Top 6 Đề kiểm tra 15 phút Toán 10 Chương 3 Hình học có đáp ánPhần dưới là danh sách Top 6 Đề kiểm tra 15 phút Toán 10 Chương 3 Hình học có đáp án. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp bạn ôn luyện & đạt điểm cao trong các bài thi, bài kiểm tra Toán lớp 10.

Mục lục Đề kiểm tra 15 phút Toán 10

Quảng cáo

Đề kiểm tra 15 phút Toán 10 Chương 3 Hình học (Đề số 1)

Thời gian làm bài: 15 phút

Câu 1: Cho đường tròn (C): x2 + y2 + 4x + 6y + 3 = 0 có tâm I và bán kính R là:

A. I(2;3), R = 10     B. I(2;3), R = √10

C. I(-2;-3), R = 10     D. I(-2;-3), R = √10

Câu 2: Cho đường tròn (C): x2 + y2 + 2x + 2y - 2 = 0 và điểm M(-1;1). Phương trình tiếp tuyến của đường tròn tại M là:

A. y - 1 = 0    B. y + 1 = 0

C. x - 1 = 0     D. x + 1 = 0

Câu 3: Phương trình đường tròn tâm I(-1;2), bán kính R = 5 là:

A. (x - 1)2 + (y + 2)2 = 5

B. (x + 1)2 + (y - 2)2 = 5

Quảng cáo

C. (x + 1)2 + (y - 2)2 = 25

D. (x - 1)2 + (y + 2)2 = 25

Câu 4: Cho phương trình (C): x2 + y2 - 8x + 10y + 2m - 1 = 0. Giá trị của tham số m để (C) là phương trình đường tròn là:

A. m < 21    B. m ≤ 21

C. m < 1/2     D. m ≤ 1/2

Câu 5: Cho đường tròn (C): x2 + y2 + 2x + 4y = 0 và đường thẳng d: 2x + y - 3 = 0. Phương trình đường thẳng d’ song song với d và tiếp xúc với đường tròn (C) là:

A. 2x + y - 1 = 0

B. 2x + y + 9 = 0

C. Cả A và B đều đúng

D. Không tồn tại đường thẳng d’

Câu 6: Cho đường tròn (C): x2 + y2 - 4x + 2y + 1 = 0 và đường thẳng d: 3x + y + 1 = 0. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

A. Đường thẳng d cắt đường tròn (C) tại hai điểm phân biệt (không đi qua tâm)

B. Đường thẳng d tiếp xúc với đường tròn (C)

C. Đường thẳng d không cắt đường tròn (C)

D. Đường thẳng d đi qua tâm của đường tròn (C)

Câu 7: Tọa độ giao điểm của đường thẳng Đề kiểm tra 15 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 4) và đường tròn (C): (x-1)2 + (y-2)2 = 32 là:

Quảng cáo

Câu 8: Phương trình đường tròn có tâm I(1;4) và tiếp xúc với đường thẳng d: 2x + y - 1 = 0 là:

A. (x - 1)2 + (y - 4)2 = √5

B. (x - 1)2 + (y - 4)2 = 5

C. (x + 1)2 + (y + 4)2 = √5

D. (x + 1)2 + (y + 4)2 = 5

Câu 9: Phương trình tiếp tuyến của đường tròn x2 + y2 = 4 và đi qua điểm (1;2) là:

A. y - 2 = 0     B. 4x + 3y - 10 = 0

C. 3x + 4y - 10 = 0     D. y - 2 = 0 và 4x + 3y - 10 = 0

Câu 10: Phương trình đường tròn tiếp xúc với hai trục tọa độ và đi qua điểm (2;1) có thể là:

A. (x + 1)2 + (y + 1)2 = 1

B. (x - 1)2 + (y - 1)2 = 1

C. (x + 5)2 + (y - 5)2 = 1

D. (x + 5)2 + (y - 5)2 = 25

Đáp án & Hướng dẫn giải

Câu hỏi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đáp án D A C A C A C B D B

Câu 1: Đáp án: D

Ta có:

(C): x2 + y2 + 4x + 6y + 3 = 0 ⇔ (x + 2)2 + (y + 3)2 = 10

Vậy I(-2;-3), R = √10

Câu 2: Đáp án: A

Ta có:

(C): x2 + y2 + 2x + 2y - 2 = 0 ⇔ (x + 1)2 + (y + 1)2 = 4 ⇒ I(-1;-1)

Phương trình tiếp tuyến của đường tròn tại M là đường thẳng đi qua M và nhận vector IM = (0;2) làm vecto pháp tuyến: 0.(x + 1) + 2.(y - 1) = 0 ⇔ y - 1 = 0

Câu 3: Đáp án: C

Phương trình đường tròn tâm I(-1;2), bán kính R = 5 là: (x + 1)2 + (y - 2)2 = 25

Câu 4: Đáp án: A

Ta có:

(C): x2 + y2 - 8x + 10y + 2m - 1 = 0 ⇔ (x - 4)2 + (y + 5)2 = 42 - 2m

Để (C) là phương trình đường tròn thì 42 - 2m > 0 ⇔ m < 21

Câu 5: Đáp án: C

Ta có:

(C): x2 + y2 + 2x + 4y = 0 ⇔ (x + 1)2 + (y + 2)2 = 5

⇒ I(-1;-2), R = √5

Vì d’ song song với d nên d': 2x + y + c = 0, (c ≠ -3)

Đường thẳng d’ tiếp xúc với (C) nên

Đề kiểm tra 15 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 4)

Đề kiểm tra 15 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 4)

Vậy phương trình đường thẳng d’ là: 2x + y - 1 = 0 hoặc 2x + y + 9 = 0

Câu 6: Đáp án: A

Ta có:

(C): x2 + y2 - 4x + 2y + 1 = 0 ⇔ (x - 2)2 + (y + 1)2 = 4

⇒ I(2;-1), R = 2

Ta thấy:

Đề kiểm tra 15 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 4)

Suy ra, d cắt đường tròn (C) tại hai điểm phân biệt

Thay tọa độ của I vào vế trái phương trình đường thẳng d ta được: 3.2 - 1 + 1 = 6 ≠ 0

Suy ra, I không thuộc d

Câu 7: Đáp án: C

Giả sử M là giao điểm của d và (C)

Vì M ∈ d ⇒ M(1 + 2t; 2 + 2t)

Vì M ∈ (C) ⇒ (1 + 2t - 1)2 + (2 + 2t - 2)2 = 32 ⇔ 4t2 + 4t2 = 32 ⇔ t2 = 4 ⇔ t = 2 hoặc t = -2

Vậy đường thẳng d cắt đường tròn (C) tại hai điểm (5;6) và (-3;-2)

Câu 8: Đáp án: B

Ta có:

Đề kiểm tra 15 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 4)

Vì đường tròn tiếp xúc với đường thẳng d nên R = d(I;d) = √5

Vậy phương trình đường tròn là: (x - 1)2 + (y - 4)2 = 5

Câu 9: Đáp án: D

Phương trình đường thẳng d đi qua điểm (1;2) có dạng: a(x - 1) + b(y - 2) = 0

Ta có:

Đề kiểm tra 15 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 4)

Vì d tiếp xúc với (C) nên: d(I;d) = R

Đề kiểm tra 15 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 4) Đề kiểm tra 15 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 4)

⇔ a2 + 4ab + 4b2 = 4a2 + 4b2 ⇔ 3a2 - 4ab = 0

⇔ a(3a - 4b) = 0 Đề kiểm tra 15 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 4)

Với a = 0 chọn b = 1 ⇒ d: y - 2 = 0

Với 3a = 4b chọn a = 4, b = 3 ⇒ d: 4(x - 1) + 3(y - 2) = 0 ⇔ 4x + 3y - 10 = 0

Câu 10: Đáp án: B

Vì đường tròn tiếp xúc với hai trục tọa độ và đi qua điểm (3;1) nên đường tròn sẽ nằm ở góc phần tư thứ nhất ⇒ I(a;a), R = a (a > 0)

⇒ (x - a)2 + (y - a)2 = a2

Vì điểm (3;1) thuộc đường tròn

⇒ (2 - a)2 + (1 - a)2 = a2 ⇔ a2 - 6a + 5 = 0

Đề kiểm tra 15 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 4)

Đề kiểm tra 15 phút Toán 10 Chương 3 Hình học (Đề số 2)

Thời gian làm bài: 15 phút

Phần I: Trắc nghiệm

Câu 1: Đường thẳng d: x - 2y + 4 = 0 có một vecto chỉ phương là:

A. (-2;-1)     B. (-2;1)

C. (1;-2)     D. (1;2)

Câu 2: Phương trình tham số của đường thẳng đi qua A(-1;-2), B(3;2) là:

Đề kiểm tra 15 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 5)

Câu 3: Cho A(1;-3), B(-1;1). Phương trình đường thẳng trung trực của AB là:

Đề kiểm tra 15 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 5)

Câu 4: Cho Đề kiểm tra 15 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 5) . Phương trình tổng quát của d là:

A. 2x + 3y + 4 = 0     B. 2x - 3y + 4 = 0

C. -2x + 3y - 4 = 0     D. 2x - 3y - 4 = 0

Câu 5: Góc giữa hai đường thẳng d: x - 2y - 3 = 0 và d': 3x - y - 3 = 0 là:

A. 30o     B. 45o

C. 60o     D. 90o

Câu 6: Cho d: 3x - y + 1 = 0. Phương trình đường thẳng song song với d và cách d một khoảng bằng √10 là:

A. 3x - y + 11 = 0     B. 3x - y - 9 = 0

C. Cả A và B đều đúng     D. Cả A và B đều sai

Câu 7: Cho đường thẳng d đi qua A(1;-2) và cắt hai trục tọa độ lần lượt tại M và N sao cho tam giác OMN cân. Phương trình đường thẳng d là:

A. x - y - 3 = 0     B. x + y + 1 = 0

C. x - y + 3 = 0     D. x - y - 1 = 0

Câu 8: Cho d: 2x - 3y + 7 = 0; Đề kiểm tra 15 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 5) . Giá trị của m để d và d’ song song với nhau là:

A. m = -3     B. m = 3

C. m = 4/3     D. m = -4/3

Câu 9: Tọa độ giao điểm của hai đường thẳng d: x - 3y - 1 = 0; Đề kiểm tra 15 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 5) là:

A. (1;4)     B. (-1;4)

C. (4;1)     D. (4;-1)

Câu 10: Cho d: -x - 2y + 1 = 0; Đề kiểm tra 15 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 5) . Vị trí tương đối của d và d’ là:

A. Song song     B. Trùng nhau

C. vuông góc     D. cắt nhưng không vuông

Đáp án & Hướng dẫn giải

Câu hỏi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đáp án A B B D B C A C C D

Câu 1: Đáp án A

Câu 2: Đáp án: B

Ta có: A(-1;-2), B(3;2) Đề kiểm tra 15 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 5)

Đường thẳng AB đi qua B và nhận vecto u =(1;1) cùng phương với vecto Đề kiểm tra 15 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 5) là vecto chỉ phương:

Đề kiểm tra 15 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 5)

Câu 3: Đáp án: B

Gọi I là trung điểm của AB ⇒ I(0;-1)

A(1;-3), B(-1;1) Đề kiểm tra 15 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 5)

Đường thẳng trung trực của AB là đường thẳng đi qua I và nhận Đề kiểm tra 15 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 5) là vecto pháp tuyến: -2(x - 0) + 4(y + 1) = 0 ⇔ x - 2y - 2 = 0

Câu 4: Đáp án: D

Ta có:

Đề kiểm tra 15 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 5) Đề kiểm tra 15 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 5)

Câu 5: Đáp án: B

d: x - 2y - 3 = 0 có Đề kiểm tra 15 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 5)

d': 3x - y - 3 = 0 có Đề kiểm tra 15 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 5)

Gọi α là góc giữa hai đường thẳng d và d’

Đề kiểm tra 15 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 5) Đề kiểm tra 15 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 5)

⇒ α = 45o

Câu 6: Đáp án: C

Gọi d’ là đường thẳng song song với d và cách d một khoảng bằng √10

Vì d’//d nên d’ có dạng: 3x - y + c = 0, (c ≠ 1)

Lấy M(0;1) ∈ d. Vì d’ cách d một khoảng bằng √10 nên:

Đề kiểm tra 15 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 5) Đề kiểm tra 15 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 5)

Vậy d': 3x - y + 11 = 0 hoặc d': 3x - y - 9 = 0

Câu 7: Đáp án: A

Giả sử d cắt hai trục tọa độ tại M(a;0), N(0;b)

Vì tam giác OMN cân tại O nên |a| = |b|

Vì d đi qua A(1;-2) nằm ở góc phần tư thứ tư nên b = -a, a > 0

Suy ra, phương trình d có dạng:

Đề kiểm tra 15 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 5)

Vì A(1;-2) thuộc d nên:

Đề kiểm tra 15 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 5)

Vậy phương trình d là:

Đề kiểm tra 15 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 5)

Câu 8: Đáp án: C

Đề kiểm tra 15 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 5)

Để d//d’ thì

Đề kiểm tra 15 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 5)

Câu 9: Đáp án: C

Gọi M là giao điểm của d và d’

Vì M ∈ d' ⇒ M(2t; 3-t)

Vì M ∈ d ⇒ 2t - 3.(3 - t) - 1 = 0 ⇔ 2t - 9 + 3t - 1 = 0 ⇔ t = 2 ⇒ M(4;1)

Câu 10: Đáp án: D

Ta có:

Đề kiểm tra 15 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 5) Đề kiểm tra 15 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 5)

⇒ d': x - 2y + 5 = 0

Ta thấy:

Đề kiểm tra 15 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 5) ⇒ d cắt d’

Mà (-1;-2).(1;-2) = -1 + 4 = 3 ≠ 0 nên d cắt d’ nhưng không vuông

Xem thêm các bài kiểm tra, bài thi môn Toán lớp 10 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 199K cho teen 2k5 tại khoahoc.vietjack.com

Toán lớp 10 - Thầy Phạm Như Toàn

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Vật Lý 10 - Thầy Quách Duy Trường

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 10 - Thầy Quang Hưng

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Hóa Học lớp 10 - Cô Nguyễn Thị Thu

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Hóa học lớp 10 - cô Trần Thanh Thủy

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
2005 - Toán Lý Hóa