuyết trình

- Hình thức tổ chức dạy học:Học theo lớp, học cá nhân.

* Bước 1: HS nghiên cứu tài liệu sgk mục 3

* Bước 2: GV nêu câu hỏi phát vấn.

- GV:Theo em mỗi công dân cần phải làm gì để góp phần xây dựng và bảo vệ Nhà nước pháp quyền XHCN VN?

- Em suy nghĩ gì về trách nhiệm của mình trong việc tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN VN?

- Em sẽ làm gì khi thấy bạn mình, hay ai đó vi phạm pháp luật?

- HS: Đại diện trả lời.

- GV: N/xét, bổ xung, kết luận.

3. Trách nhiệm của công dân trong việc tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam

 + Gương mẫu thực hiện và tuyên truyền, vận động mọi người thực hiện tốt đường lối, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước.

 + Tích cực tham gia các hoạt động: Xây dựng củng cố, bảo vệ chính quyền; giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

 + Phê phán, đấu tranh với những hành vi vi phạm pháp luật.

 + Thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác trước những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch.

 + HS tự liên hệ bản thân.

⇒GVKL: Nhà nước xã hội chủ nghĩa là nhà nước cuối cùng đã xuất hiện trong lịch sử.Nhà nước xã hội chủ nghĩa ra đời là kết quả của cuộc cách mạng, của QCNDLD do GCCN lãnh đạo thông qua chính Đảng của nó là ĐCS.Đi lên CNXH chúng ta phải xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của dân , do dân, vì dân thực hiện mục tiêu : "Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh"

4.Tổng kết và hướng dẫn học tập (4 phút)

4.1.Tổng kết

Cần nắm:

- Chức năng và vai trò của Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam.

- Trách nhiệm của công dân trong việc tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam. HS tự liên hệ bản thân.

4.2. Hướng dẫn học tập

 Câu hỏi sgk, đọc trước bài 10

Xem thêm các bài soạn Giáo án GDCD lớp 11 chuẩn khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 40% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Khóa học 11