Top 4 Đề kiểm tra 1 tiết Toán 10 Chương 6 Đại số có đáp ánPhần dưới là danh sách Top 4 Đề kiểm tra 1 tiết Toán 10 Chương 6 Đại số có đáp án. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp bạn ôn luyện & đạt điểm cao trong các bài thi, bài kiểm tra Toán lớp 10.

Mục lục Đề kiểm tra 1 tiết Toán 10

Quảng cáo

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 10 Chương 6 Đại số (Đề số 1)

Thời gian làm bài: 45 phút

Phần I: Trắc nghiệm

Câu 1: Cung lượng giác 45o có số đo bằng rad là:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 3)

Câu 2: Một đường tròn có bán kính R = 5(cm). Độ dài của cung trên đường tròn có số đo 135o là:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 3)

Câu 3: Trên đường tròn lượng giác gốc A. Cho các cung lượng giác có điểm đầu A và có số đo như sau:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 3)

Các cung có điểm cuối trùng nhau là?

A. II và IV     B. I và II

C. I và III    D. I và IV

Câu 4: Đẳng thức nào sau đây sai?

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 3)
Quảng cáo

Câu 5: Cho Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 3) . Khẳng định nào sau đây đúng?

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 3)

Câu 6: Chọn đáp án đúng

A. cos4x = 2cos2x - 1

B. cos4x = 4cos2x - 1

C. sin4x = 4sinxcosx

D. sin4x = 2sin2xcos2x

Câu 7: Kết quả thu gọn của biểu thức Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 3) là:

A. sin⁡a     B. cosa

C. 2     D. 0

Câu 8: Chọn khẳng định đúng

A. cos(a+b) = cosa.cosb + sina.sinb

B. cos(a+b) = cosa.cosb - sina.sinb

C. cos(a+b) = sina.cosb + sinb.cosa

D. cos(a+b) = sina.cosb - sinb.cosa

Quảng cáo

Câu 9: Giá trị lớn nhất của biểu thức A = sin2x + 2cos⁡ x + 1 là:

A. 4     B. 3

C. 2     D. 1

Câu 10: Kết quả thu gọn của biểu thức sau:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 3) Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 3)

Phần II: Tự luận

Câu 1: Tính sin⁡a, sin⁡2a biết Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 3)

Câu 2: Chứng minh các đẳng thức:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 3)

Câu 3: Chứng minh biểu thức sau không phụ thuộc vào x:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 3)

Đáp án & Hướng dẫn giải

Phần I: Trắc nghiệm

Câu hỏi 1 2 3 4 5
Đáp án B C C C A
Câu hỏi 6 7 8 9 10
Đáp án D D B B C

Câu 1: Đáp án: B

Cung lượng giác 45o có số đo bằng rad là: Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 3)

Câu 2: Đáp án: C

Độ dài của cung trên đường tròn có số đo 135o là: Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 3)

Câu 3: Đáp án: C

Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 3)

Vậy cung (I) và (III) có điểm cuối trùng nhau

Câu 4: Đáp án: C

Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 3)

Câu 5: Đáp án: A

Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 3)

Câu 6: Đáp án: D

Ta có: sin⁡4x = sin⁡2(2x) = 2sin⁡2xcos⁡2x

Câu 7: Đáp án: D

Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 3)

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 3)

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 3)

Câu 8: Đáp án: B

Câu 9: Đáp án: B

Ta có:

A = sin2⁡x + 2cos⁡x + 1 = 1 - cos2x + 2cos⁡x + 1 = -cos2x + 2cos⁡x + 2

A = -(cos2x - 2cos⁡x + 1) + 3 = -(cosx - 1)2 + 3

Mà -(cosx - 1)2 ≤ 0 ⇒ -(cosx - 1)2 + 3 ≤ 3

Vậy giá trị lớn nhất của A bằng 3

Câu 10: Đáp án: C

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 3)

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 3)

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 3)

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 3)

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 3)

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 3)

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 3)

Phần II: Tự luận

Câu 1:

Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 3)

Câu 2:

a) Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 3)

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 3)

b) Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 3)

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 3)

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 3)

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 3)

Câu 3:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 3)

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 3)

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 3)

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 3)

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 3)

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 3)

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 3)

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 3)

Vậy biểu thức A không phụ thuộc vào x

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 10 Chương 6 Đại số (Đề số 2)

Thời gian làm bài: 45 phút

Phần I: Trắc nghiệm

Câu 1: Cho Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 4) . Khẳng định nào sau đây đúng?

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 4)

Câu 2: Cho Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 4) . Khẳng định nào sau đây đúng?

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 4)

Câu 3: Thu gọn biểu thức sin⁡3xcos⁡5x - cos3xsin5x ta được:

A. sin⁡2x B. sin⁡(-2x)

C. sin⁡8x D. cos8x

Câu 4: Trong các cặp góc lượng giác sau, cặp góc nào có cùng tia đầu và tia cuối trên đường tròn lượng giác?

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 4)

Câu 5: Trên đường tròn lượng giác bán kính 15cm, độ dài cung có số đo 3,4 rad là:

A. 51cm     B. 102cm

C. 160,14cm     D. 160,22cm

Câu 6: Đổi số đo góc 21π/4 ra đơn vị độ là:

A. 16,485o     B. 945o

C. 1000o     D. 1648,5o

Câu 7: Cho tam giác ABC vuông tại A. Chọn câu sai:

A. sin⁡B = cosC     B. tanA + cotA = 1

C. tan⁡B = cot⁡C     D. sin⁡A + cosA = 1

Câu 8: Cho tan⁡x = 2. Khi đó, giá trị biểu thức Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 4) bằng:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 4)

Phần II: Tự luận

Câu 1:

Cho Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 4)

a) Tính cosα, tanα, cotα?

b) Tính Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 4)

Câu 2: Rút gọn các biểu thức sau:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 4)

Câu 3: Chứng minh đẳng thức:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 4)

Đáp án & Hướng dẫn giải

Phần I: Trắc nghiệm

Câu hỏi 1 2 3 4 5 6 7 8
Đáp án C A B B A B B D

Câu 1: Đáp án: C

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 4)

Câu 2: Đáp án: A

Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 4)

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 4)

Câu 3: Đáp án: B

Ta có: sin⁡3xcos⁡5x - cos3xsin5x = sin(3x-5x) = sin(-2x)

Câu 4: Đáp án: B

Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 4)

Vậy hai góc lượng giác Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 4) có cùng tia đầu và tia cuối trên đường tròn lượng giác.

Câu 5: Đáp án: A

Độ dài cung có số đo 3,4 rad là: l = Rα = 15.3,4 = 51cm

Câu 6: Đáp án: B

Đổi số đo góc 21π/4 ra đơn vị độ là:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 4)

Câu 7: Đáp án: B

Vì tam giác ABC vuông tại A nên ∠B + ∠C = 90o

⇒ sin⁡B = cosC; tanB = cotC

A = 900 ⇒ cosA = 0, sinA = 1 ⇒ sinA + cosA = 1

Vậy đáp án B sai

Câu 8: Đáp án: D

Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 4)

Phần II: Tự luận

Câu 1:

a) Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 4)

b) Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 4)

Câu 2:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 4)

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 4)

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 4)

Câu 3:

Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 4)

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 4)

Xem thêm các bài kiểm tra, bài thi môn Toán lớp 10 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 199K cho teen 2k5 tại khoahoc.vietjack.com

Toán lớp 10 - Thầy Phạm Như Toàn

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Vật Lý 10 - Thầy Quách Duy Trường

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 10 - Thầy Quang Hưng

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Hóa Học lớp 10 - Cô Nguyễn Thị Thu

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Hóa học lớp 10 - cô Trần Thanh Thủy

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
2005 - Toán Lý Hóa