Call after là gìNghĩa từ Call after

Ý nghĩa của Call after là:

  • Đặt tên theo tên của ai đó

Ví dụ minh họa cụm động từ Call after:

 
- She was CALLED AFTER her grandmother.
Cô ấy được đặt tên theo tên người bà của cô ấy.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Call after trên, động từ Call còn có một số cụm động từ sau:


c-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp