Đề kiểm tra 1 tiết Toán 10 Chương 4 Đại Số có đáp án (4 đề)Đề kiểm tra 1 tiết Toán 10 Chương 4 Đại Số có đáp án (4 đề)

Phần dưới là danh sách Đề kiểm tra 1 tiết Toán 10 Chương 4 Đại Số có đáp án (4 đề). Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp bạn ôn luyện & đạt điểm cao trong các bài thi Toán lớp 10.

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề kiểm tra 1 tiết chương 4 Học kì 1

Môn: Toán 10

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề 1)

Phần I: Trắc nghiệm (6 điểm)

Câu 1: Tập xác định của hàm số Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 1) là:

A. (-∞;2]     B. [2;+∞)

C. (2;+∞)     D. (-∞;2)

Câu 2: Bất phương trình nào sau đây không tương đương với bất phương trình x + 5 ≥ 0?

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

Câu 3: Khẳng định nào sau đây đúng?

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

Câu 4: Với giá trị nào của m thì hai bất phương trình (m + 2)x ≤ m + 1 và 3m(x - 1) ≤ -x - 1 tương đương:

A. m = -3     B. m = -2

C. m = -1     D. m = 3

Câu 5: Tập nghiệm của bất phương trình: Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 1) là:

A. S = ∅     B. S = R

C. S = (-∞;-1) .     D. S = (-1;+∞)

Câu 6: Tập nghiệm của bất phương trình: |2x-1| ≤ x là S = [a;b]. Tính P = a.b ?

A. P = 1/2    B. P = 1/6

C. P = 1    D. P = 1/3

Câu 7: Bất phương trình mx > 3 + m vô nghiệm khi:

A. m = 0     B. m > 0

C. m < 0     D. m ≠ 0

Câu 8: Số nghiệm tự nhiên nhỏ hơn 6 của bất phương trình Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 1) là:

A. 3     B. 4

C. 5     D. 6

Câu 9: Cho bất phương trình: m(x - m) ≥ x - 1. Các giá trị nào sau đây của m thì tập nghiệm của bấtphương trình là S = (-∞;m + 1]:

A. m = 1    B. m > 1

C. m < 1     D. m ≥ 1

Câu 10: Với giá trị nào của m thì bất phương trình (m2 + m + 1)x - 5m ≥ (m2 + 2)x - 3m - 1 vô nghiệm ?

A. m = 1    B. m ≥ 1

C. m < 1     D. m ≤ 1

Câu 11:Tập nghiệm của hệ bất phương trình Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 1) là:

A.(-∞;1) ∪ (3;+∞)    B.(-∞;1) ∪ (4;+∞)

C. (-∞;2) ∪ (3;+∞)    D. (1;4)

Câu 12: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hệ bất phương trình Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 1) có nghiệm.

A. m > -11.    B. m ≥ -11.

C. m < -11.    D. m ≤ -11.

Phần II: Tự luận (4 điểm)

Câu 1: Giải các bất phương trình và hệ bất phương trình sau:

a) -3x2 + 2x + 1 ≥ 0

b) Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

c) (1 - 2x)(x2 - x - 1) < 0

Câu 2: Cho bất phương trình: (2m + 1)x + m - 5 ≥ 0

Tìm điều kiện của m để bất phương trình có nghiệm đúng với ∀x ∈ (0;1).

Câu 3: Chứng minh rằng:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

Đáp án & Hướng dẫn giải

Phần I: Trắc nghiệm

Câu 1 2 3 4 5 6
Đáp án D D D D C D
Câu 7 8 9 10 11 12
Đáp án A A C A B A

Câu 1: Chọn D.

Hàm số Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 1) xác định khi 2 - x > 0 ⇒ x < 2.

Tập xác định của hàm số là S = (-∞;2).

Câu 2: Chọn D.

+) Xét bất phương trình x + 5 ≥ 0 ⇔ x ≥ -5

⇒ Tập nghiệm của bất phương trình là S = [-5;+∞)

+) Xét bất phương trình (x - 1)2(x + 5) ≥ 0

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

Tập nghiệm của bất phương trình là S = [-5;+∞).

+) Xét bất phương trình -x2(x + 5) ≤ 0

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

Tập nghiệm của bất phương trình là S = [-5;+∞).

+) Xét bất phương trình

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

Tập nghiệm của bất phương trình là S = [-5;+∞).

+) Xét bất phương trình

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

Tập nghiệm của bất phương trình là S = [5;+∞).

Vậy bất phương trình Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 1) không tương đương với bất phương trình x + 5 ≥ 0.

Câu 3: Chọn D.

+) x2 ≤ 3x ⇔ x2 - 3x ≤ 0 ⇔ 0 ≤ x ≤ 3 ⇒ Khẳng định A sai

+) Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 1) ⇒ x < 0 (vì 1 > 0) ⇒ Khẳng định B sai

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

+) x + |x| ≥ x ⇔ x + |x| - x ≥ 0 ⇔ |x| ≥ 0 ⇒ Khẳng định D đúng

Câu 4: Chọn D.

+) (m + 2)x ≤ m + 1 Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

+) 3m(x - 1) ≤ -x - 1 ⇔ 3mx - 3m + x + 1 ≤ (3m + 1)x ≤ 3m - 1

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

Hai bất phương trình (m + 2)x ≤ m + 1 và 3m(x - 1) ≤ -x - 1 tương đương khi và chỉ khi hai bất phương trình có cùng tập nghiệm khi đó:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

⇔ (m + 1)(3m + 1) = (m + 2)(3m - 1)

⇔ 3m2 + m + 3m + 1 = 3m2 - m + 6m - 2

⇔ 3m2 + m + 3m + 1 - 3m2 + m - 6m + 2 = 0

⇔ -m + 3 = 0

⇔ m = 3 (thỏa mãn)

Câu 5: Chọn C.

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

⇔ 25x - (x + 1) - 20 < 10x - 35

⇔ 25x - x - 1 - 20 - 10x + 35 < 0

⇔ 14x + 14 < 0

⇔ x < -1

Vậy tập nghiệm của bất phương trình Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 1) là S = (-∞;-1).

Câu 6: Chọn D.

Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 1) Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

Tập nghiệm của bất phương trình là Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 1) suy ra Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

Câu 7: Chọn A.

Với m = 0, bất phương trình trở thành 0.x > 3 + 0 ⇒ 0 > 3 (vô lý)

Bất phương trình vô nghiệm khi m = 0.

Câu 8: Chọn A.

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

Kết hợp với điều kiện x là số tự nhiên nhỏ hơn 6 ⇒ x ∈ {3; 4; 5}

Câu 9: Chọn C.

Ta có: m(x - m) ≥ x - 1 ⇔ mx - m2 ≥ x - 1 ⇔ (m - 1)x ≥ m2 - 1 (*)

+) Với m < 1 ⇒ m – 1 < 0. Từ (*) suy ra: x ≤ m + 1.

⇒ Tập nghiệm của bất phương trình là S = (-∞;m+1].

+) Với m > 1 ⇒ m – 1 > 0. Từ (*) suy ra: x ≥ m + 1.

⇒ Tập nghiệm của bất phương trình là S = [m+1;+∞).

+) Với m = 1 thì bất phương trình trên trở thành: 0x ≥ 0 ( luôn đúng với mọi x).

Câu 10: Chọn A.

Bất phương trình (m2 + m + 1)x - 5m ≥ (m2 + 2)x - 3m - 1 ⇔ (m - 1)x ≥ 2m - 1 vô nghiệm khi

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

Câu 11: Chọn B.

Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là S = (-∞;1) ∪ (4;+∞).

Câu 12: Chọn A.

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

Hệ bất phương trình có nghiệm

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 1) ⇔ 14 - m < 25 ⇔ -m < 11 ⇔ m > -11

Phần II: Tự luận

Câu 1:

a) Tam thức f(x) = -3x2 + 2x + 1 có a = -3 < 0 và có hai nghiệm x1 = -1/3; x2 = 1.

Theo đề bài, f(x) ≥ 0, a < 0 ⇒ f(x) trái dấu với hệ số.

Suy ra: Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là: Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

b) Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

Vậy tập nghiệm của hệ bất phương trình là S = [-1;2].

c) (1 - 2x)(x2 - x - 1) < 0

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

Trường hợp 1:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

Trường hợp 2: Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

Vậy tập nghiệm của hệ bất phương trình là:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

Câu 2:

(2m + 1)x + m - 5 ≥ 0 ⇔ (2m + 1)x ≥ 5 - m (*)

TH1: Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 1) , bất phương trình (*) trở thành: Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

Tập nghiệm của bất phương trình là:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

Để bất phương trình đã cho nghiệm đúng với ∀x ∈ (0;1)

thì (0;1) Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

Hay Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

TH2: Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 1) , bất phương trình (*) trở thành: Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

Bất phương trình vô nghiệm. ⇒ không có m .

TH3: Với Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 1) , bất phương trình (*) trở thành: Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

Tập nghiệm của bất phương trình là:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

Để bất phương trình đã cho nghiệm đúng với ∀x ∈ (0;1)

thì (0;1) Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

Hay Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

Kết hợp điều kiện Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 1) , ⇒ không có m thỏa mãn.

Vậy với m ≥ 5, bất phương trình đã cho nghiệm đúng với ∀x ∈ (0;1).

Câu 3:

+) Chứng minh:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

+) Chứng minh:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

Vậy Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

Quảng cáo

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề kiểm tra 1 tiết chương 4 Học kì 1

Môn: Toán 10

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề 2)

Phần I: Trắc nghiệm

Câu 1: Điều kiện xác định của bất phương trình Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 2) là:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

Câu 2: Tập nghiệm của bất phương trình 2x(2 - x) ≥ 2 - x là:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

Câu 3: Với giá trị nào của m thì bất phương trình m2x + m - 1 < x vô nghiệm?

A. m = 1 và m = -1     B. m = 1

C. m = -1     D. m ∈ ∅

Câu 4: Bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. 2x2 + 3y > 0    B. x2 + y2 < 2

C. x + y2 ≥ 0    D. x + y ≥ 0

Câu 5: Phương trình x2 - (m + 1)x + 1 = 0 có nghiệm khi và chỉ khi

A. m > 1     B. –3 < m < 1

C. m ≤ -3 hoặc m ≥ 1     D. -3 ≤ m ≤ 1

Câu 6: Tập nghiệm của bất phương trình Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

Câu 7: Phương trình (m + 2)x2 - 3x + 2m - 3 = 0 có hai nghiệm trái dấu khi và chỉ khi

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

Câu 8: Cho hệ bất phương trình: Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

Hệ bất phương trình đã cho có nghiệm khi và chỉ khi

A. m < –5     B. m > –5

C. m > 5     D. m < 5

Câu 9: Với x thuộc tập hợp nào dưới đây thì f(x) = x(5x + 2) - x(x2 + 6) không dương

A. (-∞;1] ∪ [4;+∞)    B. [1;4]

C. (1;4)    D. [0;1] ∪ [4;+∞)

Câu 10: Tập nghiệm của bất phương trình Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

Câu 11: Với giá trị nào của m thì phương trình: (m - 1)x2 - 2(m - 2)x + m - 3 = 0 có hai nghiệm x1, x2 và x1 + x2 + x1x2 < 1?

A. 1 < m < 2     B. 1 < m < 3

C. m > 2     D. m > 2

Câu 12: Bất phương trình : |3x - 3| ≤ |2x + 1| có tập nghiệm là

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

Phần II: Tự luận

Câu 1: Giải các bất phương trình:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

Câu 2: Cho phương trình: x2 - 2(m - 3)x + 5 - m = 0

a) Giải phương trình khi m = 1.

b) Tìm tất cả các giá trị của m để phương trình có hai nghiệm phân biệt x1, x2 thỏa mãn x1 < x2 < 1.

Câu 3: Chứng minh rằng Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 2) , với mọi a, b ≥ 0

Đáp án & Hướng dẫn giải

Phần I: Trắc nghiệm

Câu 1 2 3 4 5 6
Đáp án B D B D C A
Câu 7 8 9 10 11 12
Đáp án B B D B B C

Câu 1: Chọn B.

Bất phương trình xác định sau (luôn đúng)

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

⇒ x ∈ R.

Câu 2: Chọn D.

Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

Câu 3: Chọn B.

Xét bất phương trình:

m2x + m - 1 < x ⇔ m2x - x + m - 1 < 0 ⇔ (m2 - 1)x < 1 - m (1)

Với m = 1, bất phương trình (1) trở thành: 0x < 0 ⇔ 0 < 0 (Vô lý) ⇒ Bất phương trình vô nghiệm.

Với m = -1 , bất phương trình (1) trở thành: 0x < 2 ⇔ 0 < 2 (luôn đúng) ⇒ Bất phương trình có vô số nghiệm.

Vậy bất phương trình m2x + m - 1 < x vô nghiệm khi m = 1.

Câu 4: Chọn D.

Câu 5: Chọn C.

Xét phương trình: x2 - (m + 1)x + 1 = 0

Ta có: Δ = (m + 1)2 - 4.1.1 = m2 - 2m + 1 - 4 = m2 - 2m - 3

Phương trình x2 - (m + 1)x + 1 = 0 có nghiệm

⇔ Δ ≥ 0 ⇔ m2 - 2m - 3 ≥ 0 Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

Câu 6: Chọn A.

Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là (1/2;1).

Câu 7: Chọn B.

Phương trình (m + 2)x2 - 3x + 2m - 3 = 0 có hai nghiệm trái dấu

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

Vậy phương trình (m + 2)x2 - 3x + 2m - 3 = 0 có hai nghiệm trái dấu khi Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

Câu 8: Chọn B.

Xét hệ bất phương trình:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

Để hệ bất phương trình có nghiệm thì 5 < -m ⇔ m > -5.

Câu 9: Chọn D.

Để f(x) = x(5x + 2) - x(x2 + 6) không dương thì

x(5x + 2) - x(x2 + 6) ≤ 0 ⇔ x(x2 - 5x + 4) ≥ 0

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

Vậy x ∈ [0;1] ∪ [4;+∞).

Câu 10: Chọn B.

Ta có :

2 - x = 0 ⇔ x = 2

2x + 1 = 0 ⇔ x = -1/2

Xét dấu f(x):

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

Vậy f(x) ≥ 0 khi Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

Câu 11: Chọn B.

Ta có: Δ = (m - 2)2 - (m - 1)(m - 3) = (m2 - 4m + 4 ) - (m2 - 4m + 3) = 1 > 0

Phương trình có hai nghiệm phân biệt x1, x2.

Áp dụng hệ thức Vi-ét ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

Câu 12: Chọn C.

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

Phần II: Tự luận

Câu 1:

a) Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

Lập bảng xét dấu:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

Tập nghiệm của bất phương trình là [-2;-1) ∪ (1;3) ∪ [4;+∞)

b) |x2 - x - 5| < 4 - x

Ta có:

|x2 - x - 5| < 4 - x Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là (-3;1-√2) ∪ (1+√2;3).

c) Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

Điều kiện: Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

Bình phương hai vế của bất phương trình ta được:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 2) Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là [-2;2).

Câu 2:

a) Với m = 1 phương trình trở thành:

x2 + 4x + 4 = 0 ⇔ (x + 2)2 = 0 ⇔ x = -2

Vậy x = -2

b) Ta có: Δ' = m2 - 5m + 4

Phương trình có hai nghiệm phân biệt

⇔ Δ' > 0 ⇔ m2 - 5m + 4 > 0 Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

Do x1 < x2 < 1

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

Câu 3:

Xét Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 2) với mọi a,b ≥ 0 ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

Áp dụng bất đẳng Cô-si cho hai số dương a + b và Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 2) ta được:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

Quảng cáo

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề kiểm tra 1 tiết chương 4 Học kì 1

Môn: Toán 10

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề 3)

Phần I: Trắc nghiệm

Câu 1: Cho bảng xét dấu:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 3)

Hỏi bảng xét dấu trên của tam thức nào sau đây:

f(x) = -x2 + 5x - 6     B. f(x) = x2 - 5x + 6

f(x) = x2 + 5x - 6     D. f(x) = -x2 + 5x + 6

Câu 2: Cho tam thức bậc hai f(x) = ax2 + bx + c, (a ≠ 0) có biệt thức Δ = b2 - 4ac. Chọn khẳng định đúng:

A. Nếu Δ < 0 thì af(x) > 0, ∀x ∈ R

B. Nếu Δ > 0 thì af(x) < 0, ∀x ∈ R

C. Nếu Δ ≤ 0 thì af(x) ≥ 0, ∀x ∈ R

D. Nếu Δ ≥ 0 thì af(x) > 0, ∀x ∈ R

Câu 3: Tìm m để phương trình x2 - 2x + m = 0 có hai nghiệm phân biệt

A. m < 4     B. m > 4

C. m < 1     D. m > 1

Câu 4: Tập nghiệm của bất phương trình x2 + 3x - 4 > 0 là:

A. (-∞;-4) ∪ (1;+∞)    B. [-4;1]

C. (-4;1)     D. (-∞;-4] ∪ [1;+∞)

Câu 5: Hệ bất phương trình sau có nghiệm là:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 3) Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 3)

Câu 6: Bất phương trình nào sau đây tương đương với bất phương trình x + 5 ≥ 0?

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 3)

Câu 7: Tập xác định của hàm số sau là:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 3)

A. D = [-5;1]     B. D = [-5;1)

C. D = (-5;1]     D. D = (-5;1)

Câu 8: Tập nghiệm của bất phương trình |2x - 1| > x + 2 là:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 3)

Phần II: Tự luận

Câu 1: Giải các bất phương trình sau:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 3)

Câu 2: Tìm các giá trị của m để bất phương trình sau vô nghiệm:

f(x) = (m + 1)x2 - 2(3 - 2m)x + m + 1 ≥ 0

Câu 3: Cho ba số a, b, c dương thỏa mãn a + b + c = 3. Chứng minh rằng:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 3)

Đáp án & Hướng dẫn giải

Phần I: Trắc nghiệm

Câu hỏi 1 2 3 4 5 6 7 8
Đáp án A A C A B B D B

Câu 1: Đáp án A.

Dựa vào bảng xét dấu ta thấy phương trình f(x) = 0 có hai nghiệm là 2 và 3. Từ đó, ta loại được đáp án C và D.

Từ bảng xét dấu ta suy ra được hệ số a của tam thức bậc hai f(x) mang dấu âm

Câu 2: Đáp án A.

Ta có: nếu Δ < 0 thì f(x) luôn cùng dấu với hệ số a với mọi giá trị của x, tức là af(x) > 0, ∀x ∈ R

Câu 3: Đáp án C.

x2 - 2x + m = 0

Δ' = (-1)2 - 1.m = 1 - m

Để phương trình có hai nghiệm phân biệt thì:

Δ' > 0 ⇔ 1 - m > 0 ⇔ m < 1

Câu 4: Đáp án A.

Ta có: x2 + 3x - 4 > 0 ⇔ (x - 1)(x + 4) > 0

Ta có bảng xét dấu vế trái của bất phương trình là:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 3)

Dựa vào bảng xét dấu ta thấy, tập nghiệm của bất phương trình là: (-∞;-4) ∪ (1;+∞)

Câu 5: Đáp án: B

Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 3)

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 3)

Câu 6: Đáp án B.

Ta thấy bất phương trình ở đề bài và bất phương trình (x - 1)2(x + 5) ≥ 0 cùng có tập nghiệm là: [-5; +∞). Do đó, hai bất phương trình này tương đương với nhau

Câu 7: Đáp án D.

Hàm số Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 3) xác định khi và chỉ khi -x2 - 4x + 5 > 0 ⇔ -5 < x < 1

Câu 8: Đáp án B.

Ta có:

|2x - 1| ≥ x + 2 ⇔ x + 2 < 0

hoặc Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 3)

• x + 2 < 0 ⇔ x < -2 (1)

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 3)

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 3)

Kết hợp (1) và (2) ta có nghiệm của bất phương trình là:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 3)

Phần II: Tự luận

Câu 1:

a) -2(x - 1)2 + 5(x + 3) ≤ 2

⇔-2(x2 - 2x + 1) + 5x + 15 ≤ 2

⇔-2x2 + 4x - 2 + 5x + 15 - 2 ≤ 0

⇔-2x2 + 9x + 11 ≤ 0

⇔-(x + 1)(2x - 11) ≤ 0

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 3)

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 3)

b) Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 3)

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 3)

Ta có bảng xét dấu vế trái của bất phương trình:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 3)

Từ bảng xét dấu trên ta thấy, tập nghiệm của bất phương trình là:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 3)

c) Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 3)

ĐKXĐ: x ≥ -1

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 3)

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 3)

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 3)

∀x nên bất phương trình tương đương:

x2 - x3 ≤ 0 ⇔ x2(1 - x) ≤ 0(*)

Vì x2 ≥ 0 nên bất phương trình (*) tương đương:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 3)

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là: [0;+∞)

Câu 2:

f(x) = (m + 1)x2 - 2(3 - 2m)x + m + 1 ≥ 0 (1)

Với m = -1:

(1) ⇔ -10x ≥ 0 ⇔ x ≤ 0

Vậy với m = -1 bất phương trình (1) có nghiệm x ≤ 0

Suy ra, m = -1 (loại)

Với m ≠ -1:

f(x) = (m +1 )x2 - 2(3 - 2m)x + m + 1

Δ' = [-(3 - 2m)]2 - (m + 1)(m + 1) = (2m - 3)2 - (m + 1)2

= (2m - 3 + m + 1)(2m - 3 - m - 1) = (3m - 2)(m - 4)

Để bất phương trình đã cho vô nghiệm khi và chỉ khi: f(x) < 0 với mọi x.

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 3)

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 3)

Vậy không có giá trị nào của m để bất phương trình (1) vô nghiệm.

Câu 3:

Áp dụng bất đẳng thức Cô – si ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 3)

Cộng vế với vế bất phương trình (1), (2), (3) ta được:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 3)

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề kiểm tra 1 tiết chương 4 Học kì 1

Môn: Toán 10

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề 4)

Phần I: Trắc nghiệm

Câu 1: Trong các khẳng định sau đây, khẳng định nào đúng?

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

Câu 2: Cho bất phương trình Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 4) . Tập xác định của bất phương trình là:

A. [-1;+∞]     B. (-1;+∞)

C. x ≥ -1, x ≠ 2     D. [-1;2) ∪ (2;+∞)

Câu 3: Bất phương trình Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 4) có tập nghiệm là

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

Câu 4: Bất phương trình Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 4) tương đương với bất phương trình

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

Câu 5: Hệ bất phương trình Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 4) có tập nghiệm là

A.(-∞;1) ∪ (3;+∞)     B. (-∞;1) ∪ (4;+∞)

C. (-∞;2) ∪ (3;+∞)     D. (1;4)

Câu 6: Bất phương trình Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 4) có tập nghiệm là

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

Câu 7: Trong hình vẽ dưới, phần không bị tô màu ( kể bờ) là miền nghiệm của hệ bất phương trình nào?

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 4) Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

Câu 8: Bất phương trình ax2 + bx + c > 0 đúng với mọi x khi

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

Phần II: Tự luận

Câu 1: Giải các bất phương trình sau:

a) Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

b) Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

Câu 2: Tìm m để bất phương trình sau vô nghiệm: f(x) = (m - 2)x2 - 2mx + m + 1 > 0

Câu 3: Cho số thực x thỏa mãn 0 < x < 1. Tìm GTNN của hàm số:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

Đáp án & Hướng dẫn giải

Phần I: Trắc nghiệm

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 Câu 7 Câu 8
A D B D B A C C

Câu 1: Đáp án: A

Dựa vào hệ quả của các bất đẳng thức cơ bản ta có: a < b và c < d ⇒ a + c < b + d

Câu 2: Đáp án: D

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

ĐKXĐ: Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

Vậy tập xác định của bất phương trình là: [-1;2) ∪ (2;+∞)

Chú ý: Học sinh thường hay nhầm lẫn giữa đáp án C và D. Khi câu hỏi là “tập xác định” thì chúng ta phải biểu diễn kết quả dưới dạng tập hợp như đáp án D

Câu 3: Đáp án: B

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

Ta có bảng xét dấu vế trái của (*):

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

Từ đó suy ra tập nghiệm của (*) là:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

Câu 4: Đáp án: D

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

Ta thấy, bất phương trình đã cho và bất phương trình ở đáp án D có cùng tập xác định. Do đó, hai bất phương trình này sẽ có cùng tập nghiệm.

Chú ý: Hai bất phương trình được gọi là tương đương nếu chúng có cùng tập nghiệm. Nếu sử dụng các phép biến đổi không làm thay đổi tập nghiệm của bất phương trình sẽ cho ta bất phương trình tương đương. Việc thay đổi tập xác định có thể làm thay đổi tập nghiệm của bất phương trình.

Câu 5: Đáp án B.

Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là: (-∞;1) ∪ (4;+∞)

Câu 6: Đáp án: A

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 4) Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

Giải (I):

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

Giải (II):

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

Vậy tập nghiệm của bất phương trình đã cho là:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

Câu 7: Đáp án C.

Cách 1: Biểu diễn các bất phương trình trên trục tọa độ sau đó kết hợp nghiệm để ra tập nghiệm của bất phương trình và đối chiếu với hình ảnh đã cho

Cách 2: Lấy bất kì một điểm thuộc miền trắng, chẳng hạn (0;1) thay vào các hệ bất phương trình. Ta thấy, điểm (0;1) thỏa mãn hệ bất phương trình ở đáp án C và D. Do yêu cầu của đề bài là lấy cả bờ nên đáp án C là đáp án đúng.

Chú ý: Học sinh hay bỏ quên dữ kiện “ lấy cả bờ” nên thường nhầm lẫn giữa đáp án C và D.

Câu 8: Đáp án C.

Áp dụng lý thuyết về “ Dấu của tam thức bậc hai” ta thấy đáp án C là đáp án đúng.

Phần II: Tự luận

Câu 1:

a) Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

Bất phương trình (*) tương đương với

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

hoặc

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là (3;5]

b) Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

ĐK: x ≠ 2

Vì (x - 2)2 > 0, ∀x ≠ 2 nên bất phương trình (1) tương đương với:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

Nghiệm của bất phương trình là x ≥ 1/2 và x ≠ 2

Tập nghiệm của bất phương trình là: [1/2;2) ∪ (2;+∞)

Câu 2:

f(x) = (m-2)x2 - 2mx + m + 1 > 0 (*)

Với m = 2 thì bất phương trình (*) trở thành:

f(x) = -4x + 3 > 0 ⇔ x < 3/4

Vậy với m = 2 thì bất phương trình (*) có nghiệm x < 3/4 nên m = 2 (loại)

Với m ≠ 2 thì bất phương trình (*) vô nghiệm khi và chỉ khi

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

Vậy với m < -2 thì bất phương trình (*) vô nghiệm

Câu 3:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

Áp dụng bất đẳng thức Cô – si đối với hai số Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 4) ta được:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

Vì 0 < x < 1 ⇒ 1 - x > 0

Áp dụng bất đẳng thức Cô – si đối với hai số Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 4) ta được:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

Dấu “ = ” xảy khi và chỉ khi

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

Vậy giá trị nhỏ nhất của hàm số bằng 4 tại x = 1/2

Xem thêm các bài thi môn Toán lớp 10 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 10, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Giải bài tập lớp 10 sách mới các môn học