Giáo án GDCD 11 Bài kiểm tra học kì 2

Giáo án GDCD 11 Bài kiểm tra học kì 2

Download Giáo án GDCD 11 Bài kiểm tra học kì 2

A. MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT

1. Về kiến thức

- Nhằm đánh giá kết quả học tập của học sinh

2. Về kĩ năng

- Trên cơ sở những kiến thức đã học có thể vận dụng vào hoạt động thực tiễn trong đời sống xã hội của mình.

3. Về thái độ

- Có thái độ đúng mực và nghiêm túc trong học tập, cũng như trong kiểm tra. Từ đó có nỗ lực vươn lên trong học tập đạt kết quả cao.

B. CHUẨN BỊ CỦA GV - HS

1. Chuẩn bị của GV:

- Ma trận, đề kiểm tra.

- Đáp án, biểu điểm

2. Chuẩn bị của HS:

- Giấy kiểm tra, bút , ... phục vụ kiểm tra

- Những dụng cụ cần thiết phục vụ cho kiểm tra

C. TIẾN TRÌNH KIỂM TRA

1. Ổn định lớp

2. Kiểm tra bài cũ: Không.

3. Nội dung kiểm tra (từ bài: 8- 15)

1. Thiết lập ma trận đề kiểm tra

Giáo án GDCD 11 Bài kiểm tra học kì 2 | Giáo án Giáo dục công dân 11 mới, chuẩn nhất

Giáo án GDCD 11 Bài kiểm tra học kì 2 | Giáo án Giáo dục công dân 11 mới, chuẩn nhất

2. Biên soạn đề kiểm tra

Câu 1 (5 điểm): Hãy trình bày mục tiêu và phương hướng cơ bản của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường ở nước ta?Là một học sinh nói riêng,một công dân, em có trách nhiệm như thế nào đối với chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường?

Câu 2 (5 điểm):

a. Nhiệm vụ của Văn hóa là gì?Em hiểu thế nào là nền Văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc?

b. Xác định nhiệm vụ quan trọng của Văn hóa,Đảng, Nhà nước đề ra những phương hướng gì nhằm xây dựng nền Văn hóa tiên tiến,đậm đà bản sắc dân tộc?

c. Cần phải làm gì để kế thừa,phát huy những Di sản và văn hóa truyền thống của dân tộc?

3. Hướng dẫn chấm – Biểu điểm

Câu

Tiêu chí

Nội dung

Điểm

Câu 1

1

* Mục tiêu:

- Sử dụng hợp lý tài nguyên.

- Bảo vệ môi trường.

- Bảo tồn đa dạng sinh học.

- Từng bước nâng cao chất lượng môi trường.

1

2

* Phương hướng:

- Tăng cường công tác quản lý của nhà nước về bảo vệ môi trường từ Trung ương đến địa phương.

- Thường xuyên giáo dục, tuyên truyền, xây dựng ý thức trách nhiêm bảo vệ tài nguyên, môi trường cho mọi người dân.

- Coi trọng công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ, mở rộng hợp tác quốc tế, khu vực trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

- Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn ô nhiễm, cải thiện môi trường, bảo tồn thiên nhiên.

- Khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên.

- Áp dụng công nghệ hiện đại để khai thác tài nguyên.

3

3

* Trách nhiệm của một công dân nói chung, một học sinh nói riêng trong việc thực hiện chính sách tài nguyên, bảo vệ môi trường:

+ Là công dân:

 - Chấp hành chính sách và pháp luật về bảo vệ tài nguyên và môi trường.

 - Tích cực tham gia vào các hoạt động bảo vệ tài nguyên, môi trường ở địa phương và nơi mình hoạt động.

 - Vận động mọi người cùng thực hiện, đồng thời chống các hành vi vi phạm pháp luật về tài nguyên và bảo vệ môi trường.

1

Tổng điểm

5

Câu 2

1

* Nhiệm vụ của văn hóa

- Xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

- Xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện về chính trị, tư tưởng, trí tuệ, đạo đức, thể chất, năng lực sáng tạo.

* Nền văn hóa tiên tiến: Tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại.

* Nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc: là nền văn hóa chứa đựng những yếu tố tạo ra sức sống, bản lĩnh dân tộc, bao gồm những giá trị bền vững, những tinh hoa của dân tộc Việt Nam được hun đúc qua hàng nghìn năm lịch sử dựng nước và giữ nước. Đó là lòng yêu nước nồng nàn, ý chí tự cường dân tộc, tinh thần đoàn kết, ý thức cộng đồng gắn kết cá nhân-gia đình-xã hội -Tổ quốc, lòng nhân ái, khoan dung, trọng nghĩa tình, đạo lí, đức tính cần cù, sáng tạo trong lao động, tinh tế trong ứng xử, giản dị trong lối sống.

2

2

* Phương hướng nhằm xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Là một quốc gia đa dân tộc, Việt Nam có 54 dân tộc anh em, với tinh hoa văn hóa của mỗi miền khác nhau, nhưng tất cả cùng hòa quyện làm nên nền văn hóa Việt Nam. Với lịch sử hơn 4000 năm, các giá trị văn hóa đó đã trở thành vĩnh hằng, bất biến của dân tộc ta, là chuẩn mực “đối nhân xử thế” trong cuộc sống ngày ngày của nhân dân ta. Nó gắn liền với đời sống, với những bước thăng trầm của dân tộc ta. Xác định được nhiệm vụ quan trọng của văn hóa, Đảng và Nhà nước ta đã đề ra những phương hướng để xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc là:

- Làm cho chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh giữ vai trò chủ đạo trong đời sống tinh thần của nhân dân.

- Kế thừa, phát huy những di sản và truyền thống văn hóa của dân tộc.

- Tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại.

- Nâng cao hiểu biết và mức hưởng thụ văn hóa, phát huy tiềm năng sáng tạo văn hóa của nhân dân.

2

3

Để kế thừa, phát huy những Di sản và văn hóa truyền thống của dân tộc, ta cần:

- Không ngừng giáo dục những giá trị văn hóa truyền thống cho thế hệ trẻ.

- Coi trọng việc bảo tồn, tôn tạo các di tích lịch sử, các di sản văn hóa và danh lam thắng cảnh.

- Duy trì và phát triển các làn điệu dân ca,(Dân ca quan họ Bắc Ninh, Ca trù, Nhã nhạc Cung đình Huế…), các làng nghề truyền thống: Đan lát, đan nón lá...

1

Tổng điểm

5

Xem thêm các bài soạn Giáo án GDCD lớp 11 chuẩn khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 40% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Khóa học 11