Do up là gìCụm động từ Change over có 2 nghĩa:

Nghĩa từ Do up

Ý nghĩa của Do up là:

  • Cài, thắt, ... (quần áo, ...)

Ví dụ minh họa cụm động từ Do up:

 
- You must DO UP your safety belt in the back of cars and taxis now.
Ngày nay bạn phải thắt chặt dây an toàn trong xe hơi và xe tắc-xi.

Nghĩa từ Do up

Ý nghĩa của Do up là:

  • Tân trang, sửa chữa

Ví dụ minh họa cụm động từ Do up:

 
- It took them six months to DO UP the house before they could actually
move in.
Họ đã tốn 6 tháng để sửa chữa lại căn nhà trước khi họ có thể thực
sự vào ở lại.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Do up trên, động từ Do còn có một số cụm động từ sau:


d-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp