Call up là gìCụm động từ Call up có 2 nghĩa:

Nghĩa từ Call up

Ý nghĩa của Call up là:

  • Gọi (ai) đi nhập ngũ

Ví dụ minh họa cụm động từ Call up:

 
- The army CALLED UP the reserve soldiers when the war broke out.
Quân đội gọi các lính dự bị khi chiến tranh xảy ra.

Nghĩa từ Call up

Ý nghĩa của Call up là:

  • Gọi điện cho ai

Ví dụ minh họa cụm động từ Call up:

 
-  I CALLED him UP and told him.
Tôi đã gọi điện và nói cho anh ấy.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Call up trên, động từ Call còn có một số cụm động từ sau:


c-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp