Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện. Bất đẳng thức tam giác (Lý thuyết Toán lớp 7) - Cánh diều

Với tóm tắt lý thuyết Toán 7 Bài 2: Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện. Bất đẳng thức tam giác hay nhất, chi tiết sách Cánh diều sẽ giúp học sinh lớp 7 nắm vững kiến thức trọng tâm, ôn luyện để học tốt môn Toán 7.

Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện. Bất đẳng thức tam giác (Lý thuyết Toán lớp 7) - Cánh diều

Quảng cáo

Lý thuyết Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện. Bất đẳng thức tam giác

1. Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác

1.1. Góc đối diện với cạnh lớn hơn

– Trong tam giác ABC:

Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện. Bất đẳng thức tam giác (Lý thuyết Toán lớp 7) | Cánh diều

• Góc A được gọi là góc đối diện với cạnh BC;

• Góc B được gọi là góc đối diện với cạnh CA;

• Góc C được gọi là góc đối diện với cạnh AB.

– Trong một tam giác, góc đối diện với cạnh lớn hơn là góc lớn hơn.

Trong tam giác ABC, nếu AC > AB thì B^>C^.

Ví dụ: Cho tam giác ABC có AC = 4 cm, BC = 5 cm. So sánh góc A và góc B.

Hướng dẫn giải

Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện. Bất đẳng thức tam giác (Lý thuyết Toán lớp 7) | Cánh diều

Xét tam giác ABC có BC > AC (5 cm > 4 cm)

Quảng cáo

A^ đối diện với cạnh BC, B^đối diện với cạnh AC.

Nên A^>B^ (trong một tam giác, góc đối diện với cạnh lớn hơn là góc lớn hơn)

Vậy A^>B^.

1.2. Cạnh đối diện với góc lớn hơn

– Trong tam giác ABC:

Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện. Bất đẳng thức tam giác (Lý thuyết Toán lớp 7) | Cánh diều

•Cạnh BC được gọi là cạnh đối diện với góc A;

•Cạnh CA được gọi là cạnh đối diện với góc B;

•Cạnh AB được gọi là cạnh đối diện với góc C.

– Trong một tam giác, cạnh đối diện với góc lớn hơn là cạnh lớn hơn.

Trong tam giác ABC, nếu B^>C^thì AC > AB.

– Nhận xét:

+ Trong tam giác vuông, cạnh huyền là cạnh lớn nhất.

+ Trong tam giác tù, cạnh đối diện với góc tù là cạnh lớn nhất.

Ví dụ: So sánh các cạnh của tam giác trong các hình vẽ sau:

Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện. Bất đẳng thức tam giác (Lý thuyết Toán lớp 7) | Cánh diều

Hướng dẫn giải

• Hình a)

Quảng cáo

Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện. Bất đẳng thức tam giác (Lý thuyết Toán lớp 7) | Cánh diều

Xét tam giác ABC có C^>B^>A^ (70° > 60° > 50°)

Nên AB > AC > BC (trong một tam giác, cạnh đối diện với góc lớn hơn là cạnh lớn hơn)

Vậy AB > AC > BC.

• Hình b)

Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện. Bất đẳng thức tam giác (Lý thuyết Toán lớp 7) | Cánh diều

Vì tam giác DEG vuông tại D nên cạnh huyền EG là cạnh lớn nhất (trong tam giác vuông, cạnh huyền là cạnh lớn nhất)

Xét tam giác DEG có G^>E^(60° > 30°)

Nên DE > DG (trong một tam giác, cạnh đối diện với góc lớn hơn là cạnh lớn hơn)

Vậy EG > DE > DG.

• Hình c)

Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện. Bất đẳng thức tam giác (Lý thuyết Toán lớp 7) | Cánh diều

Vì tam giác MNP có M^=120° nên là tam giác tù.

Do đó cạnh NP là cạnh lớn nhất (Trong tam giác tù, cạnh đối diện với góc tù là cạnh lớn nhất)

Xét tam giác MNP N^>P^ có (37° > 23°)

Nên PM > MN (trong một tam góc, cạnh đối diện với góc lớn hơn là cạnh lớn hơn)

Vậy NP > PM > MN.

Quảng cáo

2. Bất đẳng thức tam giác

–Trong một tam giác, tổng độ dài hai cạnh bất kì lớn hơn độ dài cạnh còn lại.

Trong tam giác ABC, ta có: AB + BC > AC; AB + AC > BC; AC + BC > AB.

Các bất đảng thức này gọi là các bất đẳng thức tam giác.

Nhận xét:Trong một tam giác, hiệu độ dài hai cạnh bất kì nhỏ hơn độ dài cạnh còn lại.

Ví dụ: Dựa vào bất đẳng thứ tam giác, kiểm tra xem bộ ba độ dài 2 cm, 8 cm, 6 cmvà 3 cm, 5 cm, 7 cmcó thể là độ dài ba cạnh của một tam giác không? Vì sao?

Hướng dẫn giải

+) Xét bộ ba độ dài: 2 cm, 8 cm, 6 cm.

Ta có: 2 + 6 = 8 không thỏa mãn bất đẳng thức tam giác nên bộ ba độ dài 2 cm, 8 cm, 6 cm không thể là độ dài ba cạnh của một tam giác.

+) Xét bộ ba độ dài: 3 cm, 5 cm, 7 cm

Ta có: 3+5=8>73+7=10>55+7=12>3 thỏa mãn bất đẳng thức tam giác nên bộ ba độ dài 3 cm, 5 cm, 7 cm là độ dài ba cạnh của một tam giác.

Bài tập Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện. Bất đẳng thức tam giác

Bài 1. Cho tam giác MNP có MN < MP < NP. So sánh các góc trong tam giác MNP và cho biết góc nào là góc lớn nhất trong tam giác đó?

Hướng dẫn giải

Trong tam giác MNP ta có P^ đối diện với cạnh MN, N^ đối diện với cạnh MP và M^ đối diện với cạnh NP.

Vì MN < MP < NP nên theo quan hệ giữa cạnh và góc trong tam giác ta có P^<N^<M^

Hay M^là góc lớn nhất trong tam giác MNP.

Vậy P^<N^<M^M^là góc lớn nhất trong tam giác MNP.

Bài 2. Cho tam giác ABC nhọn. So sánh độ dài mỗi cạnh với nửa chu vi của tam giác đó.

Hướng dẫn giải

Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện. Bất đẳng thức tam giác (Lý thuyết Toán lớp 7) | Cánh diều

Gọi độ dài các cạnh của tam giác ABC là a, b, c (a, b, c > 0) (hình vẽ).

•Theo bất đẳng thức trong tam giác ta có a < b + c

Nên a + a < b + c + a

Hay 2.a < b + c + a

Suy ra a < a+b+c2

•Theo bất đẳng thức trong tam giác ta có b < a + c

Nên b + b < b + c + a

Hay 2.b < b + c + a

Suy ra b < a+b+c2

•Theo bất đẳng thức trong tam giác ta có c < a + b

Nên c + c < b + c + a

Hay 2.c < b + c + a

Suy ra c < a+b+c2

Vây độ dài một cạnh của tam giác luôn nhỏ hơn nửa chu vi của tam giác đó.

Bài 3. Ba thành phố A, B, C trên bản đồ là ba đỉnh của một tam giác được mô tả như hình vẽ dưới đây, trong đó AB = 20 km, AC = 50 km.

Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện. Bất đẳng thức tam giác (Lý thuyết Toán lớp 7) | Cánh diều

Nếu đặt ở C máy phát sóng truyền thanh có bán kính hoạt động bằng 30 km thì ở hai thành phố A và B có nhận được tín hiệu không ? Vì sao ?

Hướng dẫn giải

Xét tam giác ABC có

AC – AB < BC < AC + AB (bất đẳng thức trong tam giác)

Hay 50 – 20 < BC < 50 + 20

Suy ra 30 < BC < 70

Nếu máy phát sóng đặt ở thành phố C có bán kính hoạt động bằng 30 km thì ở thành phố B sẽ không nhận được tín hiệu vì BC > 30 km

Nếu máy phát sóng đặt ở thành phố C có bán kính hoạt động bằng 30 km thì ở thành phố A sẽ không nhận được tín hiệu vì AC = 50 km > 30 km

Vậy nếu máy phát sóng truyền thanh đặt ở thành phố C có bán kính hoạt động 30 km thì ở hai thành phố A và B đều không nhận được tín hiệu.

Bài 4. Cho tam giác MNP có góc M là góc tù. Trên cạnh MN lấy điểm D (D khác M, N), trên MP lấy điểm E (E khác M, P). So sánh DE và NP.

Hướng dẫn giải

Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện. Bất đẳng thức tam giác (Lý thuyết Toán lớp 7) | Cánh diều

PED^ là góc ngoài của tam giác DME nên PED^=EDM^+M^

M^ là góc tù (giả thiết) nên PED^ là góc tù.

Xét tam giác DEP có PED^ là góc tù, DP là cạnh đối diện với PED^

Suy ra DE < DP (trong tam giác tù, cạnh đối diện với góc tù là cạnh lớn nhất).

NDP^ là góc ngoài của tam giác DPM nên NDP^=DPM^+M^

M^ là góc tù (giả thiết) nên NDP^ là góc tù.

Xét tam giác DNP có NDP^ là góc tù, NP là cạnh đối diện với NDP^

Suy ra DP < NP (trong tam giác tù, cạnh đối diện với góc tù là cạnh lớn nhất).

Lại có DE < DP (chứng minh trên).

Suy ra DE < DP < NP.

Vậy DE < NP.

Học tốt Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện. Bất đẳng thức tam giác

Các bài học để học tốt Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện. Bất đẳng thức tam giác Toán lớp 7 hay khác:

Xem thêm tóm tắt lý thuyết Toán lớp 7 Cánh diều hay, chi tiết khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 7

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và khóa học dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán lớp 7 của chúng tôi được biên soạn bám sát sgk Toán 7 Tập 1 & Tập 2 bộ sách Cánh diều (NXB Đại học Sư phạm).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 7 Cánh diều khác
Tài liệu giáo viên