Top 3 Đề kiểm tra 15 phút Toán 10 Chương 5 Đại số có đáp ánPhần dưới là danh sách Top 3 Đề kiểm tra 15 phút Toán 10 Chương 5 Đại số có đáp án. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp bạn ôn luyện & đạt điểm cao trong các bài thi, bài kiểm tra Toán lớp 10.

Mục lục Đề kiểm tra 15 phút Toán 10

Quảng cáo

Đề kiểm tra 15 phút Toán 10 Chương 5 Đại số (Đề số 1)

Thời gian làm bài: 15 phút

Phần I: Trắc nghiệm

Câu 1: Điểm thi HKI môn Toán của tổ học sinh lớp 10C (quy ước làm tròn đến 0,5 điểm) liệt kê như sau:

2; 5; 7,5; 8; 5; 7; 6,5; 9; 4,5; 10

Điểm trung bình của 10 học sinh đó là:

A. 6,45     B. 6,5

C. 6,55     D. 6,6

Câu 2: Số liệu thống kê điểm kiểm tra môn Toán của học sinh lớp 10A được cho trong bảng sau:

7 7 6 6 8
6 5 5 9 10
9 10 9 5 4
6 7 5 8 6
7 5 8 7 6
6 9 4 6 8
9 9 5 6 7
7 6 8 4 9
7 7 8 6

Đơn vị điều tra và kích thước mẫu của bảng số liệu trên là:

A. Đơn vị điều tra: Điểm kiểm tra môn Toán của lớp 10A. Kích thước mẫu của số liệu: 44

B. Đơn vị điều tra: Điểm trung bình môn Toán của lớp 10A. Kích thước mẫu của số liệu: 45

C. Đơn vị điều tra: Điểm kiểm tra môn Toán của lớp 10A. Kích thước mẫu của số liệu: 45

D. Đơn vị điều tra: Điểm trung bình môn Toán của lớp 10A. Kích thước mẫu của số liệu: 44

Quảng cáo

Câu 3: Điểm điều tra về chất lượng sản phẩm mới (thang điểm 100) như sau:

80 65 51 48 45
61 30 35 84 83
60 58 75 72 68
39 41 54 61 72
75 72 61 50 65

Mod của bảng số liệu trên là:

A. Mo = 3     B. Mo = 61

C. Mo = 61; Mo = 72     D. Mo = 72

Câu 4: Điểm thi toán của 9 học sinh được liệt kê như sau:

1; 1; 3; 6; 7; 8; 8; 9; 10

Số trung vị của các số liệu thống kê là:

A. 1    B. 3

C. 6    D. 7

Câu 5: Sản lượng lúa (đơn vị: tạ) của 40 thửa ruộng thí nghệm có cùng diện tích được trình bày trong bảng tần số sau đây:

Sản lượng 20 21 22 23 24
Tần số 5 8 11 10 6

Phương sai là:

A. 1,52     B. 1,53

C. 1,54     D. 1,55

Câu 6: Bảng phân số sau đây cho biết chiều cao (cm) của 500 học sinh trong một trường THCS:

Quảng cáo
Chiều cao [150;154) [154;158) [158;162) [162;166) [166;170)
Tần số 25 50 200 175 50

Độ lệch chuẩn là:

A. 14,48    B. 14,84

C. 3,85     D. 3,58

Câu 7: Năng suất lúa hè thu của một đơn vị A được liệt kê theo bảng sau:

Giá trị Tần số
25 5
30 5
35 4
40 3
45 7
Cộng N = 24

Tần suất của giá trị 40 là:

A. 3%     B. 12,5 %

C. 1,25%     D. 125%

Câu 8: Giá trị đại diện của nhóm thứ 6 là:

A. 160     B. 161

C. 162     D. 163

Câu 9: Một nhà thực vật học đo chiều dài của 74 chiếc lá cây và thu được số liệu sau ( đơn vị mm):

Lớp Tần số
[5,45 ; 5,85) 5
[5,85 ; 6,25) 9
[6,25 ; 6,65) 15
[6,65 ; 7,05) 19
[7,05 ; 7,45) 16
[7,45 ; 7,85) 8
[7,85 ; 8,25) 2
N = 74

Chiều dài trung bình của 74 chiếc lá là:

A. 6,70mm     B. 6,71mm

C. 6,72mm    D. 6,73mm

Câu 10: Có 100 học sinh tham dự kì thi học sinh giỏi Toán (thang điểm 20). Kết quả như sau:

Điểm 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Tần số 1 1 3 5 8 13 19 24 14 10 2

Số trung vị là:

A. Me = 15     B. Me = 15,50

C. Me = 16     D. Me = 16,5

Đáp án & Hướng dẫn giải

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đáp án B A C D C C B B A B

Câu 1: Chọn B.

Điểm trung bình của 10 học sinh lớp 10C là:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

Câu 2: Chọn A.

Đơn vị điều tra: Điểm kiểm tra môn Toán của lớp 10A

Liệt kê số điểm của 44 học sinh lớp 10A nên kích thước mẫu của số liệu là 44.

Câu 3: Chọn C.

Bảng phân bố tần số:

Điểm 30 35 39 41 45 48 50 51 54 58 60 61 65 68 72 75 80 83 87
Tần số 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 3 2 1 1 1

Bảng trên có 2 số có tần số lớn nhất là 61 và 72. Vậy có hai mốt là M0 = 61, M0 = 72.

Câu 4: Chọn D.

Dãy số trên đã được sắp xếp theo thứ tự tăng dần.

Dãy số trên có 9 phần tử. Trong dãy này số đứng giữa là 7.

⇒ Số trung vị là 7.

Câu 5: Chọn C.

Sản lượng trung bình của 40 thửa ruộng là:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

Phương sai là

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

Câu 6: Chọn C.

Số trung bình:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

Phương sai:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

Độ lệch chuẩn:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

Câu 7: Chọn B.

Tần suất của giá trị 40 là:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

Câu 8: Chọn B.

Giá trị đại diện của nhóm thứ 6 là:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

Câu 9: Chọn A.

Ta có bảng sau:

Lớp Giá trị đại diện Tần số
[5,45 ; 5,85) 5,65 5
[5,85 ; 6,25) 6,05 9
[6,25 ; 6,65) 6,45 15
[6,65 ; 7,05) 6,85 19
[7,05 ; 7,45) 7,25 16
[7,45 ; 7,85) 7,65 8
[7,85 ; 8,25) 8,05 2
N = 74

Chiều dài trung bình của 74 chiếc lá này là:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

Câu 10: Chọn B.

Số thứ 50 và 51 trong dãy số có giá trị là 15, 16

Ta thấy N = 100 chẵn nên số trung vị là:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

Đề kiểm tra 15 phút Toán 10 Chương 5 Đại số (Đề số 2)

Thời gian làm bài: 15 phút

Phần I: Trắc nghiệm

Câu 1: Số lần xuất hiện của một giá trị trong mẫu số liệu thống kê được gọi là:

A. Tần số    B. Tần suất

C. Số trung bình     D. Mốt

Câu 2: Tỉ số giữa tần số và số các số liệu thống kê được gọi là:

A. Tần suất    B. Mốt

C. Số trung bình    D. Số trung vị

Câu 3: Điểm kiểm tra môn Toán của 50 em học sinh lớp 10 được ghi trong bảng sau:

Giá trị ( điểm số) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Tần số 1 3 2 3 1 3 10 12 8 5 2

Điểm trung bình là:

A. 5,13     B. 5,00

C. 4,5     D. 6,25

Câu 4: Điều tra số con của mỗi gia đình trong khu phố, nhân viên điều tra ghi được bảng sau:

Giá trị ( số con) 0 1 2 3 4 5
Tần số 10 12 8 5 2 1

Mốt của số con trong các gia đình là:

A. 0     B. 1

C. 2     D. 3

Câu 5: Điều tra số con của mỗi gia đình trong khu phố, nhân viên điều tra ghi được bảng sau:

Giá trị ( số con) 0 1 2 3 4 5
Tần số 9 13 7 5 2 1

Một trong những tiêu chuẩn của gia đình văn hóa mới là không có quá hai con. Số gia đình trong khu phố không đạt danh hiệu gia đình văn hóa mới là:

A. 3     B. 8

C. 15     D. 22

Câu 6: Để kết thúc môn học ngoại ngữ, học sinh phải qua 6 lần thi trắc nghiệm, mỗi lần thi điểm tối đa là 100 điểm. Sau năm lần thi điểm trung bình của Hiếu là 72 điểm. Lần thứ sáu, Hiếu đạt 54 điểm. Hỏi điểm trung bình môn ngoại ngữ của Hiếu khi kết thúc khóa học là bao nhiêu?

A. 82,8     B. 69

C. 63     D. 57

Câu 7: Cho bảng phân bố tần số khối lượng 30 quả trứng gà của một rổ trứng gà

Khối lượng (gam) 25 30 35 40 45 50
Tần số 3 5 7 9 4 2

Số trung bình, số trung vị và mốt của mẫu số liệu lần lượt là:

A. 37; 37,5 và 40     B. 36; 37,5 và 40

C. 37; 37,5 và 9     C. 37; 37 và 40

Câu 8: Điểm thi học kì II môn Toán của một tổ học sinh lớp 10A6 là:

4,5 5,0 7,5 8,5 5,5 6,0 6,5 9,0 4,5 10 9,0

Số trung vị của dãy số liệu trên là:

A. 6     B. 5,5

C. 6,5     D. 7,5

Đáp án & Hướng dẫn giải

Câu hỏi 1 2 3 4 5 6 7 8
Đáp án A A D A B B A C

Câu 1: Đáp án A

Câu 2: Đáp án A

Câu 3: Đáp án: D

Ta có:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 5 có đáp án (Đề 3)

Câu 4: Đáp án A

Dựa vào bảng số liệu ta thấy, giá trị 0 có tần số lớn nhất là 10

Do đó, mốt của mẫu số liệu trên là: 0

Câu 5: Đáp án B

Dựa vào bảng số liệu ta thấy tổng các gia đình có số con lớn hơn 2 là: 5 + 2+ 1 = 8

Do đó, có 8 gia đình không đạt danh hiệu gia đình văn hóa mới

Câu 6: Đáp án B

Điểm trung bình môn ngoai ngữ của Hiếu khi kết thúc khóa học là:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 5 có đáp án (Đề 3)

Câu 7: Đáp án A

Ta có:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 5 có đáp án (Đề 3)

Dựa vào bảng số liệu trên ta thấy giá trị 40 có tần số lớn nhất là 9. Do đó, mốt của mẫu số liệu trên là 40

Giá trị thứ 15,16 của dãy số liệu là 35; 40. Do đó, số trung vị của dãy số liệu là:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 5 có đáp án (Đề 3)

Câu 8: Đáp án C

Dãy số liệu trên gồm 11 số. Do đó, số trung vị là: Me = x6 = 6,5

Xem thêm các bài kiểm tra, bài thi môn Toán lớp 10 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 199K cho teen 2k5 tại khoahoc.vietjack.com

Toán lớp 10 - Thầy Phạm Như Toàn

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Vật Lý 10 - Thầy Quách Duy Trường

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 10 - Thầy Quang Hưng

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Hóa Học lớp 10 - Cô Nguyễn Thị Thu

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Hóa học lớp 10 - cô Trần Thanh Thủy

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
2005 - Toán Lý Hóa