Do without là gìNghĩa từ Do without

Ý nghĩa của Do without là:

  • Làm gì mà không cần đến cái gì

Ví dụ minh họa cụm động từ Do without:

 
- There's no sugar, so you'll have to DO WITHOUT.
Không có tí đường nào, vì thế bạn sẽ phải làm mà không dùng đến đường.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Do without trên, động từ Do còn có một số cụm động từ sau:


d-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp