Check by là gìNghĩa từ Check by

Ý nghĩa của Check by là:

  • Đi thăm một nơi, địa điểm để kiểm tra cái gì đó

Ví dụ minh họa cụm động từ Check by:

 
- We CHECKED BY the office to see if the stuff was ready.
Chúng tôi đến văn phòng để kiểm tra xem tiền nong đã sẵn sàng chưa.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Check by trên, động từ Check còn có một số cụm động từ sau:


c-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp