Đề kiểm tra 15 phút Toán 10 Chương 6 Đại số có đáp án (4 đề)Đề kiểm tra 15 phút Toán 10 Chương 6 Đại số có đáp án (4 đề)

Phần dưới là danh sách Đề kiểm tra 15 phút Toán 10 Chương 6 Đại số có đáp án (4 đề). Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp bạn ôn luyện & đạt điểm cao trong các bài thi Toán lớp 10.

Đề kiểm tra 15 phút

Quảng cáo

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề kiểm tra 15 phút chương 6

Môn: Toán 10

Thời gian làm bài: 15 phút

(Đề 1)

Câu 1: Cho Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 1) . Khẳng định nào sau đây là đúng?

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 1)

Câu 2: Cho Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 1)

Dấu của biểu thức Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 1)

A. Nhỏ hơn 0

B. Nhỏ hơn hoặc bằng 0

C. Lớn hơn hoặc bằng 0

D. Nhỏ hơn 0

Câu 3: Giá trị của Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 1) là:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 1)

Câu 4: Cho Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 1) . Giá trị của sin⁡α là:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 1)

Câu 5: Cho Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 1) . Khẳng định nào sau đây đúng?

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 1)

Câu 6: Cho Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 1)

Xác định dấu của biểu thức Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 1)

A. P ≥ 0     B. P > 0

C. P ≤ 0     D. P < 0

Câu 7: Với Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 1) . Giá trị của sin⁡α và cos⁡α là:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 1)

Câu 8: Điểm cuối của α thuộc góc phần tư thứ nhất của đường tròn lượng giác. Kết luận nào sau đây là đúng :

A. sin⁡α < 0     B. cos⁡α < 0

C. tan⁡α < 0    D. cot⁡α > 0

Câu 9: Cho góc ⁡α thỏa mãn Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 1) . Giá trị của tan⁡α là :

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 1)

Câu 10: Cho góc ⁡α thỏa mãn 3 cos⁡⁡α + 2sin⁡⁡α = 2 và sin⁡ ⁡α < 0. Đáp án nào sau đây là đúng?

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 1)

Đáp án & Hướng dẫn giải

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đáp án B D C C B C C D B A

Câu 1: Chọn B.

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 1)

Câu 2: Chọn D.

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 1)

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 1)

Câu 3: Chọn C.

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 1)

Câu 4: Chọn C.

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 1)

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 1)

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 1)

Câu 5: Chọn B.

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 1)

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 1)

Câu 6: Chọn C.

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 1)

Câu 7: Chọn C.

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 1)

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 1)

Câu 8: Chọn D.

Vì điểm cuối của α thuộc góc phần tư thứ nhất của đường tròn lượng giác nên ta có : sin⁡α > 0; cosα > 0; tan⁡α > 0; cot⁡α > 0

Câu 9: Chọn B.

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 1)

Câu 10: Chọn A.

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 1)

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 1)

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề kiểm tra 15 phút chương 6

Môn: Toán 10

Thời gian làm bài: 15 phút

(Đề 2)

Phần I: Trắc nghiệm

Câu 1: Số đo góc theo đơn vị radian của góc 305o là:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 2)

Câu 2: Cho Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 2) . Giá trị của tan⁡15o là:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 2)

Câu 3: Giá trị của cot⁡α khi tanα = -1/2 là

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 2)

Câu 4: Cho góc α thỏa mãn sin⁡α = 3/5 và 90o < α < 180o. Khẳng định nào sau đây đúng?

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 2)

Câu 5: Cung tròn bán kính bằng 8,43 cm có số đo 3,85rad có độ dài là:

A. 32,46cm     B. 32,47cm

C. 32,5cm     D. 32,45cm

Câu 6: Cho góc α thỏa mãn tan⁡α = 2 và 180o < π < 270o. Giá trị của biểu thức P = cos⁡ α + sin⁡α là:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 2)

Câu 7: Giá trị của Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 2) là :

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 2)

Câu 8: Cho góc α thỏa mãn Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 2)

Giá trị của biểu thức Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 2) là :

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 2)

Câu 9: Cho góc α thỏa mãn Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 2) . Giá trị của biểu thức P = sin⁡ α - cosα là:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 2)

Câu 10: Cho biểu thức:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 2)

Kết luận nào sau đây là đúng?

A. M ≥ 0     B. M < 0

C. M ≤ 0     D. M < 0

Đáp án & Hướng dẫn giải

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đáp án B B A D A A C D D D

Câu 1: Chọn B.

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 2)

Câu 2: Chọn B.

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 2)

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 2)

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 2)

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 2)

Câu 3: Chọn A.

Áp dụng CT:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 2)

Câu 4: Chọn D.

Ta có :

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 2)

Câu 5: Chọn A.

Độ dài cung tròn là: l = R.α = 8,43. 3,85 = 32,4555cm ≈ 32,46cm

Câu 6: Chọn A.

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 2)

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 2)

Câu 7: Chọn C.

Ta có:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 2)

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 2)

Câu 8: Chọn D.

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 2)

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 2)

Câu 9: Chọn D.

Xét biểu thức (sin⁡ α - cosα)2 + (sin⁡ α + cosα)2 ta có:

(sin⁡ α - cosα)2 + (sin⁡ α + cosα)2

= sin2⁡α - 2sin⁡ α.cosα + cos2α + sin2⁡ α + 2 sin⁡ α.cosα + cos2α

= 2(sin2⁡α + cos2α) =2

⇒ (sin⁡ α - cosα)2 = 2 - (sin⁡ α + cosα)2

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 2)

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 2)

Câu 10: Chọn D.

Ta có:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 2)

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 2)

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 2)

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 2)

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 2)

Quảng cáo

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề kiểm tra 15 phút chương 6

Môn: Toán 10

Thời gian làm bài: 15 phút

(Đề 3)

Câu 1: Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

A. sin⁡(a+b) = sin⁡a.cos⁡b - cos⁡a.sin⁡b

B. sin⁡(a+b) = cosa.cos⁡b - sin⁡a.sin⁡b

C. sin⁡(a+b) = sin⁡a.cos⁡b + cos⁡a.sin⁡b

D. sin⁡(a+b) = cosa.cos⁡b + sin⁡a.sin⁡b

Câu 2: Cho biểu thức P = sin⁡5 x+sin⁡3 x. Biến đổi biểu thức P thành tích ta được kết quả là:

A. P = 2sin⁡4x.cos⁡x     B. P = sin⁡8x

C. P = 8sin⁡x     D. P = 2sin⁡8x.cos⁡2 x

Câu 3: Giá trị của biểu thức Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 3) là:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 3)

Câu 4: Trong các khẳng định sau khẳng định nào đúng?

A. cos2x = 2cosx

B. cos2x = sin2x - cos2x

C. cos2x = 2cos2x - 1

D. cos2x = 2sin2x - 1

Câu 5: Biết sin⁡a + cosa = 1/2. Tính sin⁡2a?

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 3)

Câu 6: Giá trị của biểu thức Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 3) là:

A. -1     B. 0

C. 1     D. 3/4

Câu 7: Biết Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 3) . Giá trị của Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 3) là:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 3)

Câu 8: Trong các khẳng định sau khẳng định nào sai?

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 3)

Đáp án & Hướng dẫn giải

Câu hỏi 1 2 3 4 5 6 7 8
Đáp án C A A C D B B A

Câu 1: Đáp án C

Câu 2: Đáp án A

Ta có:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 3)

Câu 3: Đáp án A

Ta có:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 3)

Câu 4: Đáp án C

Câu 5: Đáp án D

Ta có:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 3)

Câu 6: Đáp án B

Ta có:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 3)

Câu 7: Đáp án B

Ta có:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 3)

Ta có:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 3) Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 3)

Câu 8: Đáp án A

Ta có: Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 3)

Do đó, đáp án A sai

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề kiểm tra 15 phút chương 6

Môn: Toán 10

Thời gian làm bài: 15 phút

(Đề 4)

Câu 1: Trong các đẳng thức sau, đẳng thức nào sai?

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 4)

Câu 2: Cho cosx = -4/5 và góc x thỏa mãn 90o < x < 180o. Khi đó:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 4)

Câu 3: Trong các giá trị sau, sin⁡α có thể nhận giá trị nào?

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 4)

Câu 4: Cho tan⁡α = 3/5.

Giá trị của biểu thức Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 4) bằng:

A. -4     B. -3

C. -2     D. -1

Câu 5: Giá trị Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 4) là:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 4)

Câu 6: Cho Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 4)

Giá trị của biểu thức Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 4) là:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 4)

Câu 7: Với góc x bất kì. Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?

A. sin2⁡x + cos22x = 1

B. sin2⁡ x - cos2(180o - x) = 1

C. sin2⁡x + cos2(180o - x) = 1

D. sin⁡(x2) + cos(x2) = 1

Câu 8: Đơn giản biểu thức A = (1 - sin2⁡x)cot2⁡x + (1 - cot2⁡x), ta có:

A. A = -cos2x    B. A = cos2x

C. A = sin2⁡x     D. A = -sin2⁡x

Đáp án & Hướng dẫn giải

Câu hỏi 1 2 3 4 5 6 7 8
Đáp án D B A A B D C C

Câu 1: Đáp án: D

Ta có: Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 4)

Do đó, đáp án D là đáp án sai

Câu 2: Đáp án: B

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 4)

Câu 3: Đáp án: A

Ta có: -1 ≤ sin⁡ α ≤ 1 do đó ta loại được đáp án B, C, D.

Câu 4: Đáp án: A

Vì tan⁡α = 3/5 nên cosα ≠ 0, chia tử và mẫu của biểu thức cho cosα, ta được:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 4)

Câu 5: Đáp án: B

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 4) Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 4)

Câu 6: Đáp án: D

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 4)

Câu 7: Đáp án: C

Ta có: sin2x + cos2(180o - x) = sin2⁡x + (-cosx)2 = sin2⁡x + cos2x = 1

Câu 8: Đáp án: C

Ta có:

A = (1 - sin2⁡x)cot2x + (1 - cot2⁡x) = cot2⁡x - sin2⁡x.cot2⁡x + 1 - cot2⁡x

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 4)

Xem thêm các bài thi môn Toán lớp 10 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 10, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Giải bài tập lớp 10 sách mới các môn học