Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 1)Đề kiểm tra Toán 10 - Học kì 2

Thời gian làm bài: 45 phút

Phần I: Trắc nghiệm

Câu 1: Đường thẳng đi qua M(-2;2) và nhận vectơ Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 1) làm vectơ pháp tuyến có phương trình tổng quát là:

Quảng cáo

A. 3x - 2y - 10 = 0    B. -2x + 2y + 10 = 0

C. -2x + 2y - 10 = 0    D. 3x - 2y + 10 = 0

Câu 2: Cho đường thẳng Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 1) . Phương trình tổng quát của d là:

A. 3x + y + 5 = 0     B. 3x + y - 5 = 0

C. 3x - y + 5 = 0     D. x - 3y - 5 = 0

Câu 3: Đường thẳng đi qua M(3;0) và N(0;4) có phương trình là:

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 1)

Câu 4: Vectơ Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 1) là vectơ pháp tuyến của đường thẳng có phương trình nào sau đây .

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 1)

Câu 5: Đường thẳng Δ đi qua M(x0;y0) và nhận vectơ Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 1) làm vectơ pháp tuyến có phương trình là:

Quảng cáo

A. a(x - y0) + b(y - x0) = 0

B. b(x - x0) + a(y - y0) = 0

C. a(x + x0) + b(y + y0) = 0

D. a(x - x0) + b(y - y0) = 0

Câu 6: Khoảng cách từ điểm M(3;0) đường thẳng Δ: 2x + y + 4 = 0 là:

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 1)

Câu 7: Cosin của góc giữa hai đường thẳng Δ1: a1x + b1y + c1 = 0 và Δ2: a2x + b2y + c2 = 0 là:

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 1) Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 1)

Câu 8: Tìm tham số m để hai đường thẳng d: m2x - 2y + 4 + m = 0 và Δ: 2x - y + 3 = 0 song song với nhau.

A. m = 4    B. m = 2

C. m = -2    D. m = 2 va m = -2

Câu 9: Đường thẳng đi qua M(2;1) và nhận vectơ Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 1) làm vectơ chỉ phương có phương trình tham số là:

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 1)
Quảng cáo

Câu 10: Tọa độ hình chiếu của A(5;4) trên đường thẳng Δ: 3x + y + 1 = 0 là:

A. (1;-2)    B. (0;-1)

C. (1;-4)    D. (-1;2)

Câu 11: Hệ số góc của đường thẳng Δ: 2x - 3y - 3 = 0 là:

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 1)

Câu 12: Đường thẳng đi qua điểm D(4;1) và có hệ số góc k = -2 có phương trình tham số là:

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 1)

Câu 13: Giao điểm của hai đường thẳng x + y - 5 = 0 và 2x - 3y + 5 = 0 có tọa độ là:

A. (2;3)    B. (1;1)

C. (-2;-3)    D. (4;1)

Câu 14: Vectơ nào sau đây là chỉ phương của đường thẳng Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 1)

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 1)

Phần II: Tự luận

Câu 1: Trong mặt phẳng Oxy, xác định điểm A' đối xứng với A(3;1) qua đường thẳng (Δ): x - 2y + 9 = 0.

Câu 2: Trong mặt phẳng Oxy, cho hai điểm A(2;0) và B(6;4). Viết phương trình đường tròn (C) tiếp xúc với trục hoành tại A và khoảng cách từ tâm của (C) đến B bằng 5.

Đáp án & Hướng dẫn giải

Phần I: Trắc nghiệm

Câu 1 2 3 4 5 6 7
Đáp án D B C A D A B
Câu 8 9 10 11 12 13 14
Đáp án C C D B BA C

Câu 1: Chọn D.

Phương trình tổng quát của đường thẳng đi qua M(-2; 2) có VTPT Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 1) là:

3.(x + 2) - 2.(y - 2) = 0

⇔ 3x + 6 - 2y + 4 = 0

⇔ 3x - 2y + 10 = 0

Câu 2: Chọn B.

Đường thẳng Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 1) đi qua M(2;-1) và Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 1)

Phương trình tổng quát của đường thẳng d là:

3.(x - 2) + 1.(y + 1) = 0

⇔ 3x - 6 + y + 1 = 0

⇔ 3x + y - 5 = 0

Câu 3: Chọn C.

Phương trình đoạn chắn đi qua M(3;0) và N(0;4) là: Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 1)

Câu 4: Chọn A.

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 1)

Câu 5: Chọn D.

Phương trình tổng quát của đường thẳng Δ đi qua M(x0;y0) nhận Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 1) là VTPT là: a.(x - x0) + b.(y - y0) = 0

Câu 6: Chọn A.

Khoảng cách từ điểm M(3;0) đường thẳng Δ: 2x + y + 4 = 0 là:

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 1)

Câu 7: Chọn B.

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 1)

Câu 8: Chọn C.

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 1)

Câu 9: Chọn C.

Phương trình tham số của đường thẳng đi qua M(2;1) nhận Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 1) làm VTCP là:

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 1)

Câu 10: Chọn D.

Ta có:

Δ: 3x + y + 1 = 0 ⇒ nΔ = (3;1) ⇒ Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 1)

Phương trình đường thẳng đi qua A(5;4) nhận Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 1) là VTPT là:

1.(x - 5) - 3.(y - 4) = 0

⇔ x - 5 - 3y + 12 = 0

⇔ x - 3y + 7 = 0

Tọa độ hình chiếu của A(5;4) trên đường thẳng Δ: 3x + y + 1 = 0 là nghiệm của hệ phương trình:

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 1)

Câu 11: Chọn B.

Ta có: Δ: 2x - 3y - 3 = 0 ⇒ 3y = 2x - 3

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 1)

Vậy hệ số góc của đường thẳng Δ: 2x - 3y - 3 = 0 là k = 2/3⋅

Câu 12: Chọn B.

Giả sử đường thẳng d với hệ số góc là k = -2 có dạng: y = -2x + b

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 1)

Phương trình tham số đi qua D(4; 1) nhận Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 1) là VTCP là:

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 1)

Câu 13: Chọn A.

Tọa độ giao điểm của hai đường thẳng x + y - 5 = 0 và 2x - 3y + 5 = 0 là nghiệm của hệ phương trình:

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 1)

Câu 14: Chọn C.

Vectơ nào sau đây là chỉ phương của đường thẳng

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 1)

Phần II: Tự luận

Câu 1:

Dễ thấy M ∉ d .

Gọi H(a;b) là hình chiếu của điểm M lên đường thẳng d.

Đường thẳng d: 2x + y - 5 = 0

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 1)

Suy ra Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 1) là vectơ chỉ phương của đường thẳng d

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 1)

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 1)

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 1)

Gọi M'(x,y) đối xứng với M qua đường thẳng d. Suy ra, H là trung điểm của MM'

Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 1)

Vậy tọa độ điểm đối xứng với M qua d là Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 1)

Câu 2:

Trong mặt phẳng Oxy, cho hai điểm A(2;0) và B(6;4). Viết phương trình đường tròn (C) tiếp xúc với trục hoành tại A và khoảng cách từ tâm của (C) đến B bằng 5.

Gọi I(a;b) là tâm của đường tròn (C).

*) Vì đường tròn tiếp xúc với trục hoành tại A(2; 0) nên I(2;b) và R = b.

Phương trình đường tròn (C) có dạng: (x-2)2 + (y-b)2 = b2

*) Khoảng cách từ B(6;4) đến tâm I(2;b) bằng 5 nên ta có:

IB = 5 ⇒ Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 1)

⇒ (2 - 6)2 + (b - 4)2 = 25

⇒ 16 + (b - 4)2 = 25

⇒ (b - 4)2 = 9

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 1)

+) Với b = 7, phương trình đường tròn (C) là (x - 2)2 + (y - 7)2 = 49

+) Với b = 1, phương trình đường tròn (C) là (x - 2)2 + (y + 1)2 = 1

Vậy phương trình đường tròn (C) là (x - 2)2 + (y - 7)2 = 49 hoặc (x - 2)2 + (y + 1)2 = 1.

Xem thêm các đề kiểm tra, đề thi Toán lớp 10 có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 199K cho teen 2k5 tại khoahoc.vietjack.com

Toán lớp 10 - Thầy Phạm Như Toàn

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Vật Lý 10 - Thầy Quách Duy Trường

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 10 - Thầy Quang Hưng

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Hóa Học lớp 10 - Cô Nguyễn Thị Thu

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Hóa học lớp 10 - cô Trần Thanh Thủy

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-1-tiet-toan-10-chuong-3-hinh-hoc.jsp


2005 - Toán Lý Hóa