Đề kiểm tra 1 tiết Toán 10 Chương 6 Đại số có đáp án (4 đề)Đề kiểm tra 1 tiết Toán 10 Chương 6 Đại số có đáp án (4 đề)

Phần dưới là danh sách Đề kiểm tra 1 tiết Toán 10 Chương 6 Đại số có đáp án (4 đề). Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp bạn ôn luyện & đạt điểm cao trong các bài thi Toán lớp 10.

Đề kiểm tra 1 tiết

Quảng cáo

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề kiểm tra 1 tiết chương 6

Môn: Toán 10

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề 1)

Phần I: Trắc nghiệm

Câu 1: Cho góc α, biết Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 1) . Giá trị của cosα là:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 1)

Câu 2: Chọn công thức đúng:

A. cos2α = 1 - 2cos2⁡α

B. cos2α = 2sin2⁡α - 1

C. cos2α = 2cos2⁡α + 1

D. cos2α = 1 - 2sin2⁡α

Câu 3: Cho Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 1) . Khẳng định nào sau đây đúng?

A. cot⁡ α > 0.     B. cot⁡α < 0.

C. cot⁡α < 0.     D. cot⁡α > 0.

Câu 4: Cho góc α thỏa mãn Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 1)

Giá trị của biểu thức Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 1) là :

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 1)

Câu 5: Cho góc α thỏa mãn Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 1)

Giá trị của Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 1) là:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 1)

Câu 6: Số đo radian của góc 135o là:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 1)

Câu 7: Giá trị biểu thức sau khi tan⁡α = 3 là:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 1) Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 1)

Câu 8: Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

A. sin⁡(π - α) = -sin⁡α     B. tan⁡(π - α) = tan⁡α

C. cot⁡(π - α) = cot⁡α     D. cos⁡(π - α) = -cos⁡α

Câu 9: Trên đường tròn bán kính R = 4, cung 30o có độ dài là bao nhiêu?

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 1)

Câu 10: Cho góc ⁡α thỏa mãn Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 1) . Biết sin⁡α + 2cos⁡α = -1, giá trị của sin⁡2α là:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 1)

Câu 11: Đơn giản biểu thức Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 1) , ta được:

A. A = 1     B. A = 2 sin⁡α

C. A = sin⁡α – cos⁡α     D. A = 0

Câu 12: Đơn giản biểu thức A = (1 - sin2α).cot2α + (1 - cot2α) ta được :

A. A = sin2α     B. A = c⁡os2⁡α

C. A = -sin2α    D. A = -c⁡os2⁡α

Phần II: Tự luận

Câu 1: Cho Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 1) . Xác định dấu của các biểu thức sau:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 1)

Câu 2: Biết sin⁡α + cos⁡α = m. Tính sin⁡α.cos⁡α và |sin4⁡α - cos4⁡α|.

Câu 3: Chứng minh biểu thức sau không phụ thuộc vào x:

A = cos6x + 3sin2⁡x.cos2⁡x + 2sin4⁡x.cos2⁡ x + sin4⁡x

Đáp án & Hướng dẫn giải

Phần I: Trắc nghiệm

Câu 1 2 3 4 5 6
Đáp án B D A B B C
Câu 7 8 9 10 11 12
Đáp án D D B D D A

Câu 1: Chọn B.

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 1)

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 1)

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 1)

Câu 2: Chọn D

Câu 3: Chọn A.

Ta có: Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 1)

điểm cuối cung α - π thuộc góc phần tư thứ I

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 1)

Câu 4:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 1)

Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 1)

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 1)

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 1)

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 1)

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 1)

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 1)

Câu 5: Chọn B.

Theo giả thiết:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 1)

Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 1)

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 1)

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 1)

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 1)

Câu 6: Chọn C

Số đo radian của góc 135o là:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 1)

Câu 7: Chọn D.

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 1)

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 1)

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 1)

Câu 8: Chọn D.

Câu 9: Chọn B.

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 1)

Câu 10: Chọn D.

Ta có:

sin2⁡α + cos2⁡α = 1

sin⁡α + 2cos⁡α = -1 ⇔ sin⁡α = -1 - 2cos⁡α

⇔ (-1 - 2cos⁡α)2 + cos2⁡ α = 1

⇔ 1 + 4cos⁡α + 4cos2⁡α + cos2⁡α = 1

⇔ 5cos2⁡α + 4cos⁡α = 0

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 1)

Vì π/2 < α < π ⇒ cos⁡α < 0. Do đó, cos⁡ α = -4/5

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 1)

Ta lại có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 1)

Câu 11: Chọn D.

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 1)

Câu 12: Chọn A.

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 1)

Phần II: Tự luận

Câu 1:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 1)

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 1)

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 1)

Câu 2:

Ta có (sin⁡α + cos⁡α)2 = sin2⁡α + 2sin⁡αcos⁡α + cos2⁡α = 1 + 2sin⁡αcos⁡α

Mặt khác sin⁡α + cos⁡α = m nên sin⁡α + cos⁡α = m ⇔ (sin⁡α + cos⁡α)2 = m2

⇔ sin2⁡α + cos2⁡α + 2sin⁡αcos⁡α = m2

⇔ 1 + 2sin⁡αcos⁡α = m2

⇔ 2sin⁡αcos⁡α = m2 - 1

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 1)

Đặt A = |sin4⁡ α - cos4⁡α|.

Ta có:

A = |sin4⁡α - cos4⁡α |

= |(sin2⁡α - cos2⁡α)(sin2⁡ α + cos2⁡α )|

=|(sin⁡α + cos⁡α )(sin⁡α - cos⁡α )|

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 1)

⇒ A2 = (sin⁡α + cos⁡α)2(sin⁡α - cos⁡α)2 = (1 + 2sin⁡xcos⁡x)(1 - 2sin⁡xcos⁡x)

⇒ A2 = (1 + 2sin⁡xcos⁡x)(1 - 2sin⁡xcos⁡x )

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 1)

Câu 3:

A = cos6⁡x + 3sin2⁡x.cos2⁡x + 2sin4⁡x. cos2⁡x + sin4⁡x

= cos6⁡x + 3.(1 - cos2⁡x)cos4⁡x + 2sin4⁡x.cos2⁡x + sin4⁡x

= cos6⁡x + 3cos4⁡x - 3cos6⁡x + 2sin4⁡x.(1 - sin2⁡x) + sin4⁡x

= cos6⁡x + 3cos4⁡x - 3cos6⁡x + 2sin4⁡x - 2sin6x + sin4⁡x

= -2.(cos6x + sin6⁡x) + 3 cos4⁡x + 3sin4⁡x

= -2.(cos6⁡x + sin6⁡x) + 3.(cos4x + sin4⁡x) = 1

Vậy biểu thức A không phụ thuộc vào x.

Quảng cáo

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề kiểm tra 1 tiết chương 6

Môn: Toán 10

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề 2)

Phần I: Trắc nghiệm

Câu 1: Điểm cuối của α thuộc góc phần tư thứ ba của đường tròn lượng giác. Khẳng định nào sau đây là không đúng ?

A. sin⁡α > 0     B. cos⁡α < 0

C. tan⁡α > 0     D. cot⁡α > 0

Câu 2: Cho Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 2) . Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

A. sin⁡(α - π) ≥ 0     B. sin⁡(α - π) ≤ 0

C. sin⁡(α - π) < 0     D. sin⁡(α - π) < 0

Câu 3: Cho Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 2) .

Dấu của biểu thức Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 2) là:

A. M ≥ 0     B. M > 0

C. M ≤ 0     D. M < 0

Câu 4: Giá trị của biểu thức sau là:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 2)

A. H = 1     B. H = -1

C. H = 0     D. H = 1/2

Câu 5: Cho sin⁡2α = a với 0 < α < 90o. Giá trị của sin⁡α + cos⁡α bằng:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 2)

Câu 6: Cho sin⁡α = 0,6 với Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 2) . Giá trị của cos2α bằng:

A. 0,96     B. -0,96

C. 0,28     D. -0,28

Câu 7: Giá trị của tan⁡(π/4) là

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 2)

Câu 8: Số đo radian của góc 225o là:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 2)

Câu 9: Nếu sin⁡x + cos⁡ x = 1/2 thì 3sin⁡x + 2cos⁡x bằng

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 2)

Câu 10: Trong tam giác ABC, đẳng thức nào dưới đây luôn đúng?

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 2)

Câu 11: Chọn đẳng thức đúng:

A. sin⁡(π - α) = sin⁡α     B. cos⁡(π - α) = cos⁡α

C. tan⁡(π - α) = tan⁡α     D. cot⁡(π - α) = cot⁡α

Câu 12: Giá trị của biểu thức A = sin6x + cos6x + 3sin2cos2 là :

A. A = -1    B. A = 1

C. A = 4    D. A = -4

Phần II: Tự luận

Câu 1: Chứng minh đẳng thức (khi các biểu thức có nghĩa):

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 2)

Câu 2: Cho Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 2) . Tính các giá trị cos⁡α, tan⁡α, cot⁡α.

Câu 3: Biết Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 2)

Tính giá trị biểu thức Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 2)

Đáp án & Hướng dẫn giải

Phần I: Trắc nghiệm

Câu 1 2 3 4 5 6
Đáp án A C D A D C
Câu 7 8 9 10 11 12
Đáp án A B A C A B

Câu 1: Chọn A.

Điểm cuối của α thuộc góc phần tư thứ ba của đường tròn lượng giác

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 2)

Câu 2: Chọn C.

Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 2)

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 2)

Câu 3: Chọn D.

Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 2)

Câu 4: Chọn A.

Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 2)

Câu 5: Chọn D.

Ta có: sin⁡2α = a ⇒ 2sin⁡α.cos⁡α = a với 0 < α < 90o.

sin2⁡α + cos2⁡α = 1

⇔ sin2⁡α + cos2⁡α + 2sin⁡αcos⁡α - 2sin⁡αcos⁡α = 1

⇔ (sin⁡α + cosα)2 - 2sin⁡αcos⁡α = 1

⇔ (sin⁡α + cosα)2 = 1 + 2sin⁡αcos⁡α

⇔ (sin⁡α + cosα)2 = 1 + a

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 2)

Câu 6: Chọn C.

Áp dụng công thức: cos2α = 1 - 2sin2⁡α = 1 - 2.(0,6)2 = 0,28

Câu 7: Chọn A.

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 2)

Câu 8: Chọn B.

Số đo radian của góc 225o là:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 2)

Câu 9: Chọn A.

Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 2)

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 2)

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 2)

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 2)

Câu 10: Chọn C.

Xét tam giác ABC, ta có: ∠A + ∠B + ∠C = 180o ⇒ ∠A + ∠B = 180o - ∠C

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 2)

Câu 11: Chọn A.

Ta có: sin⁡(π - α) = sin⁡α; cos⁡(π - α) = -cos⁡α; tan⁡(π - α) = -tan⁡α; cot⁡(π - α) = -cot⁡α

Câu 12: Chọn B.

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 2)

Phần II: Tự luận

Câu 1:

1) Xét vế trái:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 2)

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 2)

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 2)

Ta thấy VT = VP ⇒ ĐCCM

2) Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 2)

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 2)

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 2)

Câu 2:

Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 2)

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 2)

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 2)

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 2)

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 2)

Câu 3:

Quảng cáo

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề kiểm tra 1 tiết chương 6

Môn: Toán 10

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề 3)

Phần I: Trắc nghiệm

Câu 1: Cung lượng giác 45o có số đo bằng rad là:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 3)

Câu 2: Một đường tròn có bán kính R = 5(cm). Độ dài của cung trên đường tròn có số đo 135o là:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 3)

Câu 3: Trên đường tròn lượng giác gốc A. Cho các cung lượng giác có điểm đầu A và có số đo như sau:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 3)

Các cung có điểm cuối trùng nhau là?

A. II và IV     B. I và II

C. I và III    D. I và IV

Câu 4: Đẳng thức nào sau đây sai?

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 3)

Câu 5: Cho Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 3) . Khẳng định nào sau đây đúng?

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 3)

Câu 6: Chọn đáp án đúng

A. cos4x = 2cos2x - 1

B. cos4x = 4cos2x - 1

C. sin4x = 4sinxcosx

D. sin4x = 2sin2xcos2x

Câu 7: Kết quả thu gọn của biểu thức Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 3) là:

A. sin⁡a     B. cosa

C. 2     D. 0

Câu 8: Chọn khẳng định đúng

A. cos(a+b) = cosa.cosb + sina.sinb

B. cos(a+b) = cosa.cosb - sina.sinb

C. cos(a+b) = sina.cosb + sinb.cosa

D. cos(a+b) = sina.cosb - sinb.cosa

Câu 9: Giá trị lớn nhất của biểu thức A = sin2x + 2cos⁡ x + 1 là:

A. 4     B. 3

C. 2     D. 1

Câu 10: Kết quả thu gọn của biểu thức sau:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 3) Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 3)

Phần II: Tự luận

Câu 1: Tính sin⁡a, sin⁡2a biết Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 3)

Câu 2: Chứng minh các đẳng thức:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 3)

Câu 3: Chứng minh biểu thức sau không phụ thuộc vào x:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 3)

Đáp án & Hướng dẫn giải

Phần I: Trắc nghiệm

Câu hỏi 1 2 3 4 5
Đáp án B C C C A
Câu hỏi 6 7 8 9 10
Đáp án D D B B C

Câu 1: Đáp án: B

Cung lượng giác 45o có số đo bằng rad là: Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 3)

Câu 2: Đáp án: C

Độ dài của cung trên đường tròn có số đo 135o là: Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 3)

Câu 3: Đáp án: C

Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 3)

Vậy cung (I) và (III) có điểm cuối trùng nhau

Câu 4: Đáp án: C

Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 3)

Câu 5: Đáp án: A

Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 3)

Câu 6: Đáp án: D

Ta có: sin⁡4x = sin⁡2(2x) = 2sin⁡2xcos⁡2x

Câu 7: Đáp án: D

Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 3)

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 3)

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 3)

Câu 8: Đáp án: B

Câu 9: Đáp án: B

Ta có:

A = sin2⁡x + 2cos⁡x + 1 = 1 - cos2x + 2cos⁡x + 1 = -cos2x + 2cos⁡x + 2

A = -(cos2x - 2cos⁡x + 1) + 3 = -(cosx - 1)2 + 3

Mà -(cosx - 1)2 ≤ 0 ⇒ -(cosx - 1)2 + 3 ≤ 3

Vậy giá trị lớn nhất của A bằng 3

Câu 10: Đáp án: C

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 3)

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 3)

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 3)

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 3)

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 3)

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 3)

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 3)

Phần II: Tự luận

Câu 1:

Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 3)

Câu 2:

a) Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 3)

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 3)

b) Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 3)

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 3)

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 3)

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 3)

Câu 3:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 3)

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 3)

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 3)

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 3)

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 3)

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 3)

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 3)

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 3)

Vậy biểu thức A không phụ thuộc vào x

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề kiểm tra 1 tiết chương 6

Môn: Toán 10

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề 4)

Phần I: Trắc nghiệm

Câu 1: Cho Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 4) . Khẳng định nào sau đây đúng?

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 4)

Câu 2: Cho Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 4) . Khẳng định nào sau đây đúng?

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 4)

Câu 3: Thu gọn biểu thức sin⁡3xcos⁡5x - cos3xsin5x ta được:

A. sin⁡2x B. sin⁡(-2x)

C. sin⁡8x D. cos8x

Câu 4: Trong các cặp góc lượng giác sau, cặp góc nào có cùng tia đầu và tia cuối trên đường tròn lượng giác?

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 4)

Câu 5: Trên đường tròn lượng giác bán kính 15cm, độ dài cung có số đo 3,4 rad là:

A. 51cm     B. 102cm

C. 160,14cm     D. 160,22cm

Câu 6: Đổi số đo góc 21π/4 ra đơn vị độ là:

A. 16,485o     B. 945o

C. 1000o     D. 1648,5o

Câu 7: Cho tam giác ABC vuông tại A. Chọn câu sai:

A. sin⁡B = cosC     B. tanA + cotA = 1

C. tan⁡B = cot⁡C     D. sin⁡A + cosA = 1

Câu 8: Cho tan⁡x = 2. Khi đó, giá trị biểu thức Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 4) bằng:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 4)

Phần II: Tự luận

Câu 1:

Cho Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 4)

a) Tính cosα, tanα, cotα?

b) Tính Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 4)

Câu 2: Rút gọn các biểu thức sau:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 4)

Câu 3: Chứng minh đẳng thức:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 4)

Đáp án & Hướng dẫn giải

Phần I: Trắc nghiệm

Câu hỏi 1 2 3 4 5 6 7 8
Đáp án C A B B A B B D

Câu 1: Đáp án: C

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 4)

Câu 2: Đáp án: A

Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 4)

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 4)

Câu 3: Đáp án: B

Ta có: sin⁡3xcos⁡5x - cos3xsin5x = sin(3x-5x) = sin(-2x)

Câu 4: Đáp án: B

Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 4)

Vậy hai góc lượng giác Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 4) có cùng tia đầu và tia cuối trên đường tròn lượng giác.

Câu 5: Đáp án: A

Độ dài cung có số đo 3,4 rad là: l = Rα = 15.3,4 = 51cm

Câu 6: Đáp án: B

Đổi số đo góc 21π/4 ra đơn vị độ là:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 4)

Câu 7: Đáp án: B

Vì tam giác ABC vuông tại A nên ∠B + ∠C = 90o

⇒ sin⁡B = cosC; tanB = cotC

A = 900 ⇒ cosA = 0, sinA = 1 ⇒ sinA + cosA = 1

Vậy đáp án B sai

Câu 8: Đáp án: D

Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 4)

Phần II: Tự luận

Câu 1:

a) Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 4)

b) Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 4)

Câu 2:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 4)

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 4)

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 4)

Câu 3:

Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 4)

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 4)

Xem thêm các bài thi môn Toán lớp 10 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 10, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Giải bài tập lớp 10 sách mới các môn học