Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 2 - Đề 1)

    Đề kiểm tra môn Hóa 11

    Thời gian: 15 phút

Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: O = 16, H = 1, C = 12, Ag = 108.

I. Phần câu hỏi

Câu 1: Công thức chung của dãy đồng đẳng benzen là:

Quảng cáo

A. CnH2n + 1C6H5, n ≥ 1

B. CnH2n – 6, n ≥ 6

C. CxHy, x ≥ 6

D. CnH2n + 6, n ≥ 6

Câu 2: Số đồng phân của C4H10O là:

A. 7.      B. 4.

C. 5.      D. 6.

Câu 3: Cho 15,6 gam hỗn hợp hai ancol no, đơn chức, mạch hở kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng hết với 9,2 gam Na, thu được 24,5 gam chất rắn. Hai ancol đó là

A. C3H5OH và C4H7OH.

B. C2H5OH và C3H7OH.

C. C3H7OH và C4H9OH.

D. CH3OH và C2H5OH.

Quảng cáo
2004 - Toán Lý Hóa

Câu 4: Dãy gồm các chất đều phản ứng với phenol là:

A. nước brom, anđehit axetic, dung dịch NaOH.

B. dung dịch NaCl, dung dịch NaOH, kim loại Na.

C. nước brom, axit axetic, dung dịch NaOH.

D. nước brom, anhiđrit axetic, dung dịch NaOH

Câu 5: Cho sơ đồ phản ứng: Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 2 - Đề 1) Trong sơ đồ trên mỗi mũi tên là một phản ứng, X là chất nào sau đây?

A. CH3COONa.      B. C2H5OH.

C. HCOOCH3.      D. CH3CHO.

Câu 6: Cho dãy các chất: HCHO, CH3COOH, CH3COOC2H5, HCOOH, C2H5OH, HCOOCH3. Số chất trong dãy tham gia phản ứng tráng gương là:

A. 6.      B. 4.

C. 5.      D. 3.

Câu 7: Cho 0,1 mol HCHO tác dụng với lượng dư AgNO3 trong dung dịch NH3, đun nóng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng Ag tạo thành là:

A. 21,6 gam.      B. 10,8 gam.

C. 43,2 gam.      D. 64,8 gam.

Câu 8: Đốt cháy hoàn toàn a mol axit hữu cơ Y được 2a mol CO2. Mặt khác, để trung hòa a mol Y cần vừa đủ 2a mol NaOH. Công thức cấu tạo thu gọn của Y là:

A. HOOC - CH2 - CH2 - COOH.

B. C2H5 - COOH.

C. CH3 - COOH.

D. HOOC - COOH.

Quảng cáo

Câu 9: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol một axit cacboxylic đơn chức, cần vừa đủ V lít O2 (ở đktc), thu được 0,3 mol CO2 và 0,2 mol H2O. Giá trị của V là:

A. 8,96.      B. 6,72.

C. 4,48.      D. 11,2.

Câu 10: Để phân biệt các chất lỏng: stiren; phenol; benzen đựng riêng biệt trong các lọ không dán nhãn có thể dùng hóa chất là:

A. Na.      B. dd Br2.

C. NaOH.      D. dd KMnO4.

II.Đáp án & Thang điểm

Câu 1 2 3 4 5
Đ/A B A B D D
Câu 6 7 8 9 10
Đ/A D C D B B

Câu 1:

- Công thức chung của dãy đồng đẳng benzen là:

   CnH2n – 6, n ≥ 6

- Chọn đáp án B.

Câu 2:

C4H10O có 7 đồng phân.

- Trong đó có 4 đồng phân là ancol:

   (CH3 – CH2 – CH2 – CH2 – OH,

   (CH3)2 CH – CH2 – OH,

   CH3 – CH2 – CH(OH) – CH3,

   (CH3)3C – OH),

- Có 3 đồng phân là ete:

   (CH3 – O – CH2 – CH2 – CH3,

   CH3 – O – CH(CH3)2,

   C2H5 – O – C2H5).

- Chọn đáp án A.

Câu 3:

- Đặt 2 ancol tương đương với 1 ancol là: Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 2 - Đề 1)

- Ta có PTHH:

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 2 - Đề 1)

- Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng:

   → mH2 = 15,6 + 9,2 – 24,5 = 0,3 gam

   → nH2 = 0,15 mol.

- Có nancol = 2.nH2 = 0,3

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 2 - Đề 1)

- Vậy 2 ancol là C2H5OH và C3H7OH.

- Chọn đáp án B.

Câu 4:

- Dãy gồm các chất đều phản ứng với phenol là nước brom, anhiđrit axetic, dung dịch NaOH.

- Chọn đáp án D.

Câu 5:

- Chọn đáp án D.

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 2 - Đề 1)

Câu 6:

- Các chất trong dãy tham gia phản ứng tráng gương là HCHO, HCOOH, HCOOCH3.

- Chọn đáp án D.

Câu 7:

   nAg = 4nHCHO = 0,4 (mol)

   → mAg = 0,4.108 = 43,2 gam.

- Chọn đáp án C.

Câu 8:

- Chọn đáp án D. HOOC – COOH: (C2H2O4)

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 2 - Đề 1)

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 2 - Đề 1) Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 2 - Đề 1)

Câu 9:

- Bảo toàn nguyên tố O có:

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 2 - Đề 1) Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 2 - Đề 1)

   → V = 0,3.22,4 = 6,72 lít.

- Chọn đáp án B.

Câu 10:

- Có thể dùng dd Br2 để phân biệt các chất lỏng: stiren; phenol; benzen.

   + Stiren: làm mất màu dung dịch Br2.

   + Phenol: làm mất màu dung dịch Br2 và xuất hiện kết tủa trắng sau phản ứng.

   + Benzen: không hiện tượng.

- Chọn đáp án B.

Xem thêm các Đề kiểm tra Hóa học lớp 11 có lời giải hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


2004 - Toán Lý Hóa