Đề kiểm tra 15 phút Toán 10 Chương 4 Đại Số có đáp án (4 đề)Đề kiểm tra 15 phút Toán 10 Chương 4 Đại Số có đáp án (4 đề)

Phần dưới là danh sách Đề kiểm tra 15 phút Toán 10 Chương 4 Đại Số có đáp án (4 đề). Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp bạn ôn luyện & đạt điểm cao trong các bài thi Toán lớp 10.

đề kiểm tra 15 phút

Quảng cáo

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề kiểm tra 15 phút chương 4

Môn: Toán 10

Thời gian làm bài: 15 phút

(Đề 1)

Câu 1: Tập xác định của hàm số Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

Câu 2: Cho biểu thức f(x) = (x + 5)(3 - x). Tập hợp tất cả các giá trị của x thỏa mãn bất phương trình f(x) ≤ 0 là

A. x ∈ (-∞;5) ∪ (3;+∞)     B. x ∈ (3;+∞)

C. x ∈ (-5;3)     D. x ∈ (-∞;-5] ∪ [3;+∞)

Câu 3: Giá trị của m để bất phương trình m2x + 3 < mx + 4 có nghiệm là:

A. ∀x ∈ R     B. m = 0

C. m = 0 và m = 1     D. m = 1

Câu 4: Giá trị nào của m thì bất phương trình (m2 + m + 1)x - 5m ≥ (m2 + 2)x - 3m - 1 vô nghiệm là:

A. m = 1     B. m ≥ 1

C. m < 1     D. m ≤ 1

Câu 5: Tập nghiệm của hệ bất phương trình Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 1) là:

A. S= (-∞; -3] ∪ (3;+∞)     B. S = [-3;3)

C. S = (-∞;3)     D. S = [-∞;-3] ∪ (3;+∞)

Câu 6: Số nghiệm nguyên của hệ bất phương trình là: Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

A. 4     B. 10

C. 8     D. 12

Câu 7: Hệ bất phương trình Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 1) vô nghiệm khi

A. m ≤ -2     B. m > -2

C. m < -1     D. m = 0

Câu 8: Bất phương trình Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 1) có tập nghiệm là:

A. (-∞;3)     B. (1;3)

C. [1;3)     D. (-∞;1)

Câu 9: Tập nghiệm của bất phương trình Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 1) là:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

Câu 10: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để f(x) = m(x - m) - (x - 1) không âm với mọi x ∈ (-∞; m + 1].

A. m = 1     B. m > 1

C. m < 1     D. m ≥ 1

Đáp án & Hướng dẫn giải

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đáp án A D A A B C A D D C

Câu 1: Chọn A.

Hàm số Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 1) xác định khi

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

Vậy tập xác định của hàm số Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 1)Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 1) .

Câu 2: Chọn D.

Để f(x) ≤ 0 thì (x + 5)(3 - x) < 0

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

Vậy x ∈ (-∞;-5] ∪ [3;+∞).

Câu 3: Chọn A.

m2x + 3 < mx + 4 ⇔ m(m - 1)x < 1 vô nghiệm Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 1) , vô lí.

Vậy với ∀m ∈ R, bất phương trình có nghiệm.

Câu 4: Chọn A.

Bất phương trình (m2 + m + 1)x - 5m ≥ (m2 + 2)x - 3m - 1 ⇔ (m - 1)x ≥ 2m - 1 vô nghiệm khi

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

Câu 5: Chọn B

Ta có:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

Tập nghiệm của hệ bất phương trình là S = [-3;3).

Câu 6: Chọn C.

Ta có:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

Mà x nguyên ⇒ x ∈ {4;5;....;11}

Vậy có 8 giá trị của x thỏa mãn hệ bất phương trình.

Câu 7: Chọn A.

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

Hệ bất phương trình vô nghiệm m - 1 ≤ -3 ⇔ m ≤ -2

Câu 8: Chọn D.

Điều kiện: x < 3

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là S = (-∞;1)

Câu 9: Chọn D.

Điều kiện: x ≠ -2;1

Khi đó, ta có:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

Lập bảng xét dấu.

Tập nghiệm của bất phương trình Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 1)Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 1) .

Câu 10: Chọn C.

m(x - m) - (x - 1) ≥ 0 ⇔ (m - 1)x ≥ m2 - 1.

   +) m = 1 ⇒ x ∈ R. (không thỏa)

   +) Xét m > 1 thì (1) ⇔ x ≥ m + 1 không thỏa điều kiện nghiệm đã cho.

   +) Xét m < 1 thì (1) ⇔ x ≥ m + 1 thỏa điều kiện nghiệm đã cho.

Vậy m < 1.

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề kiểm tra 15 phút chương 4

Môn: Toán 10

Thời gian làm bài: 15 phút

(Đề 2)

Câu 1: Dấu của tam thức 3x2 - 2x + 1 là:

A. 3x2 - 2x + 1 ≥ 0, ∀x ∈ R     B. 3x2 - 2x + 1 > 0,∀x ∈ R

C. 3x2 - 2x + 1 < 0, ∀x ∈ R     D. 3x2 - 2x + 1 ≤ 0,∀x ∈ R

Câu 2: Cho biểu thức: (-x2 + x - 1)(6x2 - 5x + 1)

A. (-x2 + x - 1)(6x2 - 5x + 1) > 0 Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

B. (-x2 + x - 1)(6x2 - 5x + 1) < 0 Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

C. (-x2 + x - 1)(6x2 - 5x + 1) > 0 Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

D. (-x2 + x - 1)(6x2 - 5x + 1) < 0 Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

Câu 3: Tập nghiệm của bất phương trình x2 + x - 12 < 0 là:

A. S = (-4;3)     B. S = (-∞;-4)

C. S = (3;+∞)     D. S = R

Câu 4: Giá trị của tham số m để phương trình x2 - mx + m + 3 = 0 có nghiệm là:

A. m ∞ (-∞;-2]     B. m ∞ [6;+∞)

C. m ∞ [-2;6]     D. m ∞ (-∞;-2] ∪ [6;+∞)

Câu 5: Tập nghiệm của hệ bất phương trình Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 2) là:

A. S = [-1;2]     B. S = (-1;2)

C. S = (-∞;-1)     D. S = R

Câu 6: Cho hệ bất phương trình Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 2) . Các giá trị của x thỏa mãn hệ bất phương trình khi m = 1 là:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 2) Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

Câu 7: Giá trị của m để bất phương trình m2x + m(x + 1) - 2(x - 1) > 0 nghiệm đúng với mọi x ∈ [-2;1] là:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

Câu 8: Tập nghiệm của bất phương trình (4 - 3x)(-2x2 + 3x - 1) ≤ 0 là:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

Câu 9: Giá trị của m để biểu thức Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 2) luôn dương là:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

Câu 10: Giá trị của m để biểu thức -x2 - 2x - m luôn âm là:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

Đáp án & Hướng dẫn giải

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đáp án B A A D B D A C A D

Câu 1: Chọn B.

Ta có Δ' = -2 < 0, a = 3 > 0 ⇒ Tam thức 3x2 - 2x + 1 có cùng dấu với hệ số a ⇒ 3x2 - 2x + 1 > 0, ∀x ∈ R

Câu 2: Chọn A.

Ta có:

+) -x2 + x - 1 = 0: PT vô nghiệm

+) 6x2 - 5x + 1 = 0 Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

Lập bảng xét dấu:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

Suy ra

(-x2 + x - 1)(6x2 - 5x + 1) > 0 Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

(-x2 + x - 1)(6x2 - 5x + 1) < 0

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

Câu 3: Chọn A.

Tam thức f(x) = x2 + x - 12 có a = 1 > 0 và có hai nghiệm x1 = -4; x2 = 3

(f(x) trái dấu với hệ số a).

Suy ra x2 + x - 12 < 0 ⇔ -4 < x < 3

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là S = (-4;3).

Câu 4: Chọn D.

Phương trình có nghiệm khi và chỉ khi Δ ≥ 0

⇔ m2 - 4(m + 3) ≥ 0

⇔ m2 - 4m - 12 ≥ 0 Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

Vậy với m ∈ (-∞;-2] ∪ [6;+∞) thì phương trình có nghiệm

Câu 5: Chọn B.

Ta có:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 2) Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

Vậy tập nghiệm hệ bất phương trình là S = (-1;2).

Câu 6: Chọn D.

Với m = 1 hệ bất phương trình trở thành:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 2) Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

Vậy tập nghiệm hệ bất phương trình là

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

Câu 7: Chọn A.

Bất phương trình m2x + m(x + 1) - 2(x - 1) > 0 có nghiệm đúng với mọi x ∈ [-2;1] khi và chỉ khi

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 2) Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

Câu 8: Chọn C.

Ta có :

+) 4 - 3x = 0 ⇔ x = 4/3

+) -2x2 + 3x - 1 = 0 Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

Lập bảng xét dấu :

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

Vậy tập nghiệm của bất phương trình (4 - 3x)(-2x2 + 3x - 1) ≤ 0 là Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 2) .

Câu 9: Chọn A.

Tam thức -4x2 + 5x - 2 có a = -4 <0, Δ = -7 < 0 suy ra -4x2 + 5x - 2 < 0, ∀x

Do đó Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

luôn dương khi và chỉ khi -x2 + 4(m + 1)x + 1 - 4m2 luôn âm

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 2) Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

Vậy với Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 2) thì biểu thức Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 2) luôn dương.

Câu 10: Chọn D.

Biểu thức -x2 - 2x - m < 0 (∀x ∈ R)

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

Vậy với Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 2) thì biểu thức -x2 - 2x - m luôn âm.

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề kiểm tra 15 phút chương 4

Môn: Toán 10

Thời gian làm bài: 15 phút

(Đề 3)

Câu 1: Tập xác định của hàm số Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 3) là:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 3)

Câu 2: Tập nghiệm của bất phương trình Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 3) là:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 3)

Câu 3: Tập nghiệm của bất phương trình |3x - 5| ≤ 2x + 3 là:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 3)

Câu 4: Nhị thức nào sau đây nhận giá trị âm với mọi x > -3/2 ?

A. y = -2x + 3     B. y = -3x - 2

C. y = 3x + 2     D. y = -2x - 3

Câu 5: Giá trị của m để bất phương trình 3x - 2m + 5 ≥ 0 có tập nghiệm là tập con của [2;+∞) là:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 3)

Câu 6: Hàm số Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 3) có tập xác định là một đoạn trên trục số khi:

A. m > -2     B. m < -2

C. m > -1/2     D. m > 2

Câu 7: Nhị thức y = -x + 3 nhận giá trị dương khi:

A. x > 3     B. x < 3

C. x > -3    D. x < -3

Câu 8: Tập nghiệm của bất phương trình Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 3) là:

A. (-1;2)     B. [-1;2]

C. (-∞;-1) ∪ (2;+∞)     D. (-∞;-1] ∪ [2;+∞)

Đáp án & Hướng dẫn giải

Câu hỏi 1 2 3 4 5 6 7 8
Đáp án C A B D D A B A

Câu 1: Chọn C.

Hàm số Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 3) xác định khi và chỉ khi Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 3)

Vì x2 + 2 > 0

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 3)

⇔ 2 - 4x > 0 ⇔ 4x <2 ⇔ x < 1/2

Vậy tập xác định của bất phương trình là: (-∞;1/2)

Câu 2: Chọn A.

Ta có:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 3)

Bảng xét dấu bất phương trình:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 3)

Dựa vào bảng xét dấu ta có tập nghiệm của bất phương trình là: Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 3)

Câu 3: Chọn B

Ta có:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 3)

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 3)

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 3)

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là: [2/5; 8]

Câu 4: Chọn D.

Nhị thức f(x) nhận giá trị âm với mọi x > -3/2. Do đó, phương trình f(x) = 0 có nghiệm x = -3/2, loại đáp án A và B.

Vì nhị thức f(x) nhận giá trị âm với mọi x > -3/2 nên hệ số a < 0

Câu 5: Chọn D.

Ta có:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 3)

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là: Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 3)

Để Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 3)

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 3)

Câu 6: Chọn A.

Hàm số Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 3) có nghĩa khi và chỉ khi:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 3)

Để tập xác định của hàm số là một đoạn thì Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 3)

Câu 7: Chọn B.

Dựa vào dấu của nhị thức bậc nhất ta có nhị thức y = -x + 3 nhận giá trị dương khi x < 3

Câu 8: Chọn A.

Ta có:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 3) Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 3)

Ta có bảng xét dấu:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 3)

Dựa vào bảng xét dấu ta có tập nghiệm của bất phương trình là: (-1;2)

Quảng cáo

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề kiểm tra 15 phút chương 4

Môn: Toán 10

Thời gian làm bài: 15 phút

(Đề 4)

p>Câu 1: Tập xác định của hàm số Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

Câu 2: Các giá trị m để tam thức f(x) = x2 - (m + 2)x + 8m + 1 đổi dấu 2 lần là:

A. m ≤ 0 hoặc m ≥ 28     B. m < 0 hoặc m > 28

C. 0 < m < 28     D. m > 0

Câu 3: Cho bảng xét dấu:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

Bảng xét dấu trên là của tam thức bậc hai nào sau đây?

A. f(x) = -x2 - x + 6     B. f(x) = x2 + x - 6

C. f(x) = -x2 + x + 6     D. f(x) = x2 - x + 6

Câu 4: Tập nghiệm của hệ bất phương trình Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 4) là:

A. (-∞;1) ∪ (4;+∞)     B. (-∞;1) ∪ (3;+∞)

C. (-∞;2) ∪ (3;+∞)     D. (1;4)

Câu 5: Tìm m để (m + 1)x2 + mx + m < 0, ∀x ∈ R?

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

Câu 6: Tập nghiệm của bất phương trình Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 4) là:

A. (-∞;-4) ∪ (-1;1) ∪ (4;+∞)     B. (-∞;-4)

B. (-1;1)     D. (4;+∞)

Câu 7: Hệ bất phương trình Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 4) có nghiệm khi:

A. m > 1     B. m < 1

C. m = 1     D. m ≠ 1

Câu 8: Xét dấu biểu thức Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 4) ta có:

A. f(x) > 0 khi -7 < x < -1 hoặc 1 < x < 3

B. f(x) > 0 khi x < -7 hoặc -1 < x < 1 hoặc x > 3

C. f(x) > 0 khi -1 < x < 0 hoặc x > 1

D. f(x) > 0 khi x > -1

Đáp án & Hướng dẫn giải

Câu hỏi 1 2 3 4 5 6 7 8
Đáp án C B A A C A B B

Câu 1: Đáp án C

Hàm số Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 4) xác định khi và chỉ khi:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

Vậy tập xác định của hàm số là: Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

Câu 2: Đáp án: B

Tam thức f(x) = x2 - (m + 2)x + 8m + 1 đổi dấu hai lần khi và chỉ khi f(x) có hai nghiệm phân biệt

Ta có: Δ = [-(m + 2)]2 - 4.(8m + 1) = m2 - 28m

f(x) có hai nghiệm phân biệt khi và chỉ khi

Δ > 0 ⇔ m2 - 28m > 0 Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

Câu 3: Đáp án: A

Từ bảng xét dấu ta thấy phương trình f(x) = 0 có 2 nghiệm là -3 và 2. Do đó, ta loại được đáp án C và D

Dựa vào bảng xét dấu, f(x) > 0 trong khoảng (-3;2) do đó hệ số a < 0

Câu 4: Đáp án: A

Ta có bảng xét dấu:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

Dựa vào bảng xét dấu ta thấy tập nghiệm của bất phương trình là: (-∞;1) ∪ (4;+∞)

Câu 5: Đáp án C

Bất phương trình (m + 1)x2 + mx + m < 0, ∀x ∈ R khi và chỉ khi:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 4) Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

Câu 6: Đáp án A.

Ta có:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 4) Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

Bảng xét dấu bất phương trình (1):

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

Dựa vào bảng xét dấu ta thấy tập nghiệm của bất phương trình (1) là: (-∞;-4) ∪ (-2;1) ∪ (2;+∞)

Bảng xét dấu bất phương trình (2):

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

Dựa vào bảng xét dấu ta thấy tập nghiệm của bất phương trình (2) là: (-∞;-2) ∪ (-1;2) ∪ (4;+∞)

Vậy tập nghiệm của hệ bất phương trình là: (-∞;-4) ∪ (-1;1) ∪ (4;+∞)

Câu 7: Đáp án: B

Ta có:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

Vậy hệ bất phương trình có nghiệm khi và chỉ khi m < 1

Câu 8: Đáp án: B

Ta có bảng xét dấu:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

Dựa vào bảng xét dấu ta thấy: f(x) > 0 khi x < -7 hoặc -1 < x < 1 hoặc x > 3

Xem thêm các bài thi môn Toán lớp 10 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

Săn SALE shopee tháng 6-6:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 10

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Giải bài tập lớp 10 sách mới các môn học