Close in là gìCụm động từ Close in có 2 nghĩa:

Nghĩa từ Close in

Ý nghĩa của Close in là:

  • Bao quanh, bao phủ

Ví dụ minh họa cụm động từ Close in:

 
- The fog CLOSED IN and we couldn't see two meters in front of us.
Sương mù bao phủ và chúng tôi đã không thể nhìn thấy 2 mét trước mặt.

Nghĩa từ Close in

Ý nghĩa của Close in là:

  • Tiến gần đến

Ví dụ minh họa cụm động từ Close in:

 
- The police were CLOSING IN so they decided to try to make a break.
Cảnh sát đang tiến dần đến vì thế họ đã quyết định cố gắng tẩu thoát.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Close in trên, động từ Close còn có một số cụm động từ sau:


c-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp