Check out of là gìNghĩa từ Check out of

Ý nghĩa của Check out of là:

  • Thanh toán hóa đơn và rời khách sạn

Ví dụ minh họa cụm động từ Check out of:

 
- Guests have to CHECK OUT OF the hotel before midday.
Các vị khách phải thanh toán hóa đơn và rời khách sạn trước bữa trưa.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Check out of trên, động từ Check còn có một số cụm động từ sau:


c-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp