Top 4 Đề kiểm tra 15 phút Toán 10 Chương 4 Đại Số có đáp ánPhần dưới là danh sách Top 4 Đề kiểm tra 15 phút Toán 10 Chương 4 Đại Số có đáp án. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp bạn ôn luyện & đạt điểm cao trong các bài thi, bài kiểm tra Toán lớp 10.

Mục lục Đề kiểm tra 15 phút Toán 10

Quảng cáo

Đề kiểm tra 15 phút Toán 10 Chương 4 Đại Số (Đề số 1)

Thời gian làm bài: 15 phút

Câu 1: Tập xác định của hàm số Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 3) là:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 3)

Câu 2: Tập nghiệm của bất phương trình Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 3) là:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 3)

Câu 3: Tập nghiệm của bất phương trình |3x - 5| ≤ 2x + 3 là:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 3)

Câu 4: Nhị thức nào sau đây nhận giá trị âm với mọi x > -3/2 ?

A. y = -2x + 3     B. y = -3x - 2

C. y = 3x + 2     D. y = -2x - 3

Quảng cáo

Câu 5: Giá trị của m để bất phương trình 3x - 2m + 5 ≥ 0 có tập nghiệm là tập con của [2;+∞) là:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 3)

Câu 6: Hàm số Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 3) có tập xác định là một đoạn trên trục số khi:

A. m > -2     B. m < -2

C. m > -1/2     D. m > 2

Câu 7: Nhị thức y = -x + 3 nhận giá trị dương khi:

A. x > 3     B. x < 3

C. x > -3    D. x < -3

Câu 8: Tập nghiệm của bất phương trình Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 3) là:

A. (-1;2)     B. [-1;2]

Quảng cáo

C. (-∞;-1) ∪ (2;+∞)     D. (-∞;-1] ∪ [2;+∞)

Đáp án & Hướng dẫn giải

Câu hỏi 1 2 3 4 5 6 7 8
Đáp án C A B D D A B A

Câu 1: Chọn C.

Hàm số Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 3) xác định khi và chỉ khi Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 3)

Vì x2 + 2 > 0

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 3)

⇔ 2 - 4x > 0 ⇔ 4x <2 ⇔ x < 1/2

Vậy tập xác định của bất phương trình là: (-∞;1/2)

Câu 2: Chọn A.

Ta có:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 3)

Bảng xét dấu bất phương trình:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 3)

Dựa vào bảng xét dấu ta có tập nghiệm của bất phương trình là: Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 3)

Câu 3: Chọn B

Ta có:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 3)

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 3)

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 3)

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là: [2/5; 8]

Câu 4: Chọn D.

Nhị thức f(x) nhận giá trị âm với mọi x > -3/2. Do đó, phương trình f(x) = 0 có nghiệm x = -3/2, loại đáp án A và B.

Vì nhị thức f(x) nhận giá trị âm với mọi x > -3/2 nên hệ số a < 0

Câu 5: Chọn D.

Ta có:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 3)

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là: Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 3)

Để Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 3)

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 3)

Câu 6: Chọn A.

Hàm số Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 3) có nghĩa khi và chỉ khi:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 3)

Để tập xác định của hàm số là một đoạn thì Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 3)

Câu 7: Chọn B.

Dựa vào dấu của nhị thức bậc nhất ta có nhị thức y = -x + 3 nhận giá trị dương khi x < 3

Câu 8: Chọn A.

Ta có:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 3) Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 3)

Ta có bảng xét dấu:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 3)

Dựa vào bảng xét dấu ta có tập nghiệm của bất phương trình là: (-1;2)

Đề kiểm tra 15 phút Toán 10 Chương 4 Đại Số (Đề số 2)

Thời gian làm bài: 15 phút

Câu 1: Tập xác định của hàm số Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

Câu 2: Các giá trị m để tam thức f(x) = x2 - (m + 2)x + 8m + 1 đổi dấu 2 lần là:

A. m ≤ 0 hoặc m ≥ 28     B. m < 0 hoặc m > 28

C. 0 < m < 28     D. m > 0

Câu 3: Cho bảng xét dấu:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

Bảng xét dấu trên là của tam thức bậc hai nào sau đây?

A. f(x) = -x2 - x + 6     B. f(x) = x2 + x - 6

C. f(x) = -x2 + x + 6     D. f(x) = x2 - x + 6

Câu 4: Tập nghiệm của hệ bất phương trình Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 4) là:

A. (-∞;1) ∪ (4;+∞)     B. (-∞;1) ∪ (3;+∞)

C. (-∞;2) ∪ (3;+∞)     D. (1;4)

Câu 5: Tìm m để (m + 1)x2 + mx + m < 0, ∀x ∈ R?

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

Câu 6: Tập nghiệm của bất phương trình Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 4) là:

A. (-∞;-4) ∪ (-1;1) ∪ (4;+∞)     B. (-∞;-4)

B. (-1;1)     D. (4;+∞)

Câu 7: Hệ bất phương trình Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 4) có nghiệm khi:

A. m > 1     B. m < 1

C. m = 1     D. m ≠ 1

Câu 8: Xét dấu biểu thức Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 4) ta có:

A. f(x) > 0 khi -7 < x < -1 hoặc 1 < x < 3

B. f(x) > 0 khi x < -7 hoặc -1 < x < 1 hoặc x > 3

C. f(x) > 0 khi -1 < x < 0 hoặc x > 1

D. f(x) > 0 khi x > -1

Đáp án & Hướng dẫn giải

Câu hỏi 1 2 3 4 5 6 7 8
Đáp án C B A A C A B B

Câu 1: Đáp án C

Hàm số Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 4) xác định khi và chỉ khi:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

Vậy tập xác định của hàm số là: Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

Câu 2: Đáp án: B

Tam thức f(x) = x2 - (m + 2)x + 8m + 1 đổi dấu hai lần khi và chỉ khi f(x) có hai nghiệm phân biệt

Ta có: Δ = [-(m + 2)]2 - 4.(8m + 1) = m2 - 28m

f(x) có hai nghiệm phân biệt khi và chỉ khi

Δ > 0 ⇔ m2 - 28m > 0 Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

Câu 3: Đáp án: A

Từ bảng xét dấu ta thấy phương trình f(x) = 0 có 2 nghiệm là -3 và 2. Do đó, ta loại được đáp án C và D

Dựa vào bảng xét dấu, f(x) > 0 trong khoảng (-3;2) do đó hệ số a < 0

Câu 4: Đáp án: A

Ta có bảng xét dấu:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

Dựa vào bảng xét dấu ta thấy tập nghiệm của bất phương trình là: (-∞;1) ∪ (4;+∞)

Câu 5: Đáp án C

Bất phương trình (m + 1)x2 + mx + m < 0, ∀x ∈ R khi và chỉ khi:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 4) Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

Câu 6: Đáp án A.

Ta có:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 4) Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

Bảng xét dấu bất phương trình (1):

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

Dựa vào bảng xét dấu ta thấy tập nghiệm của bất phương trình (1) là: (-∞;-4) ∪ (-2;1) ∪ (2;+∞)

Bảng xét dấu bất phương trình (2):

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

Dựa vào bảng xét dấu ta thấy tập nghiệm của bất phương trình (2) là: (-∞;-2) ∪ (-1;2) ∪ (4;+∞)

Vậy tập nghiệm của hệ bất phương trình là: (-∞;-4) ∪ (-1;1) ∪ (4;+∞)

Câu 7: Đáp án: B

Ta có:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

Vậy hệ bất phương trình có nghiệm khi và chỉ khi m < 1

Câu 8: Đáp án: B

Ta có bảng xét dấu:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

Dựa vào bảng xét dấu ta thấy: f(x) > 0 khi x < -7 hoặc -1 < x < 1 hoặc x > 3

Xem thêm các bài kiểm tra, bài thi môn Toán lớp 10 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 199K cho teen 2k5 tại khoahoc.vietjack.com

Toán lớp 10 - Thầy Phạm Như Toàn

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Vật Lý 10 - Thầy Quách Duy Trường

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 10 - Thầy Quang Hưng

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Hóa Học lớp 10 - Cô Nguyễn Thị Thu

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Hóa học lớp 10 - cô Trần Thanh Thủy

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
2005 - Toán Lý Hóa