Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 3)Đề kiểm tra Toán 10 - Học kì 2

Thời gian làm bài: 45 phút

Phần I: Trắc nghiệm

Câu 1: Khẳng định nào dưới đây là đúng nhất về các vecto chỉ phương Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 3) của d?

Quảng cáo
Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 3)

Câu 2: Bán kính đường tròn (C) có tâm I(-1;2) và tiếp xúc với đường thẳng d: x + 2y + 7 = 0 bằng:

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 3)

Câu 3: Phương trình tổng quát của đường thẳng d đi qua điểm M(2;-3) và nhận vecto Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 3) làm vecto pháp tuyến là?

A. 2x - 3y - 12 = 0     B. -2x + 3y - 12 = 0

C. 3x - 2y - 12 = 0     D. -3x + 2y - 12 = 0

Câu 4: Cho đường thẳng Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 3) . Điểm nào dưới đây nằm trên đường thẳng d?

A. M(1;6)     B. N(-2;6)

C. P(1;-2)     D. Q(1;0)

Câu 5: Phương trình của đường tròn (C) biết tâm I(2;7) và bán kính bằng 4 là:

A. (x + 2)2 + (y + 7)2 = 4 \

B. (x - 2)2 + (y - 7)2 = 4

C. (x + 2)2 + (y + 7)2 = 16

D. (x - 2)2 + (y - 7)2 = 16

Quảng cáo

Câu 6: Khoảng cách từ điểm M(-2;1) tới đường thẳng d: x + √3y + 2 = 0 bằng:

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 3)

Câu 7: Cho tam giác ABC có các đỉnh A(-1;3), B(1;0) và C(2;-1). Tính độ dài đường cao của tam giác ABC vẽ từ điểm A?

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 3)

Câu 8: Với giá trị nào của tham số m thì phương trình x2 + y2 - 4x + 2y - m + 1 = 0 là phương trình của một đường tròn?

A. m ≥ -4    B. m ≤ -4

C. m > -4     D. m < -4

Câu 9: Đường tròn (C): x2 + y2 + 6x - 8y - 11 = 0 có tâm I và bán kính bằng bao nhiêu?

A. I(3;-4), R = 36     B. I(-3;4), R = 36

C. I(3;-4), R = 6     D. I(-3;4), R = 6

Câu 10: Góc giữa hai đường thẳng d1: 3x + y - 3 = 0 và d2: 2x - y + 2 = 0 bằng bao nhiêu?

A. 30o     B. 45o

C. 60o     D. 90o

Quảng cáo

Câu 11: Phương trình tiếp tuyến của đường tròn (C): x2 + y2 + 4x - 6y - 3 = 0 tại điểm M(2;3) là:

A. x - 2 = 0     B. y - 3 = 0

C. 2x - 3y + 5 = 0     D. -2x + 3y - 5 = 0

Câu 12: Cho đường thẳng d có phương trình Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 3) . Khi đó, một vecto chỉ phương của d là:

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 3)

Câu 13: Cho tam giác ABC có các đỉnh A(0;-3), B(1;1), C(3;2). Khi đó, đường cao của tam giác vẽ từ đỉnh A có phương trình:

A. 2x - y - 2 = 0     B. x - 2y - 6 = 0

C. 2x + y + 3 = 0     D. x + 2y - 8 = 0

Câu 14: Phương trình của đường tròn (C) đi qua ba điểm A(0;4), B(2;4), C(4;0) có phương trình:

A. x2 + y2 - 8x + 2y - 1 = 0

B. x2 + y2 - 2x + 8y - 1 = 0

C. x2 + y2 - 2x - 2y - 8 = 0

D. x2 + y2 - 8x - 6y - 2 = 0

Câu 15: Phương trình của đường tròn (C) có đường kính AB với A(-1;2), B(1;4) là:

A. x2 + (y - 3)2 = 2

B. x2 + (y + 3)2 = 2

C. (x - 1)2 + (y - 1)2 = 3

D. (x - 1)2 + (y - 1)2 = 9

Câu 16: Với giá trị nào của m thì hai đường thẳng d1: 2x - 3y + 1 = 0 và Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 3) vuông góc với nhau?

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 3)

Câu 17: Đường thẳng d đi qua điểm M(2;-3) và vuông góc với đường thẳng Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 3) có phương trình:

A. x + 2y + 4 = 0     B. 2x + 3y + 4 = 0

C. 2x - 3y + 1 = 0     D. x - 2y - 4 = 0

Câu 18: Cho đường tròn (C): x2 + y2 - 2x + 6y + 8 = 0 và đường thẳng d: x + y + 4 = 0. Phương trình tiếp tuyến của đường tròn (C) và song song với đường thẳng d là:

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 3)

Câu 19: Xác định vị trí tương đối của hai đường thẳng d1: 2x - 3y + 2 = 0 và d2: 6x + 4y - 3 = 0

A. Song song

B. vuông góc

C. trùng nhau

D. cắt nhưng không vuông

Câu 20: Phương trình tham số của đường thẳng đi qua hai điểm A(2;-1), B(3;2) là:

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 3)

Phần II: Tự luận

Câu 1: Cho đường thẳng d: x - 2y - 3 = 0 và điểm M(2;3). Tìm điểm N là điểm đối xứng với M qua d?

Câu 2: Viết phương trình đường tròn (C) có tâm I(2;-2) và tiếp xúc với đường thẳng x + y + 2 = 0?

Câu 3: Viết phương trình tổng quát của đường thẳng cắt các trục tọa độ lần lượt tại hai điểm A và B sao cho tam giác OAB có trọng tâm G(1;3) với O là gốc tọa độ? Tính diện tích tam giác OAB?

Đáp án & Hướng dẫn giải

Phần I: Trắc nghiệm

Câu hỏi 1 2 3 4 5
Đáp án A B C D D
Câu hỏi 6 7 8 9 10
Đáp án D B C D B
Câu hỏi 11 12 13 14 15
Đáp án A D C C A
Câu hỏi 16 17 18 19 20
Đáp án B A B BB

Câu 1: Đáp án: A

Câu 2: Đáp án: B

Vì (C) tiếp xúc với đường thẳng d nên:

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 3)

Câu 3: Đáp án: C

Phương trình tổng quát của đường thẳng d đi qua M(2;-3) và nhận vecto n = (3; -2) làm vecto pháp tuyến có dạng:

3(x - 2) - 2(y + 3) = 0 ⇔ 3x - 2y - 12 = 0

Câu 4: Đáp án: D

Lần lượt thay tọa độ các điểm vào đường thẳng ta thấy điểm Q ở đáp án D thỏa mãn phương trình đường thẳng ứng với giá trị t = 0. Do đó, Q thuộc d

Câu 5: Đáp án: D

Phương trình của đường tròn (C) biết tâm I(2;7) và bán kính bằng 4 có dạng:

(x - 2)2 + (y - 7)2 = 42 ⇔ (x - 2)2 + (y - 7)2 = 16

Câu 6: Đáp án: D

Khoảng cách từ điểm M(-2;1) tới đường thẳng d: x + √3y + 2 = 0 bằng:

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 3)

Câu 7: Đáp án: B

Ta có A(-1;3), B(1;0) và C(2;-1)

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 3)

Phương trình đường thẳng BC có dạng: (x - 1) + (y - 0) = 0 ⇔ x + y - 1 = 0

Độ dài đường cao của tam giác ABC kẻ từ điểm C chính bằng khoảng cách từ điểm A đến đường thẳng BC:

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 3)

Câu 8: Đáp án: C

x2 + y2 - 4x + 2y - m + 1 = 0 ⇔ (x - 2)2 + (y + 1)2 = m + 4 (*)

Để (*) là phương trình của một đường tròn thì: m + 4 > 0 ⇔ m > -4

Câu 9: Đáp án: D

(C): x2 + y2 + 6x - 8y - 11 = 0 ⇔ (x + 3)2 + (y - 4)2 = 11 + 25

⇔ (x + 3)2 + (y - 4)2 = 36 ⇔ (x + 3)2 + (y - 4)2 = 62

Vậy đường tròn (C) có tâm I(-3;4) và bán kính R = 6

Câu 10: Đáp án: B

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 3)

Gọi góc giữa hai đường thẳng là α

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 3) Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 3)

⇒ α = 45o

Câu 11: Đáp án: A

(C): x2 + y2 + 4x - 6y - 3 = 0 ⇔ (x + 2)2 + (y - 3)2 = 16

Đường tròn (C) có tâm I(-2;3) Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 3)

Gọi d là phương trình tiếp tuyến của (C) tại M. Suy ra, d đi qua M và nhận IM là vecto pháp tuyến

⇒ d: 4(x - 2) + 0.(y - 3) = 0 ⇔ x - 2 = 0

Câu 12: Đáp án: D

Câu 13: Đáp án: C

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 3)

Đường cao kẻ từ A của tam giác ABC là đường thẳng đi qua A và nhận vecto BC là vecto pháp tuyến

⇒ d: 2(x - 0) + (y + 3) = 0 ⇔ 2x + y + 3 = 0

Câu 14: Đáp án: C

Giả sử (C) có dạng: x2 + y2 - 2ax - 2by + c = 0

Vì 3 điểm A, B, C thuộc đường tròn (C) nên ta có hệ phương trình:

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 3)

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 3)

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 3)

Vậy phương trình đường tròn (C) có dạng: x2 + y2 - 2x - 2y - 8 = 0

Câu 15: Đáp án: A

A(-1;2), B(1;4)

Gọi I là trung điểm của AB ⇒ I(0;3)

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 3)

Đường tròn đường kính AB là đường tròn tâm I bán kính IA

⇒ (C): (x - 0)2 + (y - 3)2 = (√2)2 ⇔ x2 + (y - 3)2 = 2

Câu 16: Đáp án: B

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 3)

Câu 17: Đáp án: A

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 3)

Vì d vuông góc với d’ nên d sẽ nhận vecto chỉ phương của d’ làm vecto pháp tuyến

Vậy d là đường thẳng đi qua M và có vecto pháp tuyến là Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 3)

d: -1(x - 2) - 2(y + 3) = 0 ⇔ -x - 2y - 4 ⇔ x + 2y + 4 = 0

Câu 18: Đáp án: B

(C): x2 + y2 - 2x + 6y + 8 = 0

⇔ (x - 1)2 + (y + 3)2 = 2 có I(1;-3), R = √2

Gọi d’ là tiếp tuyến của đường tròn (C) và song song với d

Vì d'//d ⇒ d': x + y + c = 0, (c ≠ 4)

d’ là tiếp tuyến của (C) nên d(I;d') = R

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 3)

Câu 19: Đáp án: B

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 3)

Câu 20: Đáp án: B

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 3)

Phương trình đường thẳng AB đi qua A nhận (AB) làm vecto chỉ phương:

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 3)

Phần II: Tự luận

Câu 1:

d: x - 2y - 3 = 0 có Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 3)

Gọi d’ là đường thẳng đi qua M và vuông góc với d Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 3)

d': 2(x - 2) + (y - 3) = 0 ⇔ 2x + y - 7 = 0

Tọa độ giao điểm I của d và d’ là nghiệm của hệ phương trình:

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 3)

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 3)

Vì M và N đối xứng nhau qua d nên I là trung điểm của MN

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 3)

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 3)

Câu 2:

Vì (C) tiếp xúc với đường thẳng d: x + y + 2 = 0 nên (C) có bán kính

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 3)

Vậy đường tròn (C) có dạng: (x - 2)2 + (y + 2)2 = 2

Câu 3:

Giả sử A(a;0), B(0;b)

Vì tam giác OAB có trọng tâm G(1;3) nên:

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 3)

Phương trình AB có dạng:

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 3)

Xem thêm các đề kiểm tra, đề thi Toán lớp 10 có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 199K cho teen 2k5 tại khoahoc.vietjack.com

Toán lớp 10 - Thầy Phạm Như Toàn

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Vật Lý 10 - Thầy Quách Duy Trường

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 10 - Thầy Quang Hưng

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Hóa Học lớp 10 - Cô Nguyễn Thị Thu

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Hóa học lớp 10 - cô Trần Thanh Thủy

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-1-tiet-toan-10-chuong-3-hinh-hoc.jsp


2005 - Toán Lý Hóa