Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 2)Đề kiểm tra Toán 10 - Học kì 2

Thời gian làm bài: 45 phút

Phần I: Trắc nghiệm

Câu 1: Tìm tham số m để hai đường thẳng d: m2x + 4y + 4 + m = 0 và Δ: 2x - 2y + 3 = 0 vuông góc với nhau.

Quảng cáo

A. m = 2     B. m = -2

C. m = 2 và m = -2     D. m = 4

Câu 2: Đường thẳng Δ đi qua M(x0; y0) và nhận vectơ Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 2) làm vectơ chỉ phương có phương trình là:

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 2)

Câu 3: Cho đường thẳng Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 2) . Phương trình tổng quát của d là:

A. x - y - 1 = 0     B. x - y + 1 = 0

C. x + y + 1 = 0     D. x + y - 1 = 0

Câu 4: Đường thẳng đi qua M(3; 2) và nhận vectơ Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 2) làm vectơ pháp tuyến có phương trình tổng quát là:

A. 2x + y - 4 = 0    B. 2x + y - 8 = 0

C. x - 2y + 4 = 0    D. -2x + y - 8 = 0

Quảng cáo

Câu 5: Vectơ nào sau đây là pháp tuyến của đường thẳng Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 2)

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 2)

Câu 6: Giao điểm của hai đường thẳng x + y - 5 = 0 và 2x - 3y - 15 = 0 có tọa độ là:

A. (2;3)    B. (6;-1)

C. (1;4)    D. (6;1)

Câu 7: Phương trình nào sau đây biểu diễn đường thẳng không song song với đường thẳng (d): y = 2x - 1?

A. 2x - y + 5 = 0.     B. 2x - y - 5 = 0.

C. -2x + y = 0.     D. 2x + y - 5 = 0.

Câu 8: Vectơ Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 2) là vectơ chỉ phương của đường thẳng có phương trình nào sau đây .

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 2)

Câu 9: Đường thẳng d có một vectơ pháp tuyến là Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 2) . Đường thẳng Δ vuông góc với d có một vectơ chỉ phương là:

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 2)
Quảng cáo

Câu 10: Phương trình tham số của đường thẳng Δ đi qua M(1;-3) và nhận vectơ Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 2) làm vectơ pháp tuyến.

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 2)

Câu 11: Phương trình tổng quát của đường thẳng Δ biết Δ đi qua điểm M(-1;2) và có hệ số góc k=3 là:

A. 3x - y - 1 = 0     B. 3x - y - 5 = 0

C. x - 3y + 5 = 0.     D. 3x - y + 5 = 0

Câu 12: Góc giữa hai đường thẳng Δ1: 5x - y + 2 = 0 và Δ2: 3x + 2y + 1 = 0 là:

A. 30o    B. 90o

C. 45o    D. 0o

Câu 13: Khoảng cách từ điểm M(x0;y0) đường thẳng Δ: ax + by + c = 0 là:

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 2) Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 2)

Câu 14: Phương trình đường tròn (C): (x + 3)2 + (y + 3)2 = 45 có tâm và bán kính là:

A. I(-3;-3); R = 3√5    B. I(3;3); R = 3√5

C. I(-3;-3); R = 5√3    D. I(3;3); R = 5√3

Phần II: Tự luận

Câu 1: Trong mặt phẳng Oxy, cho ΔABC có A(0;3), B(-5;0), C(-5;-3).

a) Viết phương trình đường cao AH của ΔABC.

b) Tính diện tích và xác định tọa độ trọng tâm G của ΔABC.

Câu 2: Viết phương trình tiếp tuyến kẻ từ M(3;1) đến đường tròn: (C) x2 + y2 - 4x + 2y + 2 = 0

Đáp án & Hướng dẫn giải

Phần I: Trắc nghiệm

Câu 1 2 3 4 5 6 7
Đáp ánC A D B A B D
Câu 8 9 10 11 12 13 14
Đáp án B C C D C B A

Câu 1: Chọn C.

Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 2)

Để đường thẳng d và Δ vuông góc thì:

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 2)

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 2)

Câu 2: Chọn A.

Phương trình tham số của đường thẳng Δ là:

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 2)

Câu 3: Chọn D.

Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 2)

⇒ y = -1 + (2 - x)

⇔ y = -1 + 2 - x

⇔ -x - y + 1 = 0

⇔ x + y - 1 = 0

Vậy phương trình tổng quát của đường thẳng d là x + y - 1 = 0.

Câu 4: Chọn B.

Phương trình tổng quát là:

2.(x - 3) + 1.(y - 2) = 0

⇒ 2x - 6 + y - 2 = 0

⇔ 2x + y - 8 = 0

Câu 5: Chọn A.

Ta có: Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 2)

Câu 6: Chọn B.

Tọa độ giao điểm là nghiệm của hệ phương trình:

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 2)

Câu 7: Chọn D.

Ta có: (d) y = 2x - 1 ⇒ (d): 2x - y - 1 = 0

Câu 8: Chọn B.

Phương trình tham số của đường thẳng (Δ) qua một điểm có VTCP Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 2) có phương trình là:

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 2)

Câu 9: Chọn C.

Đường thẳng Δ vuông góc với d nhận VTPT của d là VTCP

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 2)

Câu 10: Chọn C.

Vì Δ nhận vectơ Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 2) làm vectơ pháp tuyến nên VTCP của Δ là Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 2)

Vậy phương trình tham số của đường thẳng Δ là

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 2)

Câu 11: Chọn D.

Phương trình tổng quát của đường thẳng Δ đi qua điểm M(-1;2) và có hệ số góc k = 3 là: y = 3(x + 1) + 2 ⇔ 3x - y + 5 = 0

Câu 12: Chọn C.

Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 2)

Vậy góc giữa hai đường thẳng Δ1, Δ2 là 45o.

Câu 13: Chọn B.

Khoảng cách từ điểm M(x0;y0)đường thẳng Δ: ax + by + c = 0 được tính theo công thức:

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 2)

Câu 14: Chọn A.

Phương trình đường tròn (C): (x + 3)2 + (y + 3)2 = 45

+) Tâm I(-3;-3).

+) Bán kính R = √45 = 3√5.

Phần II: Tự luận

Câu 1:

a) Phương trình tổng quát của đường cao AH đi qua A(0;3) nhận Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 2) làm VTPT là:

0.(x - 0) + (-3).(y - 3) = 0

⇔ -3y + 9 = 0 ⇔ 3y - 9 = 0

b)

* Tính diện tích tam giác ABC

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 2)

+) Phương trình tổng quát của đường thẳng BC đi qua B(-5;0) nhận Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 2) là VTPT là:

3.(x + 5) + 0.(y - 0) = 0 ⇔ 3x + 15 = 0

+) Độ dài đường cao AH là khoảng cách từ A(0; 3) đến đường thẳng BC.

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 2)

+) B(-5;0), C(-5;-3) Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 2)

Diện tích tam giác ABC là:

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 2)

* Xác định tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC.

Tọa độ trọng tâm G(xG;yG) của tam giác ABC là:

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 2)

Câu 2:

* Xét đường tròn (C): x2 + y2 - 4x + 2y + 2 = 0

ta có: Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 2)

* Phương trình đường thẳng Δ kẻ từ M(3; 1) có dạng:

a(x - 3) + b(y - 1) = 0 ⇔ ax - 3a + by - b = 0 ⇔ ax + by - 3a - b = 0

* Vì đường thẳng Δ là tiếp tuyến của đường tròn (C) nên ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 2)

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 2)

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 2)

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 2)

Vậy phương trình tiếp tuyến kẻ từ M(3;1) đến đường tròn (C): x2 + y2 - 4x + 2y + 2 = 0 là:

(2 + √6)x + 2y - 8 - 3√6 = 0 hoặc (2 - √6)x + 2y - 8 + 3√6 = 0

Xem thêm các đề kiểm tra, đề thi Toán lớp 10 có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 199K cho teen 2k5 tại khoahoc.vietjack.com

Toán lớp 10 - Thầy Phạm Như Toàn

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Vật Lý 10 - Thầy Quách Duy Trường

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 10 - Thầy Quang Hưng

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Hóa Học lớp 10 - Cô Nguyễn Thị Thu

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Hóa học lớp 10 - cô Trần Thanh Thủy

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-1-tiet-toan-10-chuong-3-hinh-hoc.jsp


2005 - Toán Lý Hóa