Đề kiểm tra 1 tiết Toán 10 Chương 3 Hình học có đáp án (5 đề)Đề kiểm tra 1 tiết Toán 10 Chương 3 Hình học có đáp án (5 đề)

Phần dưới là danh sách Đề kiểm tra 1 tiết Toán 10 Chương 3 Hình học có đáp án (5 đề). Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp bạn ôn luyện & đạt điểm cao trong các bài thi Toán lớp 10.

Đề kiểm tra 1 tiết

Quảng cáo

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề kiểm tra 1 tiết chương 3 hình học

Môn: Toán 10

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề 1)

Phần I: Trắc nghiệm

Câu 1: Đường thẳng đi qua M(-2;2) và nhận vectơ Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 1) làm vectơ pháp tuyến có phương trình tổng quát là:

A. 3x - 2y - 10 = 0    B. -2x + 2y + 10 = 0

C. -2x + 2y - 10 = 0    D. 3x - 2y + 10 = 0

Câu 2: Cho đường thẳng Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 1) . Phương trình tổng quát của d là:

A. 3x + y + 5 = 0     B. 3x + y - 5 = 0

C. 3x - y + 5 = 0     D. x - 3y - 5 = 0

Câu 3: Đường thẳng đi qua M(3;0) và N(0;4) có phương trình là:

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 1)

Câu 4: Vectơ Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 1) là vectơ pháp tuyến của đường thẳng có phương trình nào sau đây .

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 1)

Câu 5: Đường thẳng Δ đi qua M(x0;y0) và nhận vectơ Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 1) làm vectơ pháp tuyến có phương trình là:

A. a(x - y0) + b(y - x0) = 0

B. b(x - x0) + a(y - y0) = 0

C. a(x + x0) + b(y + y0) = 0

D. a(x - x0) + b(y - y0) = 0

Câu 6: Khoảng cách từ điểm M(3;0) đường thẳng Δ: 2x + y + 4 = 0 là:

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 1)

Câu 7: Cosin của góc giữa hai đường thẳng Δ1: a1x + b1y + c1 = 0 và Δ2: a2x + b2y + c2 = 0 là:

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 1) Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 1)

Câu 8: Tìm tham số m để hai đường thẳng d: m2x - 2y + 4 + m = 0 và Δ: 2x - y + 3 = 0 song song với nhau.

A. m = 4    B. m = 2

C. m = -2    D. m = 2 va m = -2

Câu 9: Đường thẳng đi qua M(2;1) và nhận vectơ Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 1) làm vectơ chỉ phương có phương trình tham số là:

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 1)

Câu 10: Tọa độ hình chiếu của A(5;4) trên đường thẳng Δ: 3x + y + 1 = 0 là:

A. (1;-2)    B. (0;-1)

C. (1;-4)    D. (-1;2)

Câu 11: Hệ số góc của đường thẳng Δ: 2x - 3y - 3 = 0 là:

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 1)

Câu 12: Đường thẳng đi qua điểm D(4;1) và có hệ số góc k = -2 có phương trình tham số là:

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 1)

Câu 13: Giao điểm của hai đường thẳng x + y - 5 = 0 và 2x - 3y + 5 = 0 có tọa độ là:

A. (2;3)    B. (1;1)

C. (-2;-3)    D. (4;1)

Câu 14: Vectơ nào sau đây là chỉ phương của đường thẳng Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 1)

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 1)

Phần II: Tự luận

Câu 1: Trong mặt phẳng Oxy, xác định điểm A' đối xứng với A(3;1) qua đường thẳng (Δ): x - 2y + 9 = 0.

Câu 2: Trong mặt phẳng Oxy, cho hai điểm A(2;0) và B(6;4). Viết phương trình đường tròn (C) tiếp xúc với trục hoành tại A và khoảng cách từ tâm của (C) đến B bằng 5.

Đáp án & Hướng dẫn giải

Phần I: Trắc nghiệm

Câu 1 2 3 4 5 6 7
Đáp án D B C A D A B
Câu 8 9 10 11 12 13 14
Đáp án C C D B BA C

Câu 1: Chọn D.

Phương trình tổng quát của đường thẳng đi qua M(-2; 2) có VTPT Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 1) là:

3.(x + 2) - 2.(y - 2) = 0

⇔ 3x + 6 - 2y + 4 = 0

⇔ 3x - 2y + 10 = 0

Câu 2: Chọn B.

Đường thẳng Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 1) đi qua M(2;-1) và Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 1)

Phương trình tổng quát của đường thẳng d là:

3.(x - 2) + 1.(y + 1) = 0

⇔ 3x - 6 + y + 1 = 0

⇔ 3x + y - 5 = 0

Câu 3: Chọn C.

Phương trình đoạn chắn đi qua M(3;0) và N(0;4) là: Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 1)

Câu 4: Chọn A.

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 1)

Câu 5: Chọn D.

Phương trình tổng quát của đường thẳng Δ đi qua M(x0;y0) nhận Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 1) là VTPT là: a.(x - x0) + b.(y - y0) = 0

Câu 6: Chọn A.

Khoảng cách từ điểm M(3;0) đường thẳng Δ: 2x + y + 4 = 0 là:

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 1)

Câu 7: Chọn B.

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 1)

Câu 8: Chọn C.

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 1)

Câu 9: Chọn C.

Phương trình tham số của đường thẳng đi qua M(2;1) nhận Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 1) làm VTCP là:

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 1)

Câu 10: Chọn D.

Ta có:

Δ: 3x + y + 1 = 0 ⇒ nΔ = (3;1) ⇒ Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 1)

Phương trình đường thẳng đi qua A(5;4) nhận Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 1) là VTPT là:

1.(x - 5) - 3.(y - 4) = 0

⇔ x - 5 - 3y + 12 = 0

⇔ x - 3y + 7 = 0

Tọa độ hình chiếu của A(5;4) trên đường thẳng Δ: 3x + y + 1 = 0 là nghiệm của hệ phương trình:

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 1)

Câu 11: Chọn B.

Ta có: Δ: 2x - 3y - 3 = 0 ⇒ 3y = 2x - 3

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 1)

Vậy hệ số góc của đường thẳng Δ: 2x - 3y - 3 = 0 là k = 2/3⋅

Câu 12: Chọn B.

Giả sử đường thẳng d với hệ số góc là k = -2 có dạng: y = -2x + b

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 1)

Phương trình tham số đi qua D(4; 1) nhận Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 1) là VTCP là:

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 1)

Câu 13: Chọn A.

Tọa độ giao điểm của hai đường thẳng x + y - 5 = 0 và 2x - 3y + 5 = 0 là nghiệm của hệ phương trình:

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 1)

Câu 14: Chọn C.

Vectơ nào sau đây là chỉ phương của đường thẳng

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 1)

Phần II: Tự luận

Câu 1:

Dễ thấy M ∉ d .

Gọi H(a;b) là hình chiếu của điểm M lên đường thẳng d.

Đường thẳng d: 2x + y - 5 = 0

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 1)

Suy ra Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 1) là vectơ chỉ phương của đường thẳng d

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 1)

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 1)

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 1)

Gọi M'(x,y) đối xứng với M qua đường thẳng d. Suy ra, H là trung điểm của MM'

Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 1)

Vậy tọa độ điểm đối xứng với M qua d là Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 1)

Câu 2:

Trong mặt phẳng Oxy, cho hai điểm A(2;0) và B(6;4). Viết phương trình đường tròn (C) tiếp xúc với trục hoành tại A và khoảng cách từ tâm của (C) đến B bằng 5.

Gọi I(a;b) là tâm của đường tròn (C).

*) Vì đường tròn tiếp xúc với trục hoành tại A(2; 0) nên I(2;b) và R = b.

Phương trình đường tròn (C) có dạng: (x-2)2 + (y-b)2 = b2

*) Khoảng cách từ B(6;4) đến tâm I(2;b) bằng 5 nên ta có:

IB = 5 ⇒ Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 1)

⇒ (2 - 6)2 + (b - 4)2 = 25

⇒ 16 + (b - 4)2 = 25

⇒ (b - 4)2 = 9

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 1)

+) Với b = 7, phương trình đường tròn (C) là (x - 2)2 + (y - 7)2 = 49

+) Với b = 1, phương trình đường tròn (C) là (x - 2)2 + (y + 1)2 = 1

Vậy phương trình đường tròn (C) là (x - 2)2 + (y - 7)2 = 49 hoặc (x - 2)2 + (y + 1)2 = 1.

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề kiểm tra 1 tiết chương 3 hình học

Môn: Toán 10

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề 2)

Phần I: Trắc nghiệm

Câu 1: Tìm tham số m để hai đường thẳng d: m2x + 4y + 4 + m = 0 và Δ: 2x - 2y + 3 = 0 vuông góc với nhau.

A. m = 2     B. m = -2

C. m = 2 và m = -2     D. m = 4

Câu 2: Đường thẳng Δ đi qua M(x0; y0) và nhận vectơ Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 2) làm vectơ chỉ phương có phương trình là:

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 2)

Câu 3: Cho đường thẳng Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 2) . Phương trình tổng quát của d là:

A. x - y - 1 = 0     B. x - y + 1 = 0

C. x + y + 1 = 0     D. x + y - 1 = 0

Câu 4: Đường thẳng đi qua M(3; 2) và nhận vectơ Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 2) làm vectơ pháp tuyến có phương trình tổng quát là:

A. 2x + y - 4 = 0    B. 2x + y - 8 = 0

C. x - 2y + 4 = 0    D. -2x + y - 8 = 0

Câu 5: Vectơ nào sau đây là pháp tuyến của đường thẳng Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 2)

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 2)

Câu 6: Giao điểm của hai đường thẳng x + y - 5 = 0 và 2x - 3y - 15 = 0 có tọa độ là:

A. (2;3)    B. (6;-1)

C. (1;4)    D. (6;1)

Câu 7: Phương trình nào sau đây biểu diễn đường thẳng không song song với đường thẳng (d): y = 2x - 1?

A. 2x - y + 5 = 0.     B. 2x - y - 5 = 0.

C. -2x + y = 0.     D. 2x + y - 5 = 0.

Câu 8: Vectơ Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 2) là vectơ chỉ phương của đường thẳng có phương trình nào sau đây .

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 2)

Câu 9: Đường thẳng d có một vectơ pháp tuyến là Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 2) . Đường thẳng Δ vuông góc với d có một vectơ chỉ phương là:

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 2)

Câu 10: Phương trình tham số của đường thẳng Δ đi qua M(1;-3) và nhận vectơ Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 2) làm vectơ pháp tuyến.

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 2)

Câu 11: Phương trình tổng quát của đường thẳng Δ biết Δ đi qua điểm M(-1;2) và có hệ số góc k=3 là:

A. 3x - y - 1 = 0     B. 3x - y - 5 = 0

C. x - 3y + 5 = 0.     D. 3x - y + 5 = 0

Câu 12: Góc giữa hai đường thẳng Δ1: 5x - y + 2 = 0 và Δ2: 3x + 2y + 1 = 0 là:

A. 30o    B. 90o

C. 45o    D. 0o

Câu 13: Khoảng cách từ điểm M(x0;y0) đường thẳng Δ: ax + by + c = 0 là:

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 2) Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 2)

Câu 14: Phương trình đường tròn (C): (x + 3)2 + (y + 3)2 = 45 có tâm và bán kính là:

A. I(-3;-3); R = 3√5    B. I(3;3); R = 3√5

C. I(-3;-3); R = 5√3    D. I(3;3); R = 5√3

Phần II: Tự luận

Câu 1: Trong mặt phẳng Oxy, cho ΔABC có A(0;3), B(-5;0), C(-5;-3).

a) Viết phương trình đường cao AH của ΔABC.

b) Tính diện tích và xác định tọa độ trọng tâm G của ΔABC.

Câu 2: Viết phương trình tiếp tuyến kẻ từ M(3;1) đến đường tròn: (C) x2 + y2 - 4x + 2y + 2 = 0

Đáp án & Hướng dẫn giải

Phần I: Trắc nghiệm

Câu 1 2 3 4 5 6 7
Đáp ánC A D B A B D
Câu 8 9 10 11 12 13 14
Đáp án B C C D C B A

Câu 1: Chọn C.

Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 2)

Để đường thẳng d và Δ vuông góc thì:

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 2)

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 2)

Câu 2: Chọn A.

Phương trình tham số của đường thẳng Δ là:

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 2)

Câu 3: Chọn D.

Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 2)

⇒ y = -1 + (2 - x)

⇔ y = -1 + 2 - x

⇔ -x - y + 1 = 0

⇔ x + y - 1 = 0

Vậy phương trình tổng quát của đường thẳng d là x + y - 1 = 0.

Câu 4: Chọn B.

Phương trình tổng quát là:

2.(x - 3) + 1.(y - 2) = 0

⇒ 2x - 6 + y - 2 = 0

⇔ 2x + y - 8 = 0

Câu 5: Chọn A.

Ta có: Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 2)

Câu 6: Chọn B.

Tọa độ giao điểm là nghiệm của hệ phương trình:

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 2)

Câu 7: Chọn D.

Ta có: (d) y = 2x - 1 ⇒ (d): 2x - y - 1 = 0

Câu 8: Chọn B.

Phương trình tham số của đường thẳng (Δ) qua một điểm có VTCP Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 2) có phương trình là:

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 2)

Câu 9: Chọn C.

Đường thẳng Δ vuông góc với d nhận VTPT của d là VTCP

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 2)

Câu 10: Chọn C.

Vì Δ nhận vectơ Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 2) làm vectơ pháp tuyến nên VTCP của Δ là Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 2)

Vậy phương trình tham số của đường thẳng Δ là

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 2)

Câu 11: Chọn D.

Phương trình tổng quát của đường thẳng Δ đi qua điểm M(-1;2) và có hệ số góc k = 3 là: y = 3(x + 1) + 2 ⇔ 3x - y + 5 = 0

Câu 12: Chọn C.

Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 2)

Vậy góc giữa hai đường thẳng Δ1, Δ2 là 45o.

Câu 13: Chọn B.

Khoảng cách từ điểm M(x0;y0)đường thẳng Δ: ax + by + c = 0 được tính theo công thức:

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 2)

Câu 14: Chọn A.

Phương trình đường tròn (C): (x + 3)2 + (y + 3)2 = 45

+) Tâm I(-3;-3).

+) Bán kính R = √45 = 3√5.

Phần II: Tự luận

Câu 1:

a) Phương trình tổng quát của đường cao AH đi qua A(0;3) nhận Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 2) làm VTPT là:

0.(x - 0) + (-3).(y - 3) = 0

⇔ -3y + 9 = 0 ⇔ 3y - 9 = 0

b)

* Tính diện tích tam giác ABC

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 2)

+) Phương trình tổng quát của đường thẳng BC đi qua B(-5;0) nhận Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 2) là VTPT là:

3.(x + 5) + 0.(y - 0) = 0 ⇔ 3x + 15 = 0

+) Độ dài đường cao AH là khoảng cách từ A(0; 3) đến đường thẳng BC.

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 2)

+) B(-5;0), C(-5;-3) Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 2)

Diện tích tam giác ABC là:

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 2)

* Xác định tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC.

Tọa độ trọng tâm G(xG;yG) của tam giác ABC là:

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 2)

Câu 2:

* Xét đường tròn (C): x2 + y2 - 4x + 2y + 2 = 0

ta có: Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 2)

* Phương trình đường thẳng Δ kẻ từ M(3; 1) có dạng:

a(x - 3) + b(y - 1) = 0 ⇔ ax - 3a + by - b = 0 ⇔ ax + by - 3a - b = 0

* Vì đường thẳng Δ là tiếp tuyến của đường tròn (C) nên ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 2)

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 2)

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 2)

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 2)

Vậy phương trình tiếp tuyến kẻ từ M(3;1) đến đường tròn (C): x2 + y2 - 4x + 2y + 2 = 0 là:

(2 + √6)x + 2y - 8 - 3√6 = 0 hoặc (2 - √6)x + 2y - 8 + 3√6 = 0

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề kiểm tra 1 tiết chương 3 hình học

Môn: Toán 10

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề 3)

Phần I: Trắc nghiệm

Câu 1: Khẳng định nào dưới đây là đúng nhất về các vecto chỉ phương Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 3) của d?

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 3)

Câu 2: Bán kính đường tròn (C) có tâm I(-1;2) và tiếp xúc với đường thẳng d: x + 2y + 7 = 0 bằng:

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 3)

Câu 3: Phương trình tổng quát của đường thẳng d đi qua điểm M(2;-3) và nhận vecto Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 3) làm vecto pháp tuyến là?

A. 2x - 3y - 12 = 0     B. -2x + 3y - 12 = 0

C. 3x - 2y - 12 = 0     D. -3x + 2y - 12 = 0

Câu 4: Cho đường thẳng Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 3) . Điểm nào dưới đây nằm trên đường thẳng d?

A. M(1;6)     B. N(-2;6)

C. P(1;-2)     D. Q(1;0)

Câu 5: Phương trình của đường tròn (C) biết tâm I(2;7) và bán kính bằng 4 là:

A. (x + 2)2 + (y + 7)2 = 4 \

B. (x - 2)2 + (y - 7)2 = 4

C. (x + 2)2 + (y + 7)2 = 16

D. (x - 2)2 + (y - 7)2 = 16

Câu 6: Khoảng cách từ điểm M(-2;1) tới đường thẳng d: x + √3y + 2 = 0 bằng:

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 3)

Câu 7: Cho tam giác ABC có các đỉnh A(-1;3), B(1;0) và C(2;-1). Tính độ dài đường cao của tam giác ABC vẽ từ điểm A?

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 3)

Câu 8: Với giá trị nào của tham số m thì phương trình x2 + y2 - 4x + 2y - m + 1 = 0 là phương trình của một đường tròn?

A. m ≥ -4    B. m ≤ -4

C. m > -4     D. m < -4

Câu 9: Đường tròn (C): x2 + y2 + 6x - 8y - 11 = 0 có tâm I và bán kính bằng bao nhiêu?

A. I(3;-4), R = 36     B. I(-3;4), R = 36

C. I(3;-4), R = 6     D. I(-3;4), R = 6

Câu 10: Góc giữa hai đường thẳng d1: 3x + y - 3 = 0 và d2: 2x - y + 2 = 0 bằng bao nhiêu?

A. 30o     B. 45o

C. 60o     D. 90o

Câu 11: Phương trình tiếp tuyến của đường tròn (C): x2 + y2 + 4x - 6y - 3 = 0 tại điểm M(2;3) là:

A. x - 2 = 0     B. y - 3 = 0

C. 2x - 3y + 5 = 0     D. -2x + 3y - 5 = 0

Câu 12: Cho đường thẳng d có phương trình Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 3) . Khi đó, một vecto chỉ phương của d là:

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 3)

Câu 13: Cho tam giác ABC có các đỉnh A(0;-3), B(1;1), C(3;2). Khi đó, đường cao của tam giác vẽ từ đỉnh A có phương trình:

A. 2x - y - 2 = 0     B. x - 2y - 6 = 0

C. 2x + y + 3 = 0     D. x + 2y - 8 = 0

Câu 14: Phương trình của đường tròn (C) đi qua ba điểm A(0;4), B(2;4), C(4;0) có phương trình:

A. x2 + y2 - 8x + 2y - 1 = 0

B. x2 + y2 - 2x + 8y - 1 = 0

C. x2 + y2 - 2x - 2y - 8 = 0

D. x2 + y2 - 8x - 6y - 2 = 0

Câu 15: Phương trình của đường tròn (C) có đường kính AB với A(-1;2), B(1;4) là:

A. x2 + (y - 3)2 = 2

B. x2 + (y + 3)2 = 2

C. (x - 1)2 + (y - 1)2 = 3

D. (x - 1)2 + (y - 1)2 = 9

Câu 16: Với giá trị nào của m thì hai đường thẳng d1: 2x - 3y + 1 = 0 và Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 3) vuông góc với nhau?

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 3)

Câu 17: Đường thẳng d đi qua điểm M(2;-3) và vuông góc với đường thẳng Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 3) có phương trình:

A. x + 2y + 4 = 0     B. 2x + 3y + 4 = 0

C. 2x - 3y + 1 = 0     D. x - 2y - 4 = 0

Câu 18: Cho đường tròn (C): x2 + y2 - 2x + 6y + 8 = 0 và đường thẳng d: x + y + 4 = 0. Phương trình tiếp tuyến của đường tròn (C) và song song với đường thẳng d là:

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 3)

Câu 19: Xác định vị trí tương đối của hai đường thẳng d1: 2x - 3y + 2 = 0 và d2: 6x + 4y - 3 = 0

A. Song song

B. vuông góc

C. trùng nhau

D. cắt nhưng không vuông

Câu 20: Phương trình tham số của đường thẳng đi qua hai điểm A(2;-1), B(3;2) là:

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 3)

Phần II: Tự luận

Câu 1: Cho đường thẳng d: x - 2y - 3 = 0 và điểm M(2;3). Tìm điểm N là điểm đối xứng với M qua d?

Câu 2: Viết phương trình đường tròn (C) có tâm I(2;-2) và tiếp xúc với đường thẳng x + y + 2 = 0?

Câu 3: Viết phương trình tổng quát của đường thẳng cắt các trục tọa độ lần lượt tại hai điểm A và B sao cho tam giác OAB có trọng tâm G(1;3) với O là gốc tọa độ? Tính diện tích tam giác OAB?

Đáp án & Hướng dẫn giải

Phần I: Trắc nghiệm

Câu hỏi 1 2 3 4 5
Đáp án A B C D D
Câu hỏi 6 7 8 9 10
Đáp án D B C D B
Câu hỏi 11 12 13 14 15
Đáp án A D C C A
Câu hỏi 16 17 18 19 20
Đáp án B A B BB

Câu 1: Đáp án: A

Câu 2: Đáp án: B

Vì (C) tiếp xúc với đường thẳng d nên:

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 3)

Câu 3: Đáp án: C

Phương trình tổng quát của đường thẳng d đi qua M(2;-3) và nhận vecto n = (3; -2) làm vecto pháp tuyến có dạng:

3(x - 2) - 2(y + 3) = 0 ⇔ 3x - 2y - 12 = 0

Câu 4: Đáp án: D

Lần lượt thay tọa độ các điểm vào đường thẳng ta thấy điểm Q ở đáp án D thỏa mãn phương trình đường thẳng ứng với giá trị t = 0. Do đó, Q thuộc d

Câu 5: Đáp án: D

Phương trình của đường tròn (C) biết tâm I(2;7) và bán kính bằng 4 có dạng:

(x - 2)2 + (y - 7)2 = 42 ⇔ (x - 2)2 + (y - 7)2 = 16

Câu 6: Đáp án: D

Khoảng cách từ điểm M(-2;1) tới đường thẳng d: x + √3y + 2 = 0 bằng:

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 3)

Câu 7: Đáp án: B

Ta có A(-1;3), B(1;0) và C(2;-1)

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 3)

Phương trình đường thẳng BC có dạng: (x - 1) + (y - 0) = 0 ⇔ x + y - 1 = 0

Độ dài đường cao của tam giác ABC kẻ từ điểm C chính bằng khoảng cách từ điểm A đến đường thẳng BC:

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 3)

Câu 8: Đáp án: C

x2 + y2 - 4x + 2y - m + 1 = 0 ⇔ (x - 2)2 + (y + 1)2 = m + 4 (*)

Để (*) là phương trình của một đường tròn thì: m + 4 > 0 ⇔ m > -4

Câu 9: Đáp án: D

(C): x2 + y2 + 6x - 8y - 11 = 0 ⇔ (x + 3)2 + (y - 4)2 = 11 + 25

⇔ (x + 3)2 + (y - 4)2 = 36 ⇔ (x + 3)2 + (y - 4)2 = 62

Vậy đường tròn (C) có tâm I(-3;4) và bán kính R = 6

Câu 10: Đáp án: B

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 3)

Gọi góc giữa hai đường thẳng là α

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 3) Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 3)

⇒ α = 45o

Câu 11: Đáp án: A

(C): x2 + y2 + 4x - 6y - 3 = 0 ⇔ (x + 2)2 + (y - 3)2 = 16

Đường tròn (C) có tâm I(-2;3) Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 3)

Gọi d là phương trình tiếp tuyến của (C) tại M. Suy ra, d đi qua M và nhận IM là vecto pháp tuyến

⇒ d: 4(x - 2) + 0.(y - 3) = 0 ⇔ x - 2 = 0

Câu 12: Đáp án: D

Câu 13: Đáp án: C

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 3)

Đường cao kẻ từ A của tam giác ABC là đường thẳng đi qua A và nhận vecto BC là vecto pháp tuyến

⇒ d: 2(x - 0) + (y + 3) = 0 ⇔ 2x + y + 3 = 0

Câu 14: Đáp án: C

Giả sử (C) có dạng: x2 + y2 - 2ax - 2by + c = 0

Vì 3 điểm A, B, C thuộc đường tròn (C) nên ta có hệ phương trình:

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 3)

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 3)

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 3)

Vậy phương trình đường tròn (C) có dạng: x2 + y2 - 2x - 2y - 8 = 0

Câu 15: Đáp án: A

A(-1;2), B(1;4)

Gọi I là trung điểm của AB ⇒ I(0;3)

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 3)

Đường tròn đường kính AB là đường tròn tâm I bán kính IA

⇒ (C): (x - 0)2 + (y - 3)2 = (√2)2 ⇔ x2 + (y - 3)2 = 2

Câu 16: Đáp án: B

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 3)

Câu 17: Đáp án: A

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 3)

Vì d vuông góc với d’ nên d sẽ nhận vecto chỉ phương của d’ làm vecto pháp tuyến

Vậy d là đường thẳng đi qua M và có vecto pháp tuyến là Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 3)

d: -1(x - 2) - 2(y + 3) = 0 ⇔ -x - 2y - 4 ⇔ x + 2y + 4 = 0

Câu 18: Đáp án: B

(C): x2 + y2 - 2x + 6y + 8 = 0

⇔ (x - 1)2 + (y + 3)2 = 2 có I(1;-3), R = √2

Gọi d’ là tiếp tuyến của đường tròn (C) và song song với d

Vì d'//d ⇒ d': x + y + c = 0, (c ≠ 4)

d’ là tiếp tuyến của (C) nên d(I;d') = R

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 3)

Câu 19: Đáp án: B

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 3)

Câu 20: Đáp án: B

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 3)

Phương trình đường thẳng AB đi qua A nhận (AB) làm vecto chỉ phương:

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 3)

Phần II: Tự luận

Câu 1:

d: x - 2y - 3 = 0 có Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 3)

Gọi d’ là đường thẳng đi qua M và vuông góc với d Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 3)

d': 2(x - 2) + (y - 3) = 0 ⇔ 2x + y - 7 = 0

Tọa độ giao điểm I của d và d’ là nghiệm của hệ phương trình:

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 3)

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 3)

Vì M và N đối xứng nhau qua d nên I là trung điểm của MN

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 3)

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 3)

Câu 2:

Vì (C) tiếp xúc với đường thẳng d: x + y + 2 = 0 nên (C) có bán kính

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 3)

Vậy đường tròn (C) có dạng: (x - 2)2 + (y + 2)2 = 2

Câu 3:

Giả sử A(a;0), B(0;b)

Vì tam giác OAB có trọng tâm G(1;3) nên:

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 3)

Phương trình AB có dạng:

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 3)
Quảng cáo

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề kiểm tra 1 tiết chương 3 hình học

Môn: Toán 10

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề 4)

Phần I: Trắc nghiệm

Câu 1: Cho đường thẳng d: x - 2y + 3 = 0. Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào sai?

A. Một vecto chỉ phương của d là Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 4)

B. Một vecto pháp tuyến của d là Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 4)

C. Đường thẳng d có hệ số góc Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 4)

D. Đường thẳng d song song với đường thẳng d': 2x - 4y + 3 = 0

Câu 2: Hệ số góc của đường thẳng d có vecto chỉ phương u(2;1) là:

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 4)

Câu 3: Cho hai đường thẳng d: 2x + y - 5 = 0; Δ: mx + (m - 2)y + 3 = 0. Giá trị của m để d và Δ vuông góc với nhau là:

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 4)

Câu 4: Phương trình tham số của đường thẳng đi qua A(-2;1) và nhận u =(3;5) làm vecto chỉ phương là:

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 4)

Câu 5: Tọa độ giao điểm của hai đường thẳng Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 4) ; d2: x + 2y - 2 = 0 là:

A. (0;-1)     B. (2;0)

C. (-1;0)     D. (0;2)

Câu 6: Điểm M thuộc đường thẳng Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 4) và cách điểm N(2;0) một khoảng ngắn nhất có tọa độ là:

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 4)

Câu 7: Cho hai đường thẳng d1: 2x + 2√3y + √5 = 0 và d2: y - √6 = 0. Góc giữa d1 và d2 có số đo bằng:

A. 30o     B. 45o

C. 60o     D. 135o

Câu 8: Phương trình tổng quát của đường thẳng d đi qua A(-2;-1) và nhận Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 4) làm vecto pháp tuyến là:

A. x + y + 1 = 0    B. x + y - 1 = 0

C. -x + y + 1 = 0     D. -x + y - 1 = 0

Câu 9: Khoảng cách từ điểm M(3;5) đến đường thẳng 3x - 4y + 1 là:

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 4)

Câu 10: Trong (Oxy) cho A(2;-1) và d là đường thẳng đi qua A cắt Ox, Oy tại hai điểm M, N sao cho tam giác OMN cân. Phương trình đường thẳng d là:

A. x + y + 1 = 0    B. x + y - 1 = 0

C. -x - y + 3 = 0     D. x - y - 3 = 0

Câu 11: Cho phương trình tham số của đường thẳng Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 4) . Phương trình tổng quát của d là:

A. x + 2y - 3 = 0     B. x - 2y - 3 = 0

C. x - 2y + 3 = 0     D. x + 2y + 3 = 0

Câu 12: Cho tam giác ABC có A(1;-1); B(-1;0); C(3;3). Độ dài đường cao xuất phát từ đỉnh A của tam giác ABC bằng

A. 2     B. 3

C. 5     D. 6

Câu 13: Trong các đường thẳng có phương trình sau, đường thẳng nào cắt đường thẳng d: x - 2y + 1 = 0

A. -x + 2y - 1 = 0     B. x - 2y = 0

C. 2x - 4y - 1 = 0     D. 2x - y - 1 = 0

Câu 14: Cho đường thẳng d: x + 2y - 2 = 0 và điểm M(2;5). Điểm M’ đối xứng với M qua d có tọa độ là:

A. (4;-5)     B. (-2;-3)

C. (-6;-1)     D. (0;2)

Câu 15: Cho tam giác ABC có các đỉnh A(1;0), B(2;-3), C(-2;4) và đường thẳng Δ: x - 2y + 1 = 0. Đường thẳng Δ cắt cạnh nào của tam giác ABC?

A. AB và BC     B. AB và AC

C. AC và BC     D. Δ không cắt cạnh ΔABC

Phần II: Tự luận

Câu 1: Trong (Oxy) cho hai điểm A(-3;1), B(2;0) và đường thẳng Δ: 3x - y - 2 = 0

a) Viết phương trình tham số của đường thẳng AB

b) Viết phương trình tổng quát của đường thẳng d đi qua A và vuông góc với Δ

c) Tìm tọa độ điểm M trên đường thẳng Δ sao cho BM = √2

Câu 2: Trong (Oxy), cho hình bình hành ABCD có tâm I(1;2) và hai đường thẳng AB, AD lần lượt có phương trình là x + 3y - 6 = 0 và 2x - 5y - 1 = 0. Viết phương trình đường thẳng BC và CD.

Đáp án & Hướng dẫn giải

Phần I: Trắc nghiệm

Câu hỏi 1 2 3 4 5
Đáp án C C A A B
Câu hỏi 6 7 8 9 10
Đáp án B A D B D
Câu hỏi 11 12 13 14 15
Đáp án A A D B C

Câu 1: Đáp án: C

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 4)

Vậy hệ số góc của d là k = 1/2

Câu 2: Đáp án: C

Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 4)

Mà:

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 4)

Câu 3: Đáp án: A

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 4)

Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 4)

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 4)

Câu 4:

Phương trình tham số của đường thẳng đi qua A(-2;1) và nhận Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 4) làm vecto chỉ phương là:

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 4)

Câu 5: Đáp án: B

Giả sử M là giao điểm của hai đường thẳng.

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 4)

Câu 6: Đáp án: B

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 4)

M cách N một khoảng ngắn nhất khi M là hình chiếu vuông góc của N lên d

Gọi d’ là đường thẳng đi qua N và vuông góc với d. Khi đó, d’ đi qua N và nhận Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 4) làm vecto pháp tuyến

d': -(x - 2) + 2(y - 0) = 0 ⇔ -x + 2y + 2 = 0

Suy ra, M là giao điểm của d và d’

Vì M ∈ d ⇒ M(-1-t; 2t)

Vì M ∈ d'⇒ -(-1 - t) + 2.2t + 2 = 0 ⇔ 1 + t + 4t + 2 = 0 Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 4)

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 4)

Câu 7: Đáp án: A

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 4)

Gọi α là góc giữa hai đường thẳng d1, d2

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 4)

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 4)

⇒ α = 30o

Câu 8: Đáp án: D

Phương trình tổng quát của đường thẳng d đi qua A(-2;-1) và nhận Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 4) làm vecto pháp tuyến là: -(x + 2) + (y + 1) = 0 ⇔ -x + y - 1 = 0

Câu 9: Đáp án B

Khoảng cách từ điểm M(3;5) đến đường thẳng 3x - 4y + 1 là:

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 4)

Câu 10: Đáp án: D

Đường thẳng d đi qua A cắt Ox, Oy tại hai điểm M, N có dạng:

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 4)

Vì tam giác OMN cân nên |a| = |b|

Vì d đi qua A(2;-1) nằm ở góc phần tư thứ tư nên b = -a, a > 0

Suy ra, đường thẳng MN có dạng:

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 4)

MN đi qua A(2;-1) nên

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 4)

Vậy đường thẳng MN có dạng:

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 4)

Câu 11: Đáp án: A

Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 4)

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 4)

Câu 12: Đáp án: A

Ta có: Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 4)

Đường thẳng BC đi qua B và có vecto Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 4) là vecto pháp tuyến:

BC: 3(x + 1) - 4(y - 0) = 0 ⇔ 3x - 4y + 3 = 0

Gọi AH là đường cao của tam giác ABC

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 4)

Câu 13: Đáp án: D

Ta có: Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 4)

Do đó, đường thẳng d và đường thẳng ở đáp án D cắt nhau

Câu 14: Đáp án: B

d: x + 2y - 2 = 0 có Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 4)

Gọi d’ là đường thẳng đi qua M và vuông góc với d Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 4)

⇒ d': 2(x - 2) - (y - 5) = 0 ⇔ 2x - y + 1 = 0

Gọi I là giao điểm của d và d’. Suy ra, tọa độ của I là nghiệm của hệ phương trình:

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 4)

Vì M và M’ đối xứng nhau qua d nên I là trung điểm của MM’

⇒ M'(-2;-3)

Câu 15: Đáp án: C

Thay lần lượt tọa độ của ba điểm A, B, C vào đường thẳng Δ ta được:

A: 1 - 2.0 + 1 = 2 > 0

B: 2 - 2.(-3) + 1 = 9 > 0

C: -2 - 2.4 + 1 = -9 < 0

Ta thấy: A và C nằm khác phía so với Δ nên Δ cắt cạnh AC

B và C nằm khác phía so với Δ nên Δ cắt cạnh BC

Phần II: Tự luận

Câu 1:

Trong (Oxy) cho hai điểm A(-3;1), B(2;0) và đường thẳng Δ: 3x - y - 2 = 0

Viết phương trình tham số của đường thẳng AB

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 4)

Đường thẳng AB đi qua B và có Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 4) là vecto pháp tuyến:

AB: (x - 2) + 5(y - 0) = 0 ⇔ x + 5y - 2 = 0

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng d đi qua A và vuông góc với Δ

Δ: 3x - y - 2 = 0 có Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 4)

⇒ d: (x + 3) + 3(y - 1) = 0 ⇔ x + 3y = 0

Tìm tọa độ điểm M trên đường thẳng Δ sao cho BM = √2

Vì M ∈ Δ ⇒ M(a;3a-2)

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 4)

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 4)

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 4)

Vậy có hai điểm M thỏa mãn yêu cầu đề bài.

Câu 2:

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 4)

Ta có: A là giao điểm của AB và AD. Do đó, tọa độ A là nghiệm của hệ phương trình:

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 4)

Hình bình hành ABCD có tâm I nên I là trung điểm của AC và BD ⇒ C(-1;3)

Đường thẳng BC đi qua C và song song với AD

Vì BC song song với AD nên BC có dạng: 2x - 5y + c = 0, (c ≠ -1)

Vì C thuộc BC nên: 2.(-1) - 5.3 + c = 0 ⇒ c = 17(tm)

Vậy phương trình đường thẳng BC là: 2x - 5y + 17 = 0

Đường thẳng DC đi qua C và song song với AB

Vì DC song song với AB nên DC có dạng: x + 3y + c = 0, (c ≠ -6)

Vì C thuộc DC nên: -1 + 3.3 + c = 0 ⇒ c = -8(tm)

Vậy phương trình đường thẳng DC là: x + 3y - 8 = 0

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề kiểm tra 1 tiết chương 3 hình học

Môn: Toán 10

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề 5)

Phần I: Trắc nghiệm

Câu 1: Cho đường thẳng Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 5) . Phương trình tổng quát của d là:

A. 3x + y + 3 = 0     B. 3x - y + 3 = 0

C. x + 3y + 3 = 0     D. x - 3y + 3 = 0

Câu 2: Đường thẳng qua M(-2;3) và vuông góc với đường thẳng d: 2x - y + 3 = 0 là:

A. 2x - y + 7 = 0     B. 2x + y + 1 = 0

C. x + 2y - 4 = 0     D. x - 2y + 8 = 0

Câu 3: Cho A(-1;3), B(-1;1). Phương trình đường tròn đường kính AB là:

A. x2 + (y + 2)2 = 1     B. (x + 1)2 + (y - 2)2 = 1

C. x2 + (y - 2)2 = 1     D. (x - 1)2 + (y - 2)2 = 1

Câu 4: Đường tròn (C): x2 + y2 - 4x - 2y - 20 = 0 có tâm I và bán kính R là:

A. I(-2;-1), R = 25     B. I(2;1), R = 25

C. I(-2;-1), R = 5     D. I(2;1), R = 5

Câu 5: Elip Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 5) có tiêu cự bằng:

A. √7     B. 2√7

C. 8     D. 6

Câu 6: Cho elip (E): 4x2 + 9y2 = 36. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

A. Độ dài trục lớn bằng 9

B. Độ dài trục nhỏ bằng 2

C. Tiêu điểm F1(0;√5)

D. Tiêu cự bằng 2√5

Phần II: Tự luận

Câu 1: Cho tam giác ABC biết A(-1;2), B(2;-4), C(1;0)

a) Tìm tọa độ trực tâm H của tam giác ABC

b) Viết phương trình đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC

c) Viết phương trình tiếp tuyến của đường tròn tại A

Câu 2: Cho elip (E): x2 + 9y2 = 9

a) Tìm tọa độ hai tiêu điểm của elip

b) Tìm trên (E) điểm M sao cho MF1 = 2MF2

Đáp án & Hướng dẫn giải

Phần I: Trắc nghiệm

Câu hỏi 1 2 3 4 5 6
Đáp án A C B D B D

Câu 1: Đáp án: A

Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 5)

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 5)

Câu 2: Đáp án: C

2x - y + 3 = 0 có Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 5)

Đường thẳng vuông góc với d sẽ nhận Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 5) làm vecto pháp tuyến

Vậy đường thẳng qua M(-2;3) nhận Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 5) làm vecto pháp tuyến là: 1.(x + 2) + 2(y - 3) = 0 ⇔ x + 2y - 4 = 0

Câu 3: Đáp án: B

Gọi I là trung điểm của AB ⇒ I(-1;2)

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 5)

Đường tròn đường kính AB là đường tròn tâm I bán kính IA:

(C): (x + 1)2 + (y - 2)2 = 1

Câu 4: Đáp án: D

Ta có:

(C): x2 + y2 - 4x - 2y - 20 = 0 ⇔ (x - 2)2 + (y - 1)2 = 25

Vậy đường tròn (C) có: I(2;1), R = 5

Câu 5: Đáp án: B

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 5) có a2 = 16, b2 = 9

Mà c2 = a2 - b2 = 16 - 9 = 7 ⇒ c = √7

Vậy tiêu cự của (E) là 2c = 2√7

Câu 6: Đáp án: D

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 5)

Phần II: Tự luận

Câu 1:

Cách 1:

Gọi H là trực tâm của tam giác ABC

A(-1;2), B(2;-4), C(1;0) Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 5)

Đường thẳng CH là đường thẳng đi qua C nhận Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 5) là vecto pháp tuyến:

CH: 3(x - 1) - 6(y - 0) = 0 ⇔ x - 2y - 1 = 0

Đường thẳng BH là đường thẳng đi qua B nhận Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 5) là vecto pháp tuyến:

BH: 2(x - 2) - 2(y + 4) = 0 ⇔ x - y - 6 = 0

H là giao điểm của CH và BH. Do đó, tọa độ của H là nghiệm của hệ phương trình:

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 5)

Cách 2:

Gọi H(a;b) là trực tâm của tam giác ABC

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 5)

Vì H là trực tâm của tam giác ABC nên:

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 5)

Viết phương trình đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC

Gọi phương trình đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC có dạng:

(C): x2 + y2 - 2ax - 2by + c = 0(1)

Vì (C) ngoại tiếp tam giác ABC nên tọa độ ba điểm A, B, C thỏa mãn phương trình đường tròn. Ta có hệ phương trình:

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 5) Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 5)

Vậy phương trình đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC là:

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 5)

Viết phương trình tiếp tuyến của đường tròn tại A

Phương trình đường tròn (C) có tâm

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 5)

Phương trình tiếp tuyến của đường tròn tại A là đường thẳng đi qua A và nhận Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 5) là vecto pháp tuyến:

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 5)

Câu 2:

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 5)

Ta có: c2 = a2 - b2 = 9 - 1 = 8 ⇒ c = 2√2

⇒ F1(-2√2;0), F2(2√2;0)

Tìm trên (E) điểm M sao cho MF1 = 2MF2

Giả sử M(x;y) là điểm thỏa mãn yêu cầu của đề bài

Vì M thuộc (E) nên:

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 5)

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 5)

Theo đề bài ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 5)

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 5)

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 5)

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 5)

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 5)

Thay (1) vào (2) ta được:

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 5)

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 5)

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 5)

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 5)

Vậy có hai điểm thỏa mãn đề bài là:

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 5)

Xem thêm các bài thi môn Toán lớp 10 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 10, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Giải bài tập lớp 10 sách mới các môn học