Call on là gìCụm động từ Call on có 4 nghĩa:

Nghĩa từ Call on

Ý nghĩa của Call on là:

  • Yêu cầu, xin giúp đỡ

Ví dụ minh họa cụm động từ Call on:

 
- The President CALLED ON the wealthy countries for financial
aid after the floods destroyed much of the country's agriculture.
Tổng thống xin các nước giàu giúp đỡ về tài chính sau khi các cơn
lũ đã phá hủy nghiêm trọng nền nông nghiệp của đất nước.

Nghĩa từ Call on

Ý nghĩa của Call on là:

  • Thăm (ai đó)

Ví dụ minh họa cụm động từ Call on:

 
- As we were in the area, we CALLED ON my sister-in-law.
Khi chúng tôi đến địa điểm đó, chúng tôi đã ghé thăm người chị dâu.

Nghĩa từ Call on

Ý nghĩa của Call on là:

  • Yêu cầu ai chứng minh tuyên bố họ đã đưa ra

Ví dụ minh họa cụm động từ Call on:

 
- He CALLED the speaker ON several mis-statements of fact.
Anh ta đã yêu cầu người diễn thuyết chứng minh một vài tuyên bố sai
sự thật.

Nghĩa từ Call on

Ý nghĩa của Call on là:

  • Kêu gọi ai đó làm điều gì

Ví dụ minh họa cụm động từ Call on:

 
- The human rights group has called on the US to end the death
penalty.
Nhóm vì quyền lợi con người đã kêu gọi nước Mĩ bỏ án tử hình.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Call on trên, động từ Call còn có một số cụm động từ sau:


c-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp