Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 1)Đề kiểm tra Toán 10 - Học kì 2

Thời gian làm bài: 45 phút

Phần I: Trắc nghiệm

Câu 1: Cho góc α, biết Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 1) . Giá trị của cosα là:

Quảng cáo
Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 1)

Câu 2: Chọn công thức đúng:

A. cos2α = 1 - 2cos2⁡α

B. cos2α = 2sin2⁡α - 1

C. cos2α = 2cos2⁡α + 1

D. cos2α = 1 - 2sin2⁡α

Câu 3: Cho Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 1) . Khẳng định nào sau đây đúng?

A. cot⁡ α > 0.     B. cot⁡α < 0.

C. cot⁡α < 0.     D. cot⁡α > 0.

Câu 4: Cho góc α thỏa mãn Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 1)

Giá trị của biểu thức Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 1) là :

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 1)
Quảng cáo

Câu 5: Cho góc α thỏa mãn Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 1)

Giá trị của Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 1) là:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 1)

Câu 6: Số đo radian của góc 135o là:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 1)

Câu 7: Giá trị biểu thức sau khi tan⁡α = 3 là:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 1) Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 1)

Câu 8: Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

A. sin⁡(π - α) = -sin⁡α     B. tan⁡(π - α) = tan⁡α

C. cot⁡(π - α) = cot⁡α     D. cos⁡(π - α) = -cos⁡α

Câu 9: Trên đường tròn bán kính R = 4, cung 30o có độ dài là bao nhiêu?

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 1)
Quảng cáo

Câu 10: Cho góc ⁡α thỏa mãn Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 1) . Biết sin⁡α + 2cos⁡α = -1, giá trị của sin⁡2α là:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 1)

Câu 11: Đơn giản biểu thức Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 1) , ta được:

A. A = 1     B. A = 2 sin⁡α

C. A = sin⁡α – cos⁡α     D. A = 0

Câu 12: Đơn giản biểu thức A = (1 - sin2α).cot2α + (1 - cot2α) ta được :

A. A = sin2α     B. A = c⁡os2⁡α

C. A = -sin2α    D. A = -c⁡os2⁡α

Phần II: Tự luận

Câu 1: Cho Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 1) . Xác định dấu của các biểu thức sau:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 1)

Câu 2: Biết sin⁡α + cos⁡α = m. Tính sin⁡α.cos⁡α và |sin4⁡α - cos4⁡α|.

Câu 3: Chứng minh biểu thức sau không phụ thuộc vào x:

A = cos6x + 3sin2⁡x.cos2⁡x + 2sin4⁡x.cos2⁡ x + sin4⁡x

Đáp án & Hướng dẫn giải

Phần I: Trắc nghiệm

Câu 1 2 3 4 5 6
Đáp án B D A B B C
Câu 7 8 9 10 11 12
Đáp án D D B D D A

Câu 1: Chọn B.

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 1)

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 1)

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 1)

Câu 2: Chọn D

Câu 3: Chọn A.

Ta có: Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 1)

điểm cuối cung α - π thuộc góc phần tư thứ I

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 1)

Câu 4:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 1)

Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 1)

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 1)

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 1)

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 1)

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 1)

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 1)

Câu 5: Chọn B.

Theo giả thiết:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 1)

Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 1)

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 1)

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 1)

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 1)

Câu 6: Chọn C

Số đo radian của góc 135o là:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 1)

Câu 7: Chọn D.

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 1)

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 1)

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 1)

Câu 8: Chọn D.

Câu 9: Chọn B.

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 1)

Câu 10: Chọn D.

Ta có:

sin2⁡α + cos2⁡α = 1

sin⁡α + 2cos⁡α = -1 ⇔ sin⁡α = -1 - 2cos⁡α

⇔ (-1 - 2cos⁡α)2 + cos2⁡ α = 1

⇔ 1 + 4cos⁡α + 4cos2⁡α + cos2⁡α = 1

⇔ 5cos2⁡α + 4cos⁡α = 0

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 1)

Vì π/2 < α < π ⇒ cos⁡α < 0. Do đó, cos⁡ α = -4/5

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 1)

Ta lại có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 1)

Câu 11: Chọn D.

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 1)

Câu 12: Chọn A.

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 1)

Phần II: Tự luận

Câu 1:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 1)

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 1)

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 1)

Câu 2:

Ta có (sin⁡α + cos⁡α)2 = sin2⁡α + 2sin⁡αcos⁡α + cos2⁡α = 1 + 2sin⁡αcos⁡α

Mặt khác sin⁡α + cos⁡α = m nên sin⁡α + cos⁡α = m ⇔ (sin⁡α + cos⁡α)2 = m2

⇔ sin2⁡α + cos2⁡α + 2sin⁡αcos⁡α = m2

⇔ 1 + 2sin⁡αcos⁡α = m2

⇔ 2sin⁡αcos⁡α = m2 - 1

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 1)

Đặt A = |sin4⁡ α - cos4⁡α|.

Ta có:

A = |sin4⁡α - cos4⁡α |

= |(sin2⁡α - cos2⁡α)(sin2⁡ α + cos2⁡α )|

=|(sin⁡α + cos⁡α )(sin⁡α - cos⁡α )|

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 1)

⇒ A2 = (sin⁡α + cos⁡α)2(sin⁡α - cos⁡α)2 = (1 + 2sin⁡xcos⁡x)(1 - 2sin⁡xcos⁡x)

⇒ A2 = (1 + 2sin⁡xcos⁡x)(1 - 2sin⁡xcos⁡x )

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 1)

Câu 3:

A = cos6⁡x + 3sin2⁡x.cos2⁡x + 2sin4⁡x. cos2⁡x + sin4⁡x

= cos6⁡x + 3.(1 - cos2⁡x)cos4⁡x + 2sin4⁡x.cos2⁡x + sin4⁡x

= cos6⁡x + 3cos4⁡x - 3cos6⁡x + 2sin4⁡x.(1 - sin2⁡x) + sin4⁡x

= cos6⁡x + 3cos4⁡x - 3cos6⁡x + 2sin4⁡x - 2sin6x + sin4⁡x

= -2.(cos6x + sin6⁡x) + 3 cos4⁡x + 3sin4⁡x

= -2.(cos6⁡x + sin6⁡x) + 3.(cos4x + sin4⁡x) = 1

Vậy biểu thức A không phụ thuộc vào x.

Xem thêm các đề kiểm tra, đề thi Toán lớp 10 có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 199K cho teen 2k5 tại khoahoc.vietjack.com

Toán lớp 10 - Thầy Phạm Như Toàn

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Vật Lý 10 - Thầy Quách Duy Trường

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 10 - Thầy Quang Hưng

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Hóa Học lớp 10 - Cô Nguyễn Thị Thu

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Hóa học lớp 10 - cô Trần Thanh Thủy

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-1-tiet-toan-10-chuong-6-dai-so.jsp


2005 - Toán Lý Hóa